บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

รณสรรพ์ ชินรัมย์

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2547
วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2544
วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2540
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

พีชคณิต พีชคณิตวิภัชนัย ทฤษฎีกึ่งกรุป

รางวัลที่ได้รับ

อาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น
รางวัลอื่นๆ
ผลงานดีเด่น
รางวัลนักวิจัย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 16302945700
1
Chumket P., Singavananda P., Chinram R., Thongsomnuk I., 2024. ON GENERALIZATION k-FIBONACCI AND k-LUCAS NUMBERS. ICIC Express Letters 18(5): 461-468. (cited 0 times)
2
Jantanan W., Chinnapak K., Chamlongchat R., Hobanthad S., Chinram R., Gaketem T., 2024. On LA-Gamma-semihypergroups containing two-sided bases. Journal of Interdisciplinary Mathematics 27(3): 441-456. (cited 0 times)
3
Khamrot P., Chinram R., Gaketem T., 2024. Characterization of almost filters and their fuzzifications of semigroups. Journal of Mathematics and Computer Science 35(4): 471-481. (cited 0 times)
4
Thongsomnuk I., Chinram R., Singavananda P., Chumket P., 2024. On φ-2-absorbing primary subsemimodules over commutative semirings. Quasigroups and Related Systems 32(1): 141-154. (cited 0 times)
5
Jantanan W., Raikham N., Chinram R., Iampan A., 2024. On Interior Bases of Ordered Semigroups. International Journal of Analysis and Applications 22 (cited 0 times)
6
Panityakul T., Chinram R., 2024. Modified Intuitionistic Quantum Fuzzy Operators for Binary Optimization Problems. International Journal of Analysis and Applications 22 (cited 0 times)
7
Srimora P., Yonthanthum W., Chinram R., Iampan A., 2023. CHARACTERIZATION OF TRI-QUASI IDEALS AND THEIR FUZZIFICATIONS IN ORDERED SEMIRINGS. Missouri Journal of Mathematical Sciences 35(2): 159-176. (cited 0 times)
8
Nakkhasen W., Chinram R., 2023. Ternary Semigroups Characterized by Spherical Fuzzy Bi-ideals. Science and Technology Asia 28(4): 86-107. (cited 0 times)
9
Kaewnoi T., Ratanaburee P., Chinram R., Petapirak M., 2023. On magnifying elements in semigroups of transformations restricted by an equivalence relation with a restricted range. ScienceAsia 49(5): 678-684. (cited 0 times)
10
Chinram R., Jantanan W., Kanchana S., Butngam T., Singavananda P., 2023. ON COVERED TWO-SIDED IDEALS OF PARTIALLY ORDERED TERNARY SEMIGROUPS. ICIC Express Letters 17(10): 1095-1102. (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Khamrot, P., Chinram, R., & Gaketem, T. (2024). Characterization of almost filters and their fuzzifications of semigroups(ESCI). Journal Of Mathematics And Computer Science, 35(4), 471-481.
2
Jantanan, W., Chinnapak, K., Chamlongchat, R., Hobanthad, S., Chinram, R., & Gaketem, T. (2024). On LA-Gamma-semihypergroups containing two-sided bases (ESCI). Journal Of Interdisciplinary Mathematics, 27(3), 441–456.
3
Chumket, P., Singavananda, P., Chinram, R., & Thongsomnuk, I. (2024). On Generalization k-Fibonacci and k-Lucas Numbers. Icic Express Letters, 18(5), 461–468.
4
Thongsomnuk, I., Chinram, R., Singavananda, P., & Chumket, P. (2024). On phi-2-absorbing primary subsea modules over commutative semirings. Quasigroups And Related Systems, 32, 141 − 154.
5
Jantanan, W., Raikham, N., Chinram, R., & Iampan, A. (2024). On Interior Bases of Ordered Semigroups (ESCI). International Journal Of Analysis And Applications, 22, Article number 54.
6
Panityakul, T., & Chinram, R. (2024). Modified Intuitionistic Quantum Fuzzy Operators for Binary Optimization Problems (ESCI). International Journal Of Analysis And Applications, 22, Article number 24.
7
Chinram, R., Simuen, A., Iampan, A., & Singavananda, P. (2023). ON ALMOST (m, n)-QUASI-IDEALS OF SEMIGROUPS AND THEIR FUZZIFICATIONS. Asia Pacific Journal Of Mathematics, 10, Article number 52.
8
Gaketem, T., & Chinram, R. (2023). Almost bi-quasi-ideals and their fuzzifications in semigroups (ESCI). Annals Of The University Of Craiova-mathematics And Computer Science Series, 50(2), 342-352.
9
Lapo, N., Kankaew, P., Yuphaphin, S., Chinram, R., & Aiyared, A. (2023). Interval-valued picture fuzzy sets in UP-algebras (ESCI). Journal Of Interdisciplinary Mathematics, 26(8), 1745–1775.
10
Nakkhasen, W., & Chinram, R. (2023). Ternary Semigroups Characterized by Spherical Fuzzy Bi-ideals . Science And Technology Asia, 28(4), 86 - 107.
11
Sarasit, N., Chinram, R., & Rattana, A. (2023). APPLICATIONS OF FUZZY SETS FOR ALMOSTITY OF TERNARY SUBSEMIRINGS. International Journal Of Applied Mathematics, 36(4), 497-507.
12
Kumduang, T., & Chinram, R. (2023). Fuzzy ideals and fuzzy congruences on menger algebras with their homomorphism properties. Discussiones Mathematicae General Algebra And Applications, 43, 189–206.
13
Srimora, P., Yonthanthum, W., Chinram, R., & Iampan, A. (2023). CHARACTERIZATION OF TRI-QUASI IDEALS ANDTHEIR FUZZIFICATIONS IN ORDERED SEMIRINGS (ESCI). Missouri Journal Of Mathematical Sciences, 35(2), 159-176.
14
Jantanan, W., Raikham, N., Iampan, A., & Chinram, R. (2023). ON COVERED LEFT IDEALS OF PARTIALLY ORDERED TERNARY SEMIGROUPS. Icic Express Letters, 17(4), Pages 419 - 425.
15
Iampan, A., Satirad, A., Chinram, R., Prasertpong, R., & Julatha, P. (2023). Lattice Valued Fuzzy Sets in UP (BCC)-Algebras (ESCI). International Journal Of Analysis And Applications, 21, Article number 59.
16
Chinram, R., Jantanan, W., Kanchana, S., Butngam, T., & Singavananda, P. (2023). On Covered Two-Sided Ideals of Partially Ordered Ternary Semigroups. Icic Express Letters, 17(10), 1095-1102.
17
Kaewnoi, T., Ratanaburee, P., Chinram, R., & Petapirak, M. (2023). On magnifying elements in semigroups of transformations restricted by an equivalence relation with a restricted range (SCIE). Scienceasia, 49(5), 678-684.
18
Chinram, R., Bano, M., Habib, U., & Singavananda, P. (2023). Highly secured and quickest image encryption algorithm based on trigonometric chaotic map and S-box (SCIE). Soft Computing, 27(16), 11111-11123.
19
Sarasit, N., & Chinram, R. (2023). (f, g)-DERIVATION OF ORDERED TERNARY SEMIRINGS. Discussiones Mathematicae - General Algebra And Applications, 43(1), 149–160.
