นางสาว

ปิยากร บุญยัง

นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2546
วท.ม. (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2538
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 15821632400
1
Senarat S., Saeluea N., Mongkolchaichana E., Charoenphon N., Sittichaya W., Thaochan N., Poolprasert P., Kenthao A., Attasopa K., Boonyoung P., 2023. Systemic Histology of the Marine Water-Strider Halobates hayanus (Heteroptera, Gerridae). Sains Malaysiana 52(9): 2485-2498. (cited 0 times)
2
Senarat S., Sopon A., Kettratad J., Angsujinda K., Charoenphon N., Kosiyachinda P., Kongthong K., Poolprasert P., Boonyoung P., Kongtueng P., 2023. Erythrocytic Nuclear Abnormalities and Leucocyte Profiles of Asian Seabass (Lates calcarifer) Exposed to Polluted Seawater. Sains Malaysiana 52(4): 1059-1068. (cited 0 times)
3
Kongthong K., Charoenphon N., Thaochan N., Boonyoung P., Lida A., Jeamah A., Imsonpang S., Wongkamhaeng K., Kongtueng P., Senarat S., 2023. A histological method for marine invertebrates. Veterinary Integrative Sciences 21(1): 251-263. (cited 0 times)
4
Mitparian T., Senarat S., Boonyoung P., Jiraungkoorskul W., Kaneko G., Kettratad J., 2021. Comprehensive morpho-histological observation of digestive system and gut content of wild-grunting toadfish, allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758). Maejo International Journal of Science and Technology 15(3): 222-241. (cited 3 times)
5
Senarat S., Kettratad J., Boonyoung P., Jiraungkoorskul W., Kaneko G., Mongkolchaichana E., Pengsakul T., 2021. Ovarian histology of toadfish batrachomoeus trispinosus from pranburi river estuary, Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology 43(2): 384-391. (cited 1 times)
6
Senarat S., Kettratad J., Boonyoung P., Jiraungkoorskul W., Kato F., Mongkolchaichana E., Kaneko G., Poolprasert P., 2021. Oocyte Differentiation and Reproductive Health of Solitary Tunicate (Styela plicata) from Eastern Coast of Thailand. Sains Malaysiana 50(1): 93-99. (cited 0 times)
7
Lampang P.N., Palasai A., Senarat S., Kettratad J., Jiraungkoorskul W., Boonyoung P., 2020. The existence of argyrophilic endocrine cells in the digestive system of snake eels (Pisodonophis boro, Hamilton, 1822). Veterinary Integrative Sciences 18(2): 75-83. (cited 3 times)
8
Senarat S., Poolprasert P., Kettratad J., Boonyoung P., Jiraungkoorskul W., Huang S., Pengsakul T., Kosiyachinda P., Sudtongkong C., 2020. Histological observation of digestive system of malayan halfbeak, Dermogenys pusilla (Kuhl & van Hasselt, 1823) during juvenile stage from Thailand. Veterinary Integrative Sciences 18(1): 33-41. (cited 4 times)
9
Senarat S., Boonyoung P., Kettratad J., Jiraungkoorskul W., Poolprasert P., Huang S., Pengsakul T., Mongkolchaichana E., Para C., 2020. The identification and distribution of the mucous secreting cells in the integument of the schaap’s dragonet, Callionymus schaapii, Bleeker, 1852. Veterinary Integrative Sciences 18(1): 23-32. (cited 2 times)
10
Boonyoung P., Senarat S., Kettratad J., Jiraungkoorskul W., Thaochan N., Sing K.W., Pengsakul T., Poolprasert P., 2020. Mature gonadal histology and gametogenesis of the tortoise beetle Aspidimorpha sanctaecrucis (Fabricius, 1792) (coleoptera: Cassidinae: Chrysomelidae): Histological observation. Songklanakarin Journal of Science and Technology 42(4): 873-878. (cited 4 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Kongthong, K., Charoenphon, N., Thaochan, N., Boonyoung, P., Lida, A., Jeamah, A., Imsonpang, S., Wongkamhaeng, K., Kongtueng, P., & Senarat, S. (2023). A histological method for marine invertebrates. Veterinary Integrative Sciences, 21(1), Pages 251 - 263.
2
Senarat, S., Sopon, A., Kettratad, J., Angsujinda, K., Charoenphon, N., Kosiyachinda, P., Kongthong, K., Poolprasert, P., Boonyoung, P., & Kongtueng, P. (2023). Erythrocytic Nuclear Abnormalities and Leucocyte Profiles of Asian Seabass (Lates calcarifer) Exposed to Polluted Seawater [(Keabnormalan Nukleus Eritrosit dan Profil Leukosit Siakap Asia (Lates calcarifer) Terdedah kepada Air Laut Tercemar)] (SCIE). Sains Malaysiana, 52(4), 1059 - 1068.
3
Sandech, N., Jangchart, R., Komolkriengkrai, M., Boonyoung, P., & Khimmaktong, W. (2021). Efficiency of Gymnema sylvestre‑derived gymnemic acid on the restoration and improvement of brain vascular characteristics in diabetic rats (SCIE). Experimental And Therapeutic Medicine, 22(6), Article Number: 1420.
4
Mitparian, T., Senarat, S., Boonyoung, P., Jiraungkoorskul, W., Kaneko, G., & Kettratad, J. (2021). Comprehensive morpho-histological observation of digestive system and gut content of wild-grunting toadfish, allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758) (SCIE). Maejo International Journal Of Science And Technology, 15(3), 222 - 241.
5
Senarat, S., Kettratad, J., Boonyoung, P., Jiraungkoorskul, W., Kato, F., Mongkolchaichana, E., Kaneko, G., & Poolprasert, P. (2021). Oocyte Differentiation and Reproductive Health of Solitary Tunicate (Styela plicata) from Eastern Coast of Thailand. Sains Malaysiana, 50(1), 93-99.
6
Senarat, S., Boonyoung, P., Kettratad, J., Jiraungkoorskul, W., Poolprasert, P., Huang, S., Pengsakul, T., Mongkolchaichana, E., & Para, C. (2020). The identification and distribution of the mucous secreting cells in the integument of the schaap’s dragonet, Callionymus schaapii, Bleeker, 1852. Veterinary Integrative Sciences, 18(1), 23-32.
7
Na Lampang, P., Palasai, A., Senarat, S., Kettratad, J., Jiraungkoorskul, W., & Boonyoung, P. (2020). The existence of argyrophilic endocrine cells in the digestive system of snake eels (Pisodonophis boro, Hamilton, 1822). Veterinary Integrative Sciences, 18(2), 75-83.
8
Boonyoung, P., Senarat, S., Kettratad, J., Jiraungkoorskul, W., Thaochan, N., Sing, K., Pengsakul, T., & Poolprasert, P. (2020). Mature gonadal histology and gametogenesis of the tortoise beetle Aspidimorpha sanctaecrucis (Fabricius, 1792) (coleoptera: Cassidinae: Chrysomelidae): Histological observation. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 42(4), 873-878.
9
Senarat, S., Kettratad, J., Gerald Plumley, F., , S., Wangkulangkul, W., Jiraungkoorskul, P., & Boonyoung, P. (2019). Pathological microscopy in liver parenchyma of gray-eel catfish, plotosus canius, from ang-sila area, Chonburi Province, Thailand. Veterinary Integrative Sciences, 17(3), 255-261.
10
Boonyoung, P., Senarat, S., Jiraungkoorskul, W., Kettratad, J., Yenchum, W., Poolprasert, P., & Pengsakul, T. (2019). Natural gonadal compartmentalizing of economical important Hemiramphus far from Thailand by visual observation and histological technique. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 41(3), 693-699.
11
Senarat, S., Kettratad, J., Kangwanrangsan, N., Jiraungkoorskul, W., Gerald Plumley, F., Amano, M., Shimizu, A., Boonyoung, P., & Kaneko, G. (2019). Immunoreactivity of estrogen receptor alpha in brain and ovary of the short mackerel rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851). Asia-pacific Journal Of Molecular Biology And Biotechnology, 27(3), 50-63.
12
Khimmaktong, W., Komolkriengkrai, M., Boonyoung, P., & Anupunpisit, V. (2019). Ameliorative effects of curcumin on microvascular complication streptozotocin-induced diabetic rat penis. Functional Foods In Health & Disease, 9(2), 92-107.
13
Khimmaktong, W., Komolkriengkrai, M., Boonyoung, P., & Anupunpisit, V. (2019). Effects of curcumin on testis microvascular complication in streptozotocin-induced diabetes rats. Functional Foods In Health And Disease, 9(1), 34-51.
14
Senarat, S., Kettratad, J., Jiraungkoorskul, W., Plumley, F., Tongmit, K., Poolprasert, P., Kangwanrangsan, N., Amano, M., Shimizu, A., & Boonyoung, P. (2018). Identification of sbGnRH-GTHs system and estrogen receptor α (ER α) immunoreactivities in the mature testicular tissue in rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851). Eurasian Journal Of Biosciences, 12(2), 385-392.
15
Balit, T., Asae, A., Boonyoung, P., Chanchula, K., Hiranphan, P., Panityakul, T., & Radenahmad, N. (2018). Optimal doses and neuroprotective effects of prolonged treatment with young coconut juice in orchidectomized rats. A preliminary study. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 40(4), 482-490.
16
Boonyoung, P., Senarat, S., Kettratad, J., Jiraungkoorskul, W., Poolprasert, P., Wangkulangkul, S., Pengsakul, T., Yenchum, W., & Sulieman, Y. (2018). Esophagogastric region and liver tissue in dog-faced water snake Cerberus rynchops: Histology and histochemistry. Agriculture And Natural Resources, 00(00), 1-6.
17
บุญยัง, ป., เสนารัตน์, ศ., เกษตระฑัต, เ., พูลประเสริฐ, พ., & จิรอังกูรสกุล, ว. (2017). โครงสร้างของรังไข่และกระบวนการพัฒนาของเซลล์ไข่ปลาข้าวเม่า. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 25(4), 571-578.
18
เสนารัตน์, ศ., บุญยัง, ป., จิรอังกูรสกุล, ว., พูลประเสริฐ, พ., อิ่มสรรพางค์, ศ., & เกษตระทัต, เ. (2017). มิญชวิทยาและมิญชเคมีของหลอดอาหารและแกสโตรอินเทสทีนปลาตะกรับ Scatophagus argus ระยะวัยรุ่น จากปากแม่น้ำปราณบุรี ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 45(2), 369-378.
19
Saetan, J., Boonyoung, P., Vongvatcharanon, U., Kruangkum, T., Khornchatri, K., Thaweethamsewee, P., Sobhon, P., & Sretarugsa, P. (2017). The presence of abalone egg-laying hormone-like peptide in the central nervous system and ovary of the Spotted Babylon, Babylonia areolata. Acta Histochemica, 119(7), 701-707.
20
Kettratad, J., Senarat, S., Boonyoung, P., & Jiraungkoorskul, W. (2017). Tongue anato-histology of the oceanodromous adult Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) with a note on the comparison with the tongue structure of adult R. Kanagurta (Cuvier, 1816). Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 39, 117-121.
21
บุญยัง, ป., เสนารัตน์, ศ., เกษตระฑัต, เ., พูลประเสริฐ, พ., มงคลชัยชนะ, เ., & จิรอังกูรสกุล, ว. (2016). จุลกายพยาธิวิทยาเบื้องต้นของเนื้อเยื่อตับและไตของปลาน้ำดอกไม้ SPHYRAENA OBTUSATA CUVIER, 1829 บริเวณปากแม่น้ำปราณบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 24(5), 785-792.
