บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

พงศธร อมรพิทักษ์สุข

รองศาสตราจารย์
Senior Fellow (UKPSF)
พี่เลี้ยง UKPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2550
Diplome de Docteur (วัสดุศาสตร์) UNIVERSITE MONTPELLIER II
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2545
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2540
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 23988619800
1
Amornpitoksuk P., Kongseng P., Chantarak S., Suwanboon S., 2024. Degradation of organic pollutants by floatable Fe-PAM hydrogel. Desalination 571 (cited 0 times)
2
Khaokhajorn C., Amornpitoksuk P., Randorn C., Rattana T., Suwanboon S., 2023. One-pot synthesis of In2O3/ZnO nanocomposite photocatalysts and their enhanced photocatalytic activity against cationic and anionic dye pollutants. Inorganic Chemistry Communications 157 (cited 0 times)
3
Phumivanichakit K., Suwanboon S., Amornpitoksuk P., 2023. Photocatalytic degradation of dyes by AgIO3 under visible light irradiation. Inorganic Chemistry Communications 156 (cited 0 times)
4
Temram T., Klaimanee E., Saithong S., Amornpitoksuk P., Phongpaichit S., Ratanaphan A., Tantirungrotechai Y., Leesakul N., 2023. Iridium(III) complexes based on cyanomethane and cyanamide ligands with luminescence quenching properties for Fe(III) sensing and biological activities. Polyhedron 243 (cited 0 times)
5
Amornpitoksuk P., Suwanboon S., 2023. Visible-light-induced photo-Fenton degradation of organic pollutants over K2Mn[Fe(CN)6]. Materials Science in Semiconductor Processing 162 (cited 0 times)
6
Wongtawee W., Amornpitoksuk P., Randorn C., Rattana T., Suwanboon S., 2023. Amelioration of photocatalytic activity of MgAl2O4 spinel photocatalyst by coupling with WO3. Inorganic Chemistry Communications 152 (cited 2 times)
7
Kongseng P., Amornpitoksuk P., Chantarak S., 2023. ZnO/Cassava Starch-Based Hydrogel Composite for Effective Treatment of Dye-Contaminated Wastewater. Macromolecular Materials and Engineering 308(2) (cited 2 times)
8
Suwanboon S., Graidist P., Maungchanburi S., Randorn C., Amornpitoksuk P., 2022. Photocatalytic degradation of organic pollutants by Ag2O/AgSiOx. Materials Science in Semiconductor Processing 152 (cited 3 times)
9
Wongtawee W., Amornpitoksuk P., Randorn C., Rattana T., Suwanboon S., 2022. Photocatalytic activity under visible light illumination of organic dyes over g-C3N4/MgAl2O4 nanocomposite. Journal of the Indian Chemical Society 99(8) (cited 3 times)
10
Kongseng P., Amornpitoksuk P., Chantarak S., 2022. Development of multifunctional hydrogel composite based on poly(vinyl alcohol-g-acrylamide) for removal and photocatalytic degradation of organic dyes. Reactive and Functional Polymers 172 (cited 16 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Khaokhajorn, C., Amornpitoksuk, P., Randorn, C., Rattana, T., & Suwanboon, S. (2023). One-pot synthesis of In2O3/ZnO nanocomposite photocatalysts and their enhanced photocatalytic activity against cationic and anionic dye pollutants (SCIE). Inorganic Chemistry Communications, 157, Article number 111392.
2
Phumivanichakit, K., Suwanboon, S., & Amornpitoksuk, P. (2023). Photocatalytic degradation of dyes by AgIO3 under visible light irradiation (SCIE). Inorganic Chemistry Communications, 156, Article number 111237.
3
Temrarm, T., Klaimanee, E., Saithong, S., Amornpitoksuk, P., Phongpaichit, S., Ratanaphan, A., Tantirungrotechai, Y., & Leesakul, N. (2023). Iridium(III) complexes based on cyanomethane and cyanamide ligands with luminescence quenching properties for Fe(III) sensing and biological activities (SCIE). Polyhedron, 243, Article number 116540.
4
Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2023). Visible-light-induced photo-Fenton degradation of organic pollutants over K2Mn[Fe(CN)6] (SCIE). Materials Science In Semiconductor Processing, 162, Article number 107509.