20
Kankaew, P., Yuphaphin, S., Lapo, N., Chinram, R., Julatha, P., & Iampan, A. (2023). Characteristic Picture Fuzzy Sets and Level Subsets in UP (BCC)-Algebras(ESCI). International Journal Of Analysis And Applications, 21, Article number 75.
21
Nakkhasen, W., Chinram, R., & Iampan, A. (2023). On (Fuzzy) Weakly Almost Interior Γ-Hyperideals in Ordered Γ-Semihypergroups (ESCI). International Journal Of Analysis And Applications, 21, Article number 77.
22
Davvaz, B., Chinram, R., Lekkoksung, S., & Lekkoksung, N. (2023). Characterizations of generalized fuzzy ideals in ordered semigroups (SCIE). Journal Of Intelligent & Fuzzy Systems, 45(2), 2367–2380.
23
Senapati, T., Iampan, A., & Chinram, R. (2023). ATANASSOVS INTUITIONISTIC FUZZY TRANSLATIONS OF INTUITIONISTIC FUZZY SUBALGEBRAS IN BG-ALGEBRAS. Turkish World Mathematical Society Journal Of Applied And Engineering Mathematics, 13(3), 911 - 919.
24
Satirad, A., Prasertpong, R., Julatha, P., Chinram, R., & Iampan, A. (2023). PYTHAGOREAN FUZZY SOFT SETS OVER UP-ALGEBRAS (ESCI). Journal Of Applied Mathematics And Informatics, 41(3), Pages 657 - 685.
25
Polhinkong, C., Ngenkokkruad, K., Chinram, R., Julatha, P., & Iampan, A. (2023). A new type of the hybrid algebra between Abelian groups and UP (BCC)-algebras: UP (BCC)-modules (ESCI). Journal Of Mathematics And Computer Science, 31(4), Pages 403 - 432.
26
Satirad, A., Prasertpong, R., Julatha, P., Chinram, R., Singavananda, P., & Iampan, A. (2023). Three new concepts of Pythagorean fuzzy soft UP (BCC)-filters (ESCI). Journal Of Mathematics And Computer Science, 31(3), 318 - 337.
27
Chinram, R., Baupradist, S., Iampan, A., & Singavananda, P. (2023). CHARACTERIZATIONS OF ORDERED ALMOST IDEALS AND FUZZIFICATIONS IN PARTIALLY ORDERED TERNARY SEMIGROUPS. Icic Express Letters, 17(6), 631-639.
28
Jantanan, W., Jumnongphan, C., & Chinram, R. (2023). Semigroups in which the radical of every interior ideal is a subsemigroup. Quasigroups And Related Systems, 31(1), 65-74.
29
Chinram, R., Jantanan, W., Raikham, N., & Singavananda, P. (2023). ON COVERED LEFT IDEALS OF TERNARY SEMIGROUPS. International Journal Of Applied Mathematics, 36(1), 89-97.
30
Sanborisoot, J., Jantanan, W., & Chinram, R. (2023). ON LEFT WEAK-INTERIOR IDEALS AND RIGHT WEAK-INTERIOR BASES OF ORDERED SEMIGROUPS. Icic Express Letters, 17(5), 521–529.
31
Chanmanee, C., Chinram, R., Prasertpong, R., Julatha, P., & Iampan, A. (2023). Two New Concepts of Internal Direct Products of UP (BCC)-Algebras. Iaeng International Journal Of Computer Science, 50(1), Article Number 34.
32
Sanborisoot, J., Jantanan, W., & Chinram, R. (2023). APPLICATIONS OF FUZZY SETS ON ALMOST INTERIOR IDEALS OF PARTIALLY ORDERED SEMIGROUPS. Icic Express Letters, Part B: Applications, 14(4), 331 - 338.
33
Jitsamruay, S., Chinram, R., Poolyarat, K., & Panityakul, T. (2023). An Application of Six Sigma for Optimality of Medium Density Fiberboard Production (ESCI). International Journal Of Analysis And Applications, 21, Article number 22.
34
Jantanan, W., Raikham, N., & Chinram, R. (2023). On right bases of partially ordered ternary semigroups. Quasigroups And Related Systems, 30(2), 209 - 218.
35
Rittichuai, R., Iampan, A., Chinram, R., & Singavananda, P. (2023). ESSENTIAL IDEALS AND THEIR FUZZIFICATIONS OF TERNARY SEMIGROUPS. Icic Express Letters, 17(2), 191–199.
36
Chanmanee, C., Chinram, R., Prasertpong, R., Julatha, P., & Iampan, A. (2023). External direct products on dual UP (BCC)-algebras (ESCI). Journal Of Mathematics And Computer Science-jmcs, 29, 175–191.
37
Chanmanee, C., Chinram, R., Phrommarat, N., Julatha, P., Lekkoksung, N., & Iampan, A. (2023). External and weak direct products of UP (BCC)-algebras (ESCI). Journal Of Mathematics And Computer Science, 29(1), 90 - 105.
38
Satirad, A., Chinram, R., Julatha, P., Prasertpong, R., & Iampan, A. (2023). New types of rough Pythagorean fuzzy UP-filters of UP-algebras (ESCI). Journal Of Mathematics And Computer Science, 28(3), 236 - 257.
39
Srimora, P., Yonthanthum, W., Chinram, R., & Iampan, A. (2022). Accepted-CHARACTERIZATION OF TRI-QUASI IDEALS ANDTHEIR FUZZIFICATIONS IN ORDERED SEMIRINGS. Missouri Journal Of Mathematical Sciences, 00, 00.
40
Mahmood, T., Ali, Z., Baupradist, S., & Chinram, R. (2022). Complex Intuitionistic Fuzzy Aczel-Alsina Aggregation Operators and Their Application in Multi-Attribute Decision-Making (SCIE). Symmetry, 14(11), Article number 2255.
41
Jantanan, W., Raikham, N., & Chinram, R. (2022). On Ordered Semigroups Containing Covered Bi-Ideals. Science And Technology Asia, 27(4), 259 - 264.
42
Mahmood, T., Ali, Z., Aslam, M., & Chinram, R. (2022). A study on the Heronian mean operators for managing complex picture fuzzy uncertain linguistic settings and their application in decision making (SCIE). Journal Of Intelligent And Fuzzy Systems, 43(6), 7679 - 7716.
43
Iwsakul, S., Urawong, K., Panityakul, T., Chinram, R., & Singavananda, P. (2022). Testing the Difference of Means of Populations With Respect to Intuitionistic Fuzzy Sets (ESCI). International Journal Of Analysis And Applications, 20, Article number 70.
44
Ahmmad, J., Mahmood, T., Mehmood, N., Urawong, K., & Chinram, R. (2022). Intuitionistic Fuzzy Rough Aczel-Alsina Average Aggregation Operators and Their Applications in Medical Diagnoses. Symmetry, 14(12), Article number 2537.
45
Mahmood, T., Ali, Z., & Chinram, R. (2022). TOPSIS Method Based on Hamacher Choquet-Integral Aggregation Operators for Atanassov-Intuitionistic Fuzzy Sets and Their Applications in Decision-Making (SCIE). Axioms, 11(12), Article number 715.