22
Boonyoung, P., Senarat, S., Kettratad, J., Poolprasert, P., Yenchum, W., & Angsirijinda, W. (2016). Histological organization of the female queen Devario regina (Fowler, 1934) during its juvenile stage. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 38(1), 67-72.
23
Boonyoung, P., Senarat, S., Kettratad, J., Poolprasert, P., Yenchum, W., & Jiraungkoorskul, W. (2015). Eye structure and chemical details of the retinal layer of juvenile Queen danio Devario regina (Fowler, 1934). Kasetsart Journal - Natural Science, 49(5), 711-716.
24
Senarat, S., Kettratad, J., Poolprasert, P., บุญยัง, ป., & Jiraungkoorskul, W. (2015). มิญชวิทยาของท่อลม หลอดเลือด และกล้ามเนื้อลายของ ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona (Fabricius, 1758). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 23(2), 276-282.
25
Radenahmad, N., Boonyoung, P., Kamkaew, K., Chanchula, K., & Kirirat, P. (2014). Effects of young coconut juice on the numbers of argyrophil endocrine cells in the gastrointestinal tract of male rats: Novel preliminary findings. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 36(6), 599-606.
26
Radenahmad, N., Saleh, F., Sayoh, I., Sawangjaroen, K., Subhadhirasakul, P., Boonyoung, P., Rundon, W., & Mitarnun, W. (2012). Young coconut juice can accelerate the healing process of cutaneous wounds. Bmc Complementary And Alternative Medicine, 12(252), 1-17.
27
Thaweethamsewee, P., Boonyoung, P., & Vongvatcharanon, U. (2011). MORPHOLOGY AND HISTOLOGY OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM AND ULTRASTRUCTURE OF NEUROSECRETORY CELLS OF FEMALE SPOTTED BABYLON, BABYLONIA AREOLATA. Journal Of Shellfish Research, 30(2), 343-347.
28
Sayoh, I., Radenahmad, N., Kirirat, P., Boonyoung, P., Janjula, K., & Mitarnun, W. (2008). Changes of Argyrophilendocrine Celisin the Gastrointestinal Tract of OvariecTomized Rats Fed with young coconut juice. Malaysian Journal Of Microscopy, 4(-), 237-245.
29
Vongvatcharanon, S., Vongvatcharanon, U., & Boonyoung, P. (2008). Immunohistochemical localization of parvalbumin calcium-ginding protein in the heart tissues of various species. Acta Histochemica, 110(1), 26-33.
30
Vongvatcharanon, U., Binalee, F., Suwanjarat, J., & Boonyoung, P. (2006). Immunocytochemical Idetification of Gonnadotropic Cell Tyoes and Changes in Cell Nubers during Annual Reproductive Cycle in Pituitary Gland of Adult Male Sand Goby, Oxyeleotris marmoratus.. Scienceasia, 32(4), 337-343.
31
Vongvatcharanon, U., Kirirat, P., Suwanjarat, J., & Boonyoung, P. (2005). Alteration of gonadotrophs in the pituitary gland during the annual reproductive cycle of the adult female sand goby (Oxyeleotris marmoratus). Songklanakarin J. Sci. Technol., 27(Suppl 1), 437-445.
32
Suwanjarat, J., Amornsakun, T., Thongboon, L., & Boonyoung, P. (2005). Seasonal changes of spermatogenesis in the male sand goby Oxyeleotris marmoratus Bleeker, 1852 (Teleostei, Gobiidae). Songklanakarin J. Sci. Technol, 27(Suppl 1), 425-436.
33
Promwikorn, W., Boonyoung, P., & Kirirat, P. (2005). Histological characterization of cuticular depositions throughout the molting cycle of the black tiger shrimp (Penaeus monodon). Songklanakarin J. Sci. Technol., 27(3), 499-509.