5
Wongtawee, W., Amornpitoksuk, P., Randorn, C., Rattana, T., & Suwanboon, S. (2023). Amelioration of photocatalytic activity of MgAl2O4 spinel photocatalyst by coupling with WO3 (SCIE). Inorganic Chemistry Communications, 152, Article number 110654.
6
Vongtavee, W., Amornpitoksuk, P., Randorn, C., Rattana, T., & Suwanboon, S. (2022). Photocatalytic activity under visible light illumination of organic dyes over g-C3N4/MgAl2O4 nanocomposite (SCIE). Journal Of The Indian Chemical Society, 99(8), Article number 100628.
7
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Randorn, C., & Rattana, T. (2022). Dependence of β-Co(OH)2/ZnO heterostructural composite prepared by one-pot hydrothermal method on visible-light-driven photocatalytic degradation of organic dye (SCIE). Journal Of Materials Science: Materials In Electronics, 33(3), 1245 - 1262.
8
Kongseng, P., Amornpitoksuk, P., & Chantarak, S. (2022). ZnO/Cassava Starch-Based Hydrogel Composite for Effective Treatment of Dye-Contaminated Wastewater (SCIE). Macromolecular Materials And Engineering , 2022, Article No.2200481.
9
Suwanboon, S., Graidist, P., Maungchanburee, S., Randorn, C., & Amornpitoksuk, P. (2022). Photocatalytic degradation of organic pollutants by Ag2O/AgSiOx (SCIE). Materials Science In Semiconductor Processing, 152, Article No.107066.
10
Kongseng, P., Amornpitoksuk, P., & Chantarak, S. (2022). Development of multifunctional hydrogel composite based on poly(vinyl alcohol-g-acrylamide) for removal and photocatalytic degradation of organic dyes (SCIE). Reactive And Functional Polymers, 172, Article No.105207.
11
Suwanboon, S., Randorn, C., Leesakul, N., Saithong, S., Kaowphong, S., & Amornpitoksuk, P. (2022). Synthesis of AgBr/AgSiOx based photocatalyst by grinding-washing method for organic pollutant degradation under visible light irradiation (SCIE). Materials Science In Semiconductor Processing, 137, Article No.106237.
12
Denpetnong, S., Sirimahachai, U., Amornpitoksuk, P., & Wongnawa, S. (2021). One-pot synthesis of magnetically separable Bi/Fe oxide-based composites for effective photocatalytic removal of BPA and RO16 dye under 35W Xe-lamp. Journal Of Sol-gel Science And Technology, 98(1), 158-169.
13
Onsri, P., Dechtrirat, D., Nooeaid, P., Eiad-ua, A., Amornpitoksuk, P., Techasakul, S., Taufiq, A., & Chuenchom, L. (2021). Novel Magnetically Interconnected Micro/Macroporous Structure of Monolithic Porous Carbon Adsorbent Derived from Sodium Alginate and Wasted Black Liquor and Its Adsorption Performance. Journal Of Renewable Materials, 9(6), 1059-1074.
14
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Kaowphong, S., Randorn, C., & Graidist, P. (2020). Photocatalytic activity of K2Ti6O13/TiO2 nanocomposite prepared usingwater extract of wood ash from waste for degradation of dye pollutants. Journal Of The Taiwan Institute Of Chemical Engineers, 117, 242-251.
15
Suwanboon, S., Klubnuan, S., Homkaew, M., & Amornpitoksuk, P. (2020). Dependence of defect concentration, optical and photocatalytic properties of β-Ni(OH)2/ZnO and NiO/ZnO composite powders on phase transformation. Materials Science- Poland, 38(2), 219-227.
16
Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2020). Photocatalytic activity of composites in an AgBr–Ag2CrO4 system prepared by a grinding method with and without washing. Journal Of Materials Science: Materials In Electronics, 31(17), 14203-14212.
17
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Rattana, T., & Randorn, C. (2020). Investigation of g-C3N4/ZnAl2O4 and ZnO/ZnAl2O4 nanocomposites: From synthesis to photocatalytic activity of pollutant dye model. Ceramics International, 46(14), 21958-21977.
18
Maijan, P., Amornpitoksuk, P., & Chantarak, S. (2020). Synthesis and Characterization of Poly(vinyl alcohol-gacrylamide)/SiO2@ZnO Photocatalytic Hydrogel Composite for Removal andDegradation of Methylene Blue. Polymer, 203, Article number 122771.