46
Yuphaphin, S., Kankaew, P., Lapo, N., Chinram, R., & Iampan, A. (2022). Special picture fuzzy soft sets over UP-algebras (ESCI). Journal Of Interdisciplinary Mathematics, 25(8), 2457 - 2489.
47
Palanivel, K., Muralikrishna, P., Hemavathi, P., Chinram, R., & Singavananda, P. (2022). Interval Valued Intuitionistic Fuzzy -Filters on -Algebras (ESCI). International Journal Of Analysis And Applications, 20, Article number 50 (1-13).
48
Suebsung, S., Yonthanthum, W., & Chinram, R. (2022). Ordered almost ideals and fuzzy ordered almost ideals in ordered semigroups (ESCI). Italian Journal Of Pure And Applied Mathematics, 48, 1206–1217.
49
Simuen, A., Chinram, R., Yonthanthum, W., & Iampan, A. (2022). Picture N-Sets and Applications in Semigroups (ESCI). International Journal Of Analysis And Applications, 20, Article number 41.
50
Kankaew, P., Yuphaphin, S., Lapo, N., Chinram, R., & Iampan, A. (2022). PICTURE FUZZY SET THEORY APPLIED TO UP-ALGEBRAS (ESCI). Missouri Journal Of Mathematical Sciences, 34(1), 94 - 120.
51
Baupradist, S., Chemat, B., & Chinram, R. (2022). THE PROPERTIES OF UNIFORM FUZZY MODULES AND SEMIUNIFORM FUZZY MODULES (ESCI). Journal Of The Indonesian Mathematical Society, 28(2), 33–146.
52
Rittichuai, R., Iampan, A., Chinram, R., & Singavananda, P. (2022). Almost subsemirings and fuzzifications (ESCI). International Journal Of Mathematics And Computer Science, 17(4), 1491 - 1497.
53
Kankaew, P., Yuphaphin, S., Lapo, N., Chinram, R., & Iampan, A. (2022). Picture fuzzy soft sets over UP-algebras (SCIE). Applied Sciences, 24, 190 - 226.
54
Chanmanee, C., Chinram, R., Prasertpong, R., Julatha, P., & Iampan, A. (2022). Direct product of infinite family of B-Algebras (ESCI). European Journal Of Pure And Applied Mathematics, 15(3), 999-1014.
55
Qian, W., Riaz, A., Ramesh, K., Ullah Khan, S., Khan, M., Chinram, R., & Alaoui, M. (2022). Mathematical modeling and analytical examination of peristaltic transport in flow of Rabinowitsch fluid with Darcy’s law: two-dimensional curved plane geometry (SCIE). European Physical Journal: Special Topics, 231(3), 545 - 555.
56
Chinram, R., & Nakkhasen, W. (2022). ALMOST BI-INTERIOR IDEALS AND THEIR FUZZIFICATION OF SEMIGROUPS. Icic Express Letters, 16(9), 933-941.
57
Jantanan, W., Raikham, N., & Chinram, R. (2022). ON LEFT AND RIGHT WEAK-INTERIOR BASES OF SEMIGROUPS. Asia Pacific Journal Of Mathematics, 9(17), 1-14.
58
Jantanan, W., Raikham, N., Chinram, R., & Iampan, A. (2022). On interior bases of a semigroup. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 44(2), 524-529.
59
Senapati, T., Bae Jun, Y., Iampan, A., & Chinram, R. (2022). Cubic Intuitionistic Structure Applied to CommutativeIdeals of BCK-Algebras (ESCI). Thai Journal Of Mathematics, 20(2), 877–887.
60
Senapati, T., Mesiar, R., Simic, V., Iampan, A., Chinram, R., & Ali, R. (2022). Analysis of Interval-Valued Intuitionistic Fuzzy Aczel–Alsina Geometric Aggregation Operators and Their Application to Multiple Attribute Decision-Making (SCIE). Axioms, 11(6), Article No.258.
61
Hemavathi, P., Muralikrishna, P., Palanivel, K., & Chinram, R. (2022). Conceptual interpretation of interval valued T̄- normed fuzzy β-subalgebra. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 44(2), 339-347.
62
Krailoet, W., Chinram, R., Petapirak, M., & Iampan, A. (2022). Applications of Spherical Fuzzy Sets in Ternary Semigroups (ESCI). International Journal Of Analysis And Applications, 20, 29 (1-13).
63
Chinram, R., Sirikantisophon, K., & Kaewchay, S. (2022). Positive Integer Solutions of the Diophantine Equation 1/x 2/y 3/z = 1/3 (ESCI). International Journal Of Mathematics And Computer Science, 17(3), 1051 –1059.
64
Jantanan, W., Chinram, R., & Hangsawat, S. (2022). ON LEFT AND RIGHT BASES OF LA-Γ-SEMIHYPERGROUPS WITH PURE LEFT IDENTITY. Icic Express Letters, 16(7), 713-721.
65
Mahmood, T., Ur Rehman, U., Ali, Z., Aslam, M., & Chinram, R. (2022). Identification and Classification of Aggregation Operators Using Bipolar Complex Fuzzy Settings and Their Application in Decision Support Systems (SCIE). Mathematics, 10(10), Article No.1726.
66
Chinram, R., Kaewchay, S., Iampan, A., & Singavananda, P. (2022). Characterization of almost ternary subsemigroups and their fuzzifications (ESCI). Journal Of Mathematics And Computer Science, 27(2), 97 - 104.
67
Jantanan, W., Suphasit, S., Kamkong, I., Hobanthad, S., Chinram, R., & Gaketem, T. (2022). ON ORDERED LA-Γ-SEMIGROUPS CONTAINING TWO-SIDED BASES. Icic Express Letters, 16(6), 573–581.
68
Ali, Z., Mahmood, T., Ullah, K., & Chinram, R. (2022). Confidence levels under complex q-rung orthopair fuzzy aggregation operators and their applications (SCIE). Journal Of Intelligent And Fuzzy Systems, 42(4), 3653-3675.
69
Ullah, K., Ali, Z., Mahmood, T., Garg, H., & Chinram, R. (2022). Methods for multi-attribute decision making, pattern recognition and clustering based on T-spherical fuzzy information measures (SCIE). Journal Of Intelligent And Fuzzy Systems, 42(4), 2957-2977.
70
Lapo, N., Yuphaphin, S., Kankaew, P., Chinram, R., & Iampan, A. (2022). Interval-valued picture fuzzy sets in UP-algebras by meansof a special type (ESCI). Afrika Matematika, 33, Article number 55 (1-43).
71
Jantanan, W., Trihera, N., Raikham, N., Chinram, R., & Petchkaew, P. (2022). On left and right bases of po-Gamma-semigroups (ESCI). Journal Of Discrete Mathematical Sciences And Cryptography, 25(1), 159 - 170.
72
Mahmood, T., Ur Rehman, U., Jaleel, A., Ahmmad, J., & Chinram, R. (2022). Bipolar Complex Fuzzy Soft Sets and Their Applications in Decision-Making (SCIE). Mathematics, 10(7), Article number 1048.
73
Ashraf, S., Abdullah, S., & Chinram, R. (2022). Emergency decision support modeling under generalized spherical fuzzy Einstein aggregation information (SCIE). Journal Of Ambient Intelligence And Humanized Computing, 13(4), 2091 - 2117.
74
Mahmood, T., Ali, Z., Baupradist, S., & Chinram, R. (2022). Analysis and Applications of Bonferroni Mean Operators and TOPSIS Method in Complete Cubic Intuitionistic Complex Fuzzy Information Systems (SCIE). Symmetry, 14(533), 1-29.
75
Qiyas, M., Abdullah, S., Chinram, R., & -, M. (2022). A novel approach on decision support system based on triangular linguistic cubic fuzzy Dombi aggregation operators (SCIE). Soft Computing, 26(4), 1637 - 1669.
76
Satirad, A., Chinram, R., Julatha, P., & Iampan, A. (2022). Rough Pythagorean Fuzzy Sets in UP-Algebras (ESCI). European Journal Of Pure And Applied Mathematics, 15(1), 169-198.
77
Li, Y., Ur Rehman, M., Huang, W., Khan, M., Ullah Khan, S., Chinram, R., & Kadry, S. (2022). Dynamics of Casson nanoparticles with non-uniform heat source/sink: A numerical analysis (). Ain Shams Engineering Journal, 13(1), Article No.101496.
78
Suebsung, S., Chinram, R., Yonthanthum, W., Hila, K., & Iampan, A. (2022). On Almost Bi-Ideals and Almost Quasi-Ideals of Ordered Semigroups and Their Fuzzifications. Icic Express Letters, 16(2), 127–135.
79
Petapirak, M., Chinram, R., Kaewnoi, T., & Iampan, A. (2022). Magnifying Elements in the Monoid of All Partial Transformations Preserving an Equivalence Relation and a Partition (ESCI). International Journal Of Innovative Computing Information And Control, 18(1), 133–147.
80
Jantanan, W., Thongphitak, P., Chongpra, J., Hobanthad, S., Chinram, R., & Gaketem, T. (2022). On right bases of ordered LA-Γ-semigroups. Journal Of Mathematical And Computational Science, 12, Article ID 34 (1-13).
81
Chinram, R., Petchkaew, P., & Hangsawat, S. (2022). A note of 2-distance balancing numbers (ESCI). International Journal Of Mathematics And Computer Science, 17(1), 135-142.
82
Panityakul, T., Suriyaamorn, W., Chinram, R., & Kongchouy, N. (2022). Classification models for employability of statistics and related fields graduates from Thailand universities (ESCI). International Journal Of Mathematics And Computer Science, 17(1), 365-375.
83
Yiarayong, P., Davvaz, B., & Chinram, R. (2022). On right chain ordered semihypergroups (ESCI). Journal Of Mathematics And Computer Science-jmcs, 24(1), 59-72.
84
Chinram, R., & Nakkhasen, W. (2022). Almost bi-quasi-interior ideals and fuzzy almost bi-quasi-interior ideals of semigroups (ESCI). Journal Of Mathematics And Computer Science, 26(2), 128 - 136.
85
Chinram, R., & Sarasit, N. (2022). On semigroups Zn having n - 1 and n - 2 monogenic subsemigroups (ESCI). International Journal Of Mathematics And Computer Science, 17(1), 99-105.
86
Yuphaphin, S., Kankaew, P., Lapo, N., Chinram, R., & Iampan, A. (2022). Picture fuzzy sets in up-algebras by means of a special type (ESIC). Journal Of Mathematics And Computer Science-jmcs, 25(1), 37 - 72.
87
Song, Y., Hamid, A., Sun, T., Khan, M., Qayyum, S., Kumar, R., Prasannakumara, B., Khan, S., & Chinram, R. (2022). Unsteady mixed convection flow of magneto-Williamson nanofluid due to stretched cylinder with significant non-uniform heat source/sink features (SCIE). Alexandria Engineering Journal, 61(1), 195-206.
88
Kaewnoi, T., Chinram, R., & Petapirak, M. (2021). Magnifying Elements in Semigroups of Fixed Point Set Transformations Restricted by an Equivalence Relation (SCIE). Journal Of Mathematics, 2021, Article ID 4332094.
89
Songsaeng, M., Shum, K., Chinram, R., & Iampan, A. (2021). Neutrosophic implicative UP-filters, neutrosophic comparativeUP-filters, and neutrosophic shift UP-filters of UP-algebras. Neutrosophic Sets And Systems, 47, 620-643.
90
Mashwani, W., Ahmad, B., Khan, N., Ghaffar Khan, M., Arjika, S., Khan, B., & Chinram, R. (2021). Fourth Hankel Determinant for a Subclass of Starlike FunctionsBased on Modified Sigmoid (SCIE). Journal Of Function Spaces, 2021, Article ID 6116172.
91
Jantanan, W., Chinram, R., & Petchkaew, P. (2021). ON (m,n)-QUASI-GAMMA-IDEALS IN ORDERED LA-GAMMA-SEMIGROUPS. Journal Of Mathematical And Computational Science, 11(3), 3377-3390.
92
Panityakul, T., Khwanmuang, P., Chinram, R., & Jomsri, P. (2021). HIGH PERFORMANCE APPROACH FOR WATER LEVEL FORECASTING IN YOM RIVER BASIN OF THAILAND. Journal Of Mathematical And Computational Science, 11(3), 3102-3129.
93
Nualtong, K., Panityakul, T., Khwanmuang, P., Chinram, R., & Kirtsaeng, S. (2021). A Hybrid Seasonal Box Jenkins-ANN Approach for Water Level Forecasting in Thailand. Environment And Ecology Research, 9(3), 93-106.
94
Jantanan, W., Simuen, A., Yonthanthum, W., & Chinram, R. (2021). Almost Interior Gamma-ideals and Fuzzy Almost Interior Gamma-ideals in Gamma-semigroups. Mathematics And Statistics, 9(3), 302 - 308.
95
Mayusoh, M., Cheberaheng, N., Chinram, R., & Petchkaew, P. (2021). On the generalized k-Fibonacci and k-Lucas numbers. Journal Of Mathematical And Computational Science, 11(4), 4129-4138.
96
Chinram, R., & Iampan, A. (2021). Codewords generated by UP-valued functions (SCIE). Aims Mathematics, 6(5), 4771 - 4785.
97
Ahmmad, J., Mahmood, T., Chinram, R., & Iampan, A. (2021). Some average aggregation operators based on spherical fuzzy soft sets and their applications in multi-criteria decision making (SCIE). Aims Mathematics, 6(7), 7798 - 7832.
98
Chinram, R., Kaewnoi, T., & Iampan, A. (2021). Logical entropy of partitions in hyperproduct MV-algebras (ESCI). Italian Journal Of Pure And Applied Mathematics, -(46), 488 - 498.
99
Jantanan, W., Thongduang, V., Saoree, B., Chinram, R., & Petchkaew, P. (2021). On left and right bases of an ordered Γ-semihypergroup. Icic Express Letters, 15(12), 1291 - 1298.
100
, I., Mahmood, T., Ali, Z., Aslam, M., & Chinram, R. (2021). Generalized Hamacher Aggregation Operators Based on Linear Diophantine Uncertain Linguistic Setting and Their Applications in Decision-Making Problems (SCIE). Ieee Access, 9, 126748 - 126764.
101
Chinram, R., & Gaketem, T. (2021). Essential (m;n)-ideal and essential fuzzy (m;n)-ideals in semigroups. Icic Express Letters, 15(10), 1037 - 1044.
102
Ali, Z., Mahmood, T., Aslam, M., & Chinram, R. (2021). Another view of complex intuitionistic fuzzy soft sets based on prioritized aggregation operators and their applications to multiattribute decision making (SCIE). Mathematics, 9(16), Article number 1922.
103
Riaza, A., Saleem, A., Shakoor, M., Muhammad, N., & Chinram, R. (2021). Complex intuitionistic fuzzy Maclaurin symmetric mean operators and its application to emergency program selection (SCIE). Journal Of Intelligent And Fuzzy Systems, 41(1), 517 - 538.
104
Panityakul, T., Chinram, R., & Wanishsakpong, W. (2021). Efficiency proportion estimations for thai people infected coronavirus 2019 (COVID-19) in Thailand by jackknifing method and bootstrapping method (ESCI). Communications In Mathematical Biology And Neuroscience, 2021(2021), Article number 65.
105
Iampan, A., Chinram, R., & Petchkaew, P. (2021). A note on almost subsemigroups of semigroups (ESCI). International Journal Of Mathematics And Computer Science, 16(4), 1623 - 1629.
106
Nualtong, K., Chinram, R., Khwanmuang, P., Kirtsaeng, S., & Panityakul, T. (2021). An efficiency dynamic seasonal regression forecasting technique for high variation of water level in Yom River Basin of Thailand (ESCI). Aims Environmental Science, 8(4), 283-303.
107
Bilal, M., Ramzan, M., Mehmood, Y., Kbiri Alaoui, M., & Chinram, R. (2021). An entropy optimization study of non-Darcian magnetohydrodynamic Williamson nanofluid with nonlinear thermal radiation over a stratified sheet (SCIE). Proceedings Of The Institution Of Mechanical Engineers, Part E: Journal Of Process Mechanical Engineering, 235(6), 1883 - 1894.
108
Li, Y., Shah, F., Khan, M., Chinram, R., Elmasry, Y., & Sun, T. (2021). Dynamics of Cattaneo-Christov Double Diffusion (CCDD) and arrhenius activation law on mixed convective flow towards a stretched Riga device (SCIE). Chaos Solitons & Fractals, 148, Article number 111010.
109
Riasat, S., Ramzan, M., Sun, Y., Malik, M., & Chinram, R. (2021). Comparative analysis of Yamada-Ota and Xue models for hybrid nanofluid flow amid two concentric spinning disks with variable thermophysical characteristics (SCIE). Case Studies In Thermal Engineering, 26, Article number 101039.
110
Baupradist, S., Chemat, B., Palanivel, K., & Chinram, R. (2021). Essential ideals and essential fuzzy ideals in semigroups (ESCI). Journal Of Discrete Mathematical Sciences, 24(1), 223-233.
111
Ghaffar Khan, M., Ahmad, B., Sokol, J., Muhammad, Z., Khan Mashwani, W., Chinram, R., & Petchkaew, P. (2021). Coefficient problems in a class of functions with bounded turning associated with Sine function (ESCI). European Journal Of Pure And Applied Mathematics, 14(1), 53-64.
112
Mahmood, T., Ali, W., Ali, Z., & Chinram, R. (2021). Power Aggregation Operators and Similarity Measures Based on Improved Intuitionistic Hesitant Fuzzy Sets and their Applications to Multiple Attribute Decision Making (SCIE). Cmes-computer Modeling In Engineering & Sciences, 126(3), 1165-1187.
113
Krailoet, W., Simuen, A., Chinram, R., & Petchkaew, P. (2021). A Note on Fuzzy Almost Interior Ideals in Semigroups (ESCI). International Journal Of Mathematics And Computer Science, 16(2), 803-808.
114
Riaz, M., Garg, H., Athar Farid, H., & Chinram, R. (2021). Multi-Criteria Decision Making Based on Bipolar Picture Fuzzy Operators and New Distance Measures (SCIE). Cmes - Computer Modeling In Engineering And Sciences, 127(2), 771-800.
115
Chinram, R., Mahmood, T., Ur Rehman, U., Ali, Z., & Iampan, A. (2021). Some Novel Cosine Similarity Measures Based on Complex Hesitant Fuzzy Sets and Their Applications (SCIE). Journal Of Mathematics, 2021, Article Number 6690728.
116
Abdullah, S., Khan, S., Qiyas, M., & Chinram, R. (2021). A Novel Approach Based on Sine Trigonometric Picture Fuzzy Aggregation Operators and Their Application in Decision Support System (SCIE). Journal Of Mathematics, 2021, Article Number: 8819517.
117
Liu, C., Usman Khan, M., Ramzan, M., Chu, Y., Kadry, S., Malik, M., & Chinram, R. (2021). Nonlinear radiative Maxwell nanofluid flow in a Darcy-Forchheimer permeable media over a stretching cylinder with chemical reaction and bioconvection (SCIE). Scientific Reports, 11(1), Article number 9391.
118
Chinram, R., Baupradist, S., , N., & Yaqoob, P. (2021). Left and right magnifying elements in some generalized partial transformation semigroups (SCIE). Communications In Algebra, 49(7), 3176 - 3191.
119
Chinram, R., Baupradist, S., Yaqoob, ., & Petchkaew, . (2021). Article Inpress-Left and right magnifying elements in some generalized partial transformation semigroups (SCIE). Communications In Algebra, 00, 00.
120
Ahmad, S., Coban, H., Khan, M., Khan, U., Shi, Q., Muhammad, T., Chinram, R., & Kadry, S. (2021). Computational analysis of the unsteady 3D chemically reacting MHD flow with the properties of temperature dependent transpose suspended Maxwell nanofluid (SCIE). Case Studies In Thermal Engineering, 26, Article number 101169.
121
Ayub, S., Shabir, M., Riaz, M., Aslam, M., & Chinram, R. (2021). Linear Diophantine Fuzzy Relations and Their Algebraic Properties with Decision Making (SCIE). Symmetry, 13(6), Article No.13060945.
122
Suebsung, S., Yonthanthum, W., Hila, K., & Chinram, R. (2021). On almost quasi-hyperideals in semihypergroups (ESCI). Journal Of Discrete Mathematical Sciences And Cryptography, 24(1), 235-244.
123
Kaur, G., Singh, G., Arif, M., Chinram, R., & Iqbal, J. (2021). A Study of Third and Fourth Hankel Determinant Problem for a Particular Class of Bounded Turning Functions. Mathematical Problems In Engineering, 2021(2021), Article number 6687805.
124
Rehman, S., Chinram, R., & Boonpok, C. (2021). Rational Type Fuzzy-Contraction Results in Fuzzy Metric Spaces with an Application. Journal Of Mathematics, 2021, Article ID 6644491.
125
M. Srivastava, H., Iqbal, J., Arif, M., Khan, A., S. Gasimov, Y., & Chinram, R. (2021). A New Application of Gauss Quadrature Method for Solving Systems of Nonlinear Equations. Symmetry, 13(3), Article number 432.
126
Simuen, A., Iampan, A., & Chinram, R. (2021). A Novel of Ideals and Fuzzy Ideals of Gamma-Semigroups. Journal Of Mathematics, 2021, Article ID 6638299.
