บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

อ.

วันทพล งามดี

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2547
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2541
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย