นาง

วชิราภรณ์ คงปาน

จ.บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2557
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2542
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏสงขลา
ไทย