127
Satirad, A., Chinram, R., & Iampan, A. (2021). Pythagorean fuzzy sets in UP-algebras and approximations. Aims Mathematics, 6(6), 6002-6032.
128
Mahmood, T., Ali, Z., Garg, H., Zedam, L., & Chinram, R. (2021). Correlation Coefficient and Entropy Measures Based on Complex Dual Type-2 Hesitant Fuzzy Sets and Their Applications. Journal Of Mathematics, 2021(2021), Article number 2568391.
129
Riaz, M., Naeem, K., Chinram, R., & Iampan, A. (2021). Pythagorean m -Polar Fuzzy Weighted Aggregation Operators and Algorithm for the Investment Strategic Decision Making. Journal Of Mathematics, 2021, Article number 6644994.
130
Chinram, R., Hussain, A., Irfan Ali, M., & Mahmood, T. (2021). Some Geometric Aggregation Operators Under q-Rung Orthopair Fuzzy Soft Information With Their Applications in Multi-Criteria Decision Making. Ieee Access, 9, 31975-31993.
131
Yahya, M., Abdullah, S., Chinram, R., D. Al-otaibi, Y., & Naeem, M. (2021). Frank Aggregation Operators and Their Application to Probabilistic Hesitant Fuzzy Multiple Attribute Decision-Making (SCIE). International Journal Of Fuzzy Systems, 23, 194–215.
132
Chinram, R., Hussain, A., Mahmood, T., & Irfan Ali, M. (2021). EDAS method for multi-criteria group decision making based on intuitionistic fuzzy rough aggregation operators. Ieee Access, 9, 10199 - 10216.
133
Satirad, A., Chinram, R., & Iampan, A. (2020). Four new concepts of extensions of ku/up-algebras (ESCI). Missouri Journal Of Mathematical Sciences, 32(2), 138 - 157.
134
Chinram, R., & Yonthanthum, W. (2020). Regularity of the Semigroups of Transformations with a Fixed Point Set (ESCI). Thai Journal Of Mathematics, 18(3), 1261 - 1268.
135
Khan, S., Abdullah, S., Ashraf, S., Chinram, R., & Baupradist, S. (2020). Decision Support Technique Based on Neutrosophic Yager Aggregation Operators: Application in Solar Power Plant Locations—Case Study of Bahawalpur, Pakistan. Mathematical Problems In Engineering, 2020, Article number 6677676.
136
Simuen, A., Wattanatripop, K., & Chinram, R. (2020). Characterizing Almost Quasi-Γ-ideals and Fuzzy Almost Quasi-Γ-ideals of Γ-semigroups. Communications In Mathematics And Applications, 11(2), 233-240.
137
Simuen, A., Petchkaew, P., & Chinram, R. (2020). Generalized Subsemigroups and Fuzzy Subsemigroups in Semigroups. International Journal Of Mathematics And Computer Science, 15(3), 869-875.
138
Ghaffar Khan, M., Ahmad, B., Murugusundaramoorthy, G., Chinram, R., & Mashwani, W. (2020). Applications of Modified Sigmoid Functions to a Class of Starlike Functions. Journal Of Function Spaces, 2020(2020), Article ID 8844814.
139
Chinram, R., Ashraf, S., Abdullah, S., & Petchkaew, P. (2020). Decision Support Technique Based on Spherical Fuzzy Yager Aggregation Operators and Their Application in Wind Power Plant Locations: A Case Study of Jhimpir, Pakistan. Journal Of Mathematics, 2020, Article number 8824032.
140
Mahmood, T., Ur Rehman, U., Ali, Z., & Chinram, R. (2020). Jaccard and Dice Similarity Measures Based on Novel Complex Dual Hesitant Fuzzy Sets and Their Applications. Mathematical Problems In Engineering, 2020(2020), Article number 5920432.
141
Islam, S., Ghaffar Khan, M., Ahmad, B., Arif, M., & Chinram, R. (2020). Q-Extension of Starlike Functions Subordinated with a Trigonometric Sine Function. Mathematics, 8(10), Article number 1676, Pages 1-14.
142
Petapirak, M., Kaewnoi, T., & Chinram, R. (2020). On magnifying elements in transformation semigroups with a fixed point set. Thai Journal Of Mathematics, 18(3), 1041-1049.
143
Khwanmuang, P., Chinram, R., & Panityakul, T. (2020). The Hydrological and water level data in Yom River Basin of Thailand. Journal Of Mathematical And Computational Science, 10(6), 3026 - 3047.
144
Bano, M., Abdullah, S., Shah, T., Panityakul, T., & Chinram, R. (2020). An extended image encryption with markov processes in solutions images dynamical system of non-linear differential equations. Journal Of Mathematical And Computational Science, 10(6), 2191-2207.
145
Simuen, A., Abdullah, S., Yonthanthum, W., & Chinram, R. (2020). Almost Bi-Γ-Ideals and Fuzzy Almost Bi-Γ-Ideals of Γ-Semigroups. European Journal Of Pure And Applied Mathematics, 13(3), 620-630.
146
Rattana, A., & Chinram, R. (2020). Applications of neutrosophic N-structures in N-ary groupoids. European Journal Of Pure And Applied Mathematics, 13(2), 200-215.
147
Kaewnoi, T., Petapirak, M., & Chinram, R. (2020). Magnifiers in Some Generalization of the Full Transformation Semigroups. Mathematics, 8(4), Article number 473 (1-11).
148
Khawpuek, N., Kaewnoi, T., & Chinram, R. (2020). On almost interior ideals and weakly almost interior ideals of semigroups. Journal Of Discrete Mathematical Sciences And Cryptography, 2020, 1-7.
149
Chinram, R., & Panityakul, T. (2020). Rough Pythagorean fuzzy ideals in ternary semigroups. Journal Of Mathematics And Computer Science, 20, 302-312.
150
Batool, B., Ahmad, M., Abdullah, S., Ashraf, S., & Chinram, R. (2020). Entropy Based Pythagorean Probabilistic HesitantFuzzy Decision Making Technique and ItsApplication for Fog-Haze Factor Assessment Problem. Entropy, 22(3), 318 (1-18).
151
Suebsung, S., Kaewnoi, T., & Chinram, R. (2020). A note on almost hyperideals in semihypergroups (ESCI) . International Journal Of Mathematics And Computer Science, 15(1), 127-133.
152
Srithus, R., Chinram, R., & Khongthat, C. (2020). Regularity in the Semigroup of Transformations Preservinga Zig-Zag Order. Bulletin Of The Malaysian Mathematical Sciences Society, 43, 1761–1773.
153
ทองงาม, น., & ชินรัมย์, ร. (2019). คาบของฟังก์ชันฟีโบนักชีมอดุโล m (Periods of Fibonacci Functions Modulo m). วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (thaksin University Journal), 22(2), 53-58.
154
Suebsung, S., Wattanatripop, K., & Chinram, R. (2019). On almost (m, n)-ideals and fuzzy almost (m, n)-ideals in semigroups. Journal Of Taibah University For Science, 13(1), 897-902.
155
เรืองกิจไพบูลย์, ช., & ชินรัมย์, ร. (2019). การเปรียบเทียบค่าของจำนวน pi^[e^pi]n กับ e^[pi^e]n และ e^(pi^[e^pi]n) กับ pi^(e^[pi^e]n). วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 11(2), 245-251.