19
Somraksa, W., Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., & Randorn, C. (2020). Physical and Photocatalytic Properties of CeO2/ZnO/ZnAl2O4 Ternary Nanocomposite Prepared by Co-precipitation Method. Materials Research-ibero-american Journal Of Materials, 23(1), 42-47.
20
Suwanboon, S., Somraksa, W., Amornpitoksuk, P., & Randorn, C. (2020). Effect of trisodium citrate on the formation and structural, optical and photocatalytic properties of Sr-doped ZnO. Journal Of Alloys And Compounds , 832(2020), Aritcle No.154963 .
21
Phongarthit, K., Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2020). Photocatalytic degradation of rhodamine B, reactive orange, and bisphenol A under visible light irradiation over AgX/ZnO (X=Cl, Br, I) prepared from green approach. Optik, 204, Article number 164224.
22
Kueasook, R., Rattanachueskul, N., Chanlek, N., Dechtrirat, D., Watcharin, W., Amornpitoksuk, P., & Chuenchom, L. (2020). Green and facile synthesis of hierarchically porous carbon monoliths via surface self-assembly on sugarcane bagasse scaffold: Influence of mesoporosity on efficiency of dye adsorption. Microporous And Mesoporous Materials , 296, Article number 110005.
23
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., & Kaowphong, S. (2019). Photocatalytic activity of AgCl/SnO2 prepared by one-pot green synthesis. Sustainable Chemistry And Pharmacy, 14, Article number 100190.
24
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., & Randorn, C. (2019). Photocatalytic dye decolorization under light-emitting-diode irradiation by silver halides prepared from hydrohalic acids. Materials Research Express, 6(11), Article number 115524.
25
สมรักษา, ว., อมรพิทักษ์สุข, พ., & สุวรรณบูรณ์, ส. (2019). อิทธิพลของความเข้มข้นของ KOH ต่อการเกิดเฟสคอมพอสิท ZnO/ZnAl2O4 และสมบัติการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 24(3), 1071-1084.
26
Phongarthit, K., Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2019). Synthesis, characterization, and photocatalytic properties of ZnO nanoparticles prepared by a precipitation-calcination method using a natural alkaline solution. Materials Research Express, 6(4), 00.
27
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., & Randorn, C. (2019). Effect of tartaric acid as a structure-directing agent on different ZnO morphologies and their physical and photocatalytic properties. Ceramics International, 45(2), 2111-2116.
28
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., & Randorn, C. (2019). Photocatalytic activity of Ag3PO4 prepared using a mist-solution precipitation method. Materials Research Express, 6(3), Article number 035510.
29
Intarasuwan, K., Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Graidist, P., Maungchanburi, S., & Randorn, C. (2018). Effect of Ag loading on activated carbon doped ZnO for bisphenol A degradation under visible light. Advanced Powder Technology, 29, 2608–2615.
30
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., & Randorn, C. (2018). Photocatalytic activities of silver compound modified activated carbon@ZnO Novel ternary composite visible light-driven photocatalysts. Materials Science In Semiconductor Processing, 84, 50-57.
31
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., & Bangrak, P. (2018). The improvement of the band gap energy and antibacterial activities of CeO2/ZnO nanocomposites prepared by high energy ball milling. Chiang Mai Journal Of Science, 45(2), 1129-1137.
32
Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2017). Comparative study of the photocatalytic decolorization of rhodamine B dye by AgI-Ag3PO4 prepared from co-precipitation and ion-exchange methods. Journal Of Alloys And Compounds, 720(2017), 582-588.
33
Intarasuwan, K., Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., & Graidist, P. (2017). Photocatalytic dye degradation by ZnO nanoparticles prepared from X2C2O4 (X = H, Na and NH4) and the cytotoxicity of the treated dye solutions. Separation And Purification Technology, 177, 304-312.
34
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Sirimahachai, U., Randorn, C., & Yaemsunthorn, K. (2016). Photocatalytic degradation of methylene blue by C3N4/ZnO: The effect of the melamine/ZnO ratios. Bulletin Of Materials Science, 39(6), 1507-1513.
35
Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2016). Photocatalytic degradation of dyes by AgBr/Ag3PO4 and the ecotoxicities of their degraded products. Cuihua Xuebao/chinese Journal Of Catalysis, 37(5), 711-719.
36
Klubnuan, S., Suwanboon, S., & Amornpitoksuk, P. (2016). Effects of optical band gap energy, band tail energy and particle shape on photocatalytic activities of different ZnO nanostructures prepared by a hydrothermal method. Optical Materials, 53, 134-141.
37
Klubnuan, S., Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2015). Structural, optical and photocatalytic properties of MgO/ZnO nanocomposites prepared by a hydrothermal method. Materials Science In Semiconductor Processing, 39, 515-520.
38
Thongrom, B., Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., & Baltrusaitis, J. (2014). Photocatalytic degradation of dye by Ag/ZnO prepared by reduction of Tollens reagent and the ecotoxicity of degraded products. Korean Journal Of Chemical Engineering, 31(4), 587-592.
39
Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2014). Photocatalytic decolorization of methylene blue dye by Ag3PO4-AgX (X = Cl-, Br- and I-) under visible light. Advanced Powder Technology, 25(3), 1026-1030.
40
Suwanboon, S., Klubnuan, S., Jantha, N., Amornpitoksuk, P., & Bangrak, P. (2014). Influence of alkaline solutions on morphology of ZnO prepared by hydrothermal method for using as photocatalyst and bactericidal agent. Materials Letters, 115, 275-278.
41
Amornpitoksuk, P., Intarasuwan, K., Suwanboon, S., & Baltrusaitis, J. (2013). Effect of Phosphate Salts (Na3PO4, Na2HPO4, and NaH2PO4) on Ag3PO4 Morphology for Photocatalytic Dye Degradation under Visible Light and Toxicity of the Degraded Dye Products. Industrial & Engineering Chemistry Research, 52(49), 17369-17375.
42
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Bangrak, P., & Random, C. (2013). Physical and chemical properties of multifunctional ZnO nanostructures prepared by precipitation and hydrothermal methods. Ceramics International , 40(1), 975-983.
43
Thongsuriwong, K., Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2013). Structure, morphology, photocatalytic and antibacterial activities of ZnO thin films prepared by sol-gel dip-coating method. Advanced Powder Technology, 24(1), 275-280.
44
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Bangrak, P., & Muensit, N. (2013). Structural, optical and antibacterial properties of nanocrystalline Zn1-xLaxO compound semiconductor. Materials Science In Semiconductor Processing, 16(2), 504-512.
45
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Bangrak, P., & Muensit, N. (2013). Optical, photocatalytic and bactericidal properties of Zn1-xLaxO and Zn1-xMgxO nanostructures prepared by a sol-gel method. Ceramics International, 39(5), 5597-5608.
46
Intarasuwan, K., Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2013). Effect of the mixing rate on the morphology and photocatalytic activity of ZnO powders prepared by a precipitation method. Advanced Powder Technology, 24(6), 999-1005.
47
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Sukolrat, A., & Muensit, N. (2013). Optical and photocatalytic properties of La-doped ZnO nanoparticles prepared via precipitation and mechanical milling method. Ceramics International, 39(3), 2811-2819.
48
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Jongnavakij, P., & Ndiege, N. (2012). Preparation and photocatalytic activity of Cu-doped ZnO thin films prepared by the sol–gel method. Applied Surface Science, 258(20), 8192-8198.
49
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Ratana, T., & Jongnavakij, P. (2012). Surface and photocatalytic properties of ZnO thin film prepared by sol–gel method. Thin Solid Films, 520(17), 5561-5567.
50
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., & Thongsuriwong, K. (2012). Photocatalytic and antibacterial activities of Ag-doped ZnO thin films prepared by a sol–gel dip-coating method. Journal Of Sol-gel Science And Technology , 62(3), 304-312.
51
Suwanboon, S., & Amornpitoksuk, P. (2012). Preparation of Mg-doped ZnO nanoparticles by mechanical milling and their optical properties. Procedia Engineering, 32(-), 821-826.
52
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Sukhoom, A., Muensit, N., Sangkanu, S., & Jonas, J. (2012). Synthesis, characterization, photocatalytic and antibacterial activities of Ag-doped ZnO powders modified with a diblock copolymer. Powder Technology , 219(1), 158-164.
53
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Sukhoom, A., Muensit, N., & Sangkanu, S. (2012). Morphology, photocatalytic and antibacterial activities of radial spherical ZnO nanorods controlled with a diblock copolymer. Superlattices And Microstructures , 51(1), 103-113.
54
Pongampai, S., Amornpitoksuk, P., Kanatharana, P., Rujiralai, T., Suwanboon, S., & Leesakul, N. (2011). Detection of flunitrazepam through photocatalytic reaction of ZnO particles in coloured spirits by UV-Vis spectrophotometer. Scienceasia , 37(4), 320-326.
55
Suwanboon, S., & Amornpitoksuk, P. (2011). Preparation and characterization of nanocrystalline La-doped ZnO powders through a mechanical milling and their optical properties. Ceramics International , 37(8), 3515-3521.
56
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., & Muensit, N. (2011). Dependence of photocatalytic activity on structural and optical properties of nanocrystalline ZnO powders . Ceramics International , 37(7), 2247-2253.
57
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Sukhoom, A., Wudtipan, J., Kaewtaro, S., Srijan, K., & Sangkanu, S. (2011). Synthesis, photocatalytic and antibacterial activities of ZnO particles modified by diblock copolymer. Powder Technology , 212(3), 432-438.
58
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., & Sukolrat, A. (2011). Dependence of optical properties on doping metal, crystallite size and defect concentration of M-doped ZnO nanopowders (M = Al, Mg, Ti). Ceramics International, 37(4), 1359-1365.
59
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Patarapiboolchai, O., & Jittiarporn, P. (2011). Defects and the optical band gap of ZnO nanoparticles prepared by a grinding method. Journal Of Ceramic Processing Research, 12(1), 85-89.
60
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., & Bangrak, P. (2011). Synthesis, characterization and optical properties of Zn1-xTixO nanoparticles prepared via a high-energy ball milling technique. Ceramics International, 37(1), 333-340.
61
Muensit, N., Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Bangrak, P., & Sukolrat, A. (2010). The dependence of optical properties on the morphology and defects of nanocrystalline ZnO powders and their antibacterial activity. Journal Of Ceramic Processing Research, 11(5), 547-551.
62
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., & Muensit, S. (2010). Enhancement of optical bandgqp and luminescent characteristics of one-dimensional ZnO nanoparticles. Journal Of Ceramic Processing Research., 11(4), 419-424.
63
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., & Samaele, N. (2010). Effect of pH on the morphology and optical properties of modified ZnO particles by SDS via a precipitation method. Poder. Technology, 203(2), 243-247.
64
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Tanakorn, T., & Ratana, T. (2010). Synthesis and characterization of mono- and di-antimonide with the first transition metals in group 8B by mechanical alloying. Journal Of Alloys And Chompounds, 501(1), 100-103.
65
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., & Thongsuriwong, K. (2010). The effect of aminoalcohols (MEA, DEA and TEA) on morphological control of nanocrystalline ZnO powders and its optical properties. Journal Of Physics And Chemistry Of Solids, 71(5), 730-734.
66
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., & Samaele, N. (2010). Morphology and optical properties of ZnO particles modifield by diblock copolymer. Material Letters, 64(4), 500-502.
67
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Rattana, T., & Rattana, T. (2009). The wide band gap of highly oriented nanocrystalline A1 doped ZnO thin films from sol-gel dip coating. Journal Of Alloys And Compound, 470(1-2), 408-412.
68
Rattana, T., Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Haidoux, A., & Limsuwan, P. (2009). Improvement of optical properties of nanocrystalline Fe-doped ZnO powders through precipitation method from citrate-modified zinc nitrate solution. Journal Of Alloys And Compounds, 480(2), 603-607.
69
Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2009). Synthesis, characterization and thermal study of CoSb2 semiconductor by mechanical alloying. Journal Of Alloys And Compounds, 473(1-2), 373-375.
70
Amornpitoksuk, P., & Suwanboon, S. (2008). Correlation of milling time on formation of TiCoSb phase by mechanical alloying. Journal Of Alloys And Compounds, 462(1-2), 267-270.
71
Suwanboon, S., Amornpitoksuk, P., Haidoux, A., & Tedenac, J. (2008). Structural and optical properties of undoped and aluminium doped zinc oxide nanoparticles via precipitation method at low temperature. Journal Of Alloys And Compounds, 462(1-2), 335-339.