156
Kaewnoi, T., Petapirak, M., & Chinram, R. (2019). Magnifying elements in a semigroup of transformations preserving equivalence relation. Korean Journal Of Mathematics, 27(2), 269-277.
157
Ratanaburee, P., Kaewnoi, T., & Chinram, R. (2019). Straddles on ternary semigroups. Journal Of Mathematics And Computer Science, 19(4), 246--250.
158
Suebsung, S., Wattanatripop, K., & Chinram, R. (2019). A-ideals and fuzzy A-ideals of ternary semigroups. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 41(2), 299-304.
159
Pankaew, S., Rattana, A., & Chinram, R. (2019). On the number of monogenic subsemigroups of semigroups Zn. International Journal Of Mathematics And Computer Science, 14 (2019)(3), 557–561.
160
Chinram, R., & Yonthanthum, W. (2019). On the regularity-preserving elements in regular ordered semigroups. International Journal Of Mathematics Andcomputer Science, 14 (2019)(3), 729–736.
161
Baupradist, S., Panityakul, T., & Chinram, R. (2019). Left and right magnifying elements in semigroups of linear transformations with restricted range. International Journal Of Mathematics Andcomputer Science, 14(1), 1-8.
162
Sawatraksa, N., Namnak, C., & Chinram, R. (2019). Left and right regular elements of the semigroups of transformations preserving an equivalence relation and a cross-section. Asian-european Journal Of Mathematics, 12(4), 1950058 (1-13).
163
Chinram, R., & Baupradist, S. (2019). Magnifying elements of semigroups of transformations with invariant set. Asian-european Journal Of Mathematics, 12(4), 1950056-1-6.
164
Solano, J., Suebsung, S., & Chinram, R. (2018). ON ALMOST i-IDEALS AND FUZZY ALMOST i-IDEALS IN n-ARY SEMIGROUPS. Jp Journal Of Algebra, Number Theory And Applications, 40(5), 833-842.
165
Chinram, R., & Baupradist, S. (2018). Magnifying elements in semigroups of linear transformations with invariant subspaces. Journal Of Interdisciplinary Mathematics, 21(6), 1457–1462.
166
Hoa Nghiem, N., Baupradist, S., & Chinram, R. (2018). On Nearly Prime Submodules of Unitary Modules. Journal Of Mathematics, 2018, 1-4.
167
Kaewnoi, T., Petapirak, M., & Chinram, R. (2018). On Magnifying Elements in E-Preserving Partial Transformation Semigroups. Mathematics, 6(9), 1-7.
168
Wattanatripop, K., Chinram, R., & Changphas, T. (2018). Quasi-A-ideals and fuzzy A-ideals in semigroups. Journal Of Discrete Mathematical Sciences And Cryptography, 21(5), 1131–1138.
169
Chinram, R., & Baupradist, S. (2018). Magnifying Elements in a Semigroup of Transformations with Restricted Range. Missouri Journal Of Mathematical Sciences, 30(1), 54-58.
170
Hoa Nghiem, N., Janmuang, P., Baupradist, S., & Chinram, R. (2018). On Slightly Compressible-Injective Modules. European Journal Of Pure And Applied Mathematics, 11(3), 815-822.
171
Petchkaew, P., & Chinram, R. (2018). The Minimality and Maximality of n-ideals in n-ary Semigroups. European Journal Of Pure And Applied Mathematics, 11(3), 762-773.
172
Chinram, R., Petchkaew, P., & Baupradist, S. (2018). Left and right magnifying elements in generalized semigroups of transformations by using partitions of a set. European Journal Of Pure And Applied Mathematics, 11(3), 580-588.
173
Panityakul, T., & Chinram, R. (2018). MAGNIFYING FUZZY POINTS OF SEMIGROUPS. Advances And Applications In Mathematical Sciences, 17(8), 563-567.
174
Panityakul, T., & Chinram, R. (2018). Applied Meta-Analysis for teacher research in Southern Border Provinces of Thailand. Advances And Applications In Statistics, 52(6), 391-400.
175
ชินรัมย์, ร., มั่นคงวิวัฒน์, ศ., & บัวประดิษฐ์, ส. (2018). เงื่อนไขจำเป็นและเพียงพอสาหรับการแปลงเชิงเส้นขยายซ้ายและขยายขวา. วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 37(1), 62-68.
176
Yaqoob, N., Tang, J., & Chinram, R. (2018). STRUCTURES OF INVOLUTION 􀀀-SEMIHYPERGROUPS. Honam Mathematical Journal, 40(1), 109-124.
177
Solano, J., Suebsung, S., & Chinram, R. (2018). On ideals of fuzzy points n-ary semigroups. International Journal Of Mathematics And Computer Science, 13(2), 179-186.
178
Chinram, R., Wattanatripop, K., & Changphas, T. (2018). Fuzzy almost bi-ideals in semigroups. International Journal Of Mathematics And Computer Science, 13(1), 51–58.
179
Suebsung, S., & Chinram, R. (2018). Interval Valued Fuzzy Ideal Extensions of Ternary Semigroups. International Journal Of Mathematics And Computer Science, 13(1), 15-27.
180
ทองงาม, น., & ชินรัมย์, ร. (2017). ผลรวมบางส่วนของสามเหลี่ยมปาสคาลทั่วไปPartial sums of the generalized Pascal’s triangle. วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 36(2), 48-55.
181
Chinram, R., Srivirod, B., & Baupradist, S. (2017). Regular elements and BQ-elements in generalized semigroups of Zn. Journal Of Discrete Mathematical Sciences And Cryptography, 20(8), 1765–1773.
182
Chinram, R., & Suebsung, S. (2017). THE INTERSECTION PROPERTY OF QUASI-IDEALS IN GENERALIZED RINGS OF STRICTLY UPPER TRIANGULAR MATRICES OVER Z. Advances And Applications In Mathematical Sciences, 16(6), 187-195.
183
Tanyawong, R., Srithus, R., & Chinram, R. (2016). Regular subsemigroups of the semigroups of transformations preserving a fence. Asian-european Journal Of Mathematics, 9(1), 1650003.
184
Chinram, R. (2013). Magnifying elements on Γ-semigroups. Far East Journal Of Mathematical Sciences, 83(1), 65-73.
185
Yaqoob, N., Chinram, R., & Aslam, M. (2013). Left almost semigroups characterized by their interval valued fuzzy ideals. Afrika Matematika, 24(2), 231-245.
186
Chinram, R., Baupradist, S., & Saelee, S. (2012). Minimal and maximal bi-ideals in ordered ternary semigroups. International Journal Of Physical Sciences, 7(18), 2674-2681.
187
Choosuwan, P., Chinram, R., & , P. (2012). A study on quasi-ideals in ternary semigroups. International Journal Of Pure And Applied Mathematics, 77(5), 639-647.
188
Yaqoob, N., Aslam, M., & Chinram, R. (2012). Rough prime bi-deals and rough fuzzy prime bi-ideals in semigroups. Annals Of Fuzzy Mathematics And Informatics, 3(2), 203-211.
189
Naveed, Y., & Chinram, R. (2012). ON PRIME (m,n) BI-IDEALS AND ROUGH PRIME (m,n) BI-IDEARLS IN SEMIGROUPS. Far East Journal Of Mathematical Sciences, 62(2), 145-159.
190
Saelee, S., & Chinram, R. (2011). A Study on Rough, Fuzzy and Rough Fuzzy Bi-ideals of Ternary Semigroups. Iaeng International Journal Of Applied Mathematics , 41(3), 172-176.
191
Baupradis, S., & Chinram, R. (2011). The intersection property of quasi-ideals in rings of strictly upper triangular matrices over Zm . International Journal Of Pure And Applied Mathematics , 69(4), 445-452.
192
Baupradist, S., & Chinram, R. (2011). Remark on Bi-Ideals and Quasi-Ideals of Variants of Regular Rings. Journal Of Mathematics And Statistics, 7(1), 78-80.
193
Shah, T., Rehman, I., & Chinram, R. (2010). ON M-SYSTEMS IN ORDERED AG-GROUPOIDS. Far East Journal Of Mathematical Sciences (fjms), 47(1), 13-21.
194
Malee, S., & Chinram, R. (2010). k-fuzzy ideals of ternary semiring. International Of Computational And Mathematical Sciences, 4(4), 206-210.
195
Chinram, R., & Saelee, S. (2010). Fuzzy ideals and fuzzy filters of ternary semigroups. Journal Of Mathematics Research, 2(1), 93-97.
196
Chinram, R., & Malee, S. (2010). L-fuzzy ternary subsemirings and L-fuzzy ideals in ternary semirings. Iaeng International Journal Of Applied Mathematics, 40(3), IJAM_40_3_03.
197
Chinram, R., & Petchkhaew, P. (2009). Fuzzy, rough and rough fuzzy ideals in ternary semigroups. Interational Journal Of Pure And Applied Mathematics, 56(1), 21-36.
198
Chinram, R., & Tinpun, K. (2009). Isomorphism Theorems for gamma-semigroups and ordered gamma-semigroups. Thai Journal Of Matermatics, 7(2), 231-241.
199
Chinram, R. (2009). Rough prime ideals and rough fuzzy prime ideals in gamma-semigroups. Communications Of The Korean Mathenatical Society, 24(3), 341-351.
200
Chinram, R. (2009). Fuzzy and rough fuzzy of subb-semirings/ideals in b-semiring. Advances In Fuzzy Sets And System, 4(2), 121-127.
201
Chinram, R. (2009). Green's relations and regularity of generalized semigroups of linear transformations. Lobachevskii Journal Of Mathematics, 30(4), 253-256.
202
ชินรัมย์, ร. (2009). ความสัมพันธ์กรีนและความเป็นปกติของกึ่งกรุปการแปลงเต็มวางนัยทั่วไป. วารสารงวิทยาศาสตร์ มข., 37(3), 348-356.
203
Chinram, R., & Siammai, P. (2009). Greens Lemma and Greens Theorem for Gramma-semigroup. Lobachevskii Journal Of Mathematics, 30(3), 208-213.
204
Chinram, R., & Pattamavilai, K. (2009). Roughness of subb-semirings/ideals in b-semirings. Far East Journal Of Mathematical Sciences (fjms), 32(1), 145-152.
205
Jirojkul, C., & Chinram, R. (2009). Fuzzy Quasi-Ideal Subsets and Fuzzy Quasi-Filters of Ordered Semigroups. International Journal Of Pure And Applied Mathematics, 52(4), 611-617.
206
ชินรัมย์, ร., & ศรีภากรณ์, ร. (2009). ควอซี-ไอดีลวางนัยทั่วไปของกึ่งกรุป. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 37(2), 213-220.
207
Chinram, R., & Tinpun, K. (2009). A Note on Minimal Bi-Ideals in Ordered Gamma-Semigroups. International Mathematical Forum, 4(1), 1-5.
208
Jirojkul, C., Sripakorn, R., & Chinram, R. (2009). Minimal Quasi-Ideals in Gamma-Semigroups. International Mathematical Forum, 4(1), 7-11.
209
Chinram, R. (2009). Regularity-preserving elements of regular rings. Science Asia, 35(1), 111-112.
210
Chinram, R. (2008). A note on quasi - ideals in regular T- semirings. International Journal Of Contemporary Mathematical Sciences, 3(33-36), 1725-1731.
211
Chinram, R. (2008). A Note on (m, n)-Quasi-Ideals in Semirings. International Journal Of Pure And Applied Mathematics, 49(1), 45-52.
212
Chinram, R., & Pattamavilai, K. (2008). The Degree and Order of Polynomials in a Contracted Length Semigroup Ring R[S]. International Journal Of Algebra, 2(18), 881-887.
213
Jirojkul, C., Chinram, R., & Sripakron, R. (2008). Roughness of quasi-ideals in Gamma-semigroups. Jp Journal Of Algebra, Number Theory And Applications, 12(1), 113-120.
214
Chinram, R. (2008). Rough sets in gamma-semigroups. Advances In Fuzzy Sets And Systems, 3(3), 379-387.
215
Chinram, R. (2008). Regularity and Greens Relations of Generalized One-to-One Partial Transformation Semigroups. Far East Journal Of Mathematical Sciences (fjms), 30(3), 513-521.
216
Chinram, R. (2008). Regularity and Greens relations of generalized partial transformation semigroups. Asian-european Journal Of Mathematics, 1(3), 295-302.
217
Chinram, R. (2008). A note on (m,n)-quasi-ideals in rings. Far East Journal Of Mathematical Sciences (fjms), 30(2), 299-308.
218
Chinram, R. (2008). Minimal Quasi-Ideals of Generalized Transformation Semigroups. International Mathematical Forum, 3(25), 1241-1252.
219
Chinram, R. (2008). A Note on Quasi-Ideals in \Gamma-semiring. International Mathematical Forum, 3(26), 1253-1259.
220
Janmuang, P., & Chinram, R. (2008). Some Remarks on Regularity of Generalized Transformation Semigroups. International Journal Of Algebra, 2(12), 581-584.
221
Chinram, R., & Siammai, P. (2008). On Greens Relations for Gamma-semigroups and Reductive Gamma-semigroups. International Journal Of Algebra, 2(1-4), 187-195.
222
Chinram, R. (2007). The degree and the order of polynomials in the ring R[F1A]. Songklanakarin J. Sci. Technol., 29(6), 1645-1650.
223
Chinram, R., & Jirojkul, C. (2007). On bi-Gamma-ideals in Gamma-semigroups. Songklanakarin J. Sci. Technol., 29(1), 231-234.
224
Chinram, R. (2006). On Quasi-gamma-ideals in Gamma-semigroups. Scienceasia, 32(4), 351-353.
225
Chinram, R., & Rungsaripipat, C. (2006). The Intersection Property of Quasi-ideals in Rings of Strictly Upper Triangular Matrices over mZ. Advances In Algebra And Analysis, 1(2), 123-131.
226
Chinram, R. (2005). Generalized Transformation Semigroups Whose Sets of Quasi-ideals and Bi-ideals Coincide. Kyungpook Math. J., 45(1), 161-166.
227
Chinram, R., & Kemprasit, Y. (2005). Minimal Quasi-ideals and Minimal Bi-ideals of Generalized Rings of Strictly Upper Triangular Matrices. Thai Journal Of Mathematics, 3(1), 1-6.