รศ.ดร.

เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2545
Ph.D. (Neuroscience) The University of Edinburgh
United Kingdom
2540
วท.ม. (ประสาทวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2534
วท.บ. (กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 9743878800
2
Damkliang K., Chumnaul J., Cheaha D., Sriwiriyajan S., Kumarnsit E., 2023. Electrocardiogram Analysis for Kratom Users Utilizing Deep Residual Learning Network and Machine Learning. IEEE Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering 46(4): 380-390. (cited 0 times)
3
Manor R., Cheaha D., Perimal E., Sathirapanya P., Kumarnsit E., Samerphob N., 2023. The Decline of Cortical Beta Oscillation on the Function of Eye-hand Coordination in the Healthy Elderly. In Vivo 37(4): 1649-1657. (cited 0 times)
4
Manor R., Cheaha D., Kumarnsit E., Samerphob N., 2023. Age-related Deterioration of Alpha Power in Cortical Areas Slowing Motor Command Formation in Healthy Elderly Subjects. In Vivo 37(2): 679-684. (cited 1 times)
5
Nukitram J., Saengmolee W., Chaisaen R., Autthasan P., Sengnon N., Wungsintaweekul J., Cheaha D., Kumarnsit E., Sudhawiyangkul T., Wilaiprasitporn T., 2023. ANet: Autoencoder-Based Local Field Potential Feature Extractor for Evaluating an Antidepressant Effect in Mice After Administering Kratom Leaf Extracts. IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems 17(1): 67-76. (cited 1 times)
6
Reakkamnuan C., Cheaha D., Samerphop N., Nukitram J., Kumarnsit E., 2023. Differential local field potential oscillations in the dorsal striatum and locomotor activity induced by morphine and haloperidol in mice. Acta Neurobiologiae Experimentalis 83(2): 140-153. (cited 0 times)
7
Cheaha D., Basor N., Sa-I N., Kumarnsit E., Chaikul A., Samerphob N., 2023. Jasmine essential oil promotes delta-beta power activities in the dorsal hippocampus under slow wave sleep promotion. Songklanakarin Journal of Science and Technology 45(1): 1-10. (cited 0 times)
8
Reakkamnuan C., Cheaha D., Kumarnsit E., Samerphob N., 2023. Dopamine Improves Low Gamma Activities in the Dorsal Striatum of Haloperidol-induced Motor Impairment Mice. In Vivo 37(1): 304-309. (cited 1 times)
10
Binalee F., Udomuksorn W., Kumarnsit E., Vongvatcharanon U., Vongvatcharanon S., 2022. Anabolic effect of Butea superba Roxb. on improving skeletal muscle atrophy and strength via androgen receptors and increasing parvalbumin levels in orchidectomized rats. ScienceAsia 48(6): 718-725. (cited 1 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Damkliang, K., Chumnaul, J., Cheaha, D., Sriwiriyajan, S., & Kumarnsit, E. (2023). Electrocardiogram Analysis for Kratom Users Utilizing Deep Residual Learning Network and Machine Learning (SCIE). Ieee Canadian Journal Of Electrical And Computer Engineering, 46(4), 380-389.
2
Reakkamnuan, C., Kumarnsit, E., & Cheaha, D. (2023). Local field potential (LFP) power and phase-amplitude coupling (PAC) changes in the striatum and motor cortex reflect neural mechanisms associated with bradykinesia and rigidity during D2R suppression in an animal model (SCIE). Progress In Neuro-psychopharmacology And Biological Psychiatry, 127, Article number 110838.
3
Nukitram, J., Saengmolee, W., Chaisaen, R., Autthasan, P., Sengnon, N., Wungsintaweekul, J., Cheaha, D., Kumarnsit, E., Sudhawiyangkul, T., & Wilaiprasitporn, T. (2023). ANet: Autoencoder-Based Local Field Potential Feature Extractor for Evaluating an Antidepressant Effect in Mice After Administering Kratom Leaf Extracts (SCIE). Ieee Transactions On Biomedical Circuits And Systems, 17(7), 67-76.
4
Cheaha, D., Basor, N., Sa-ih, N., Kumarnsit, E., Chaikul, A., & Samerphob, N. (2023). Jasmine essential oil promotes delta-beta power activities in the dorsal hippocampus under slow wave sleep promotion. Songklanakarin Journal Of Science And Technology (sjst), 45(1), 1-10.
5
Manor, R., Cheaha, D., Perimal, E., Sathirapanya, P., Kumarnsit, E., & Samerphob, N. (2023). The Decline of Cortical Beta Oscillation on the Function of Eye-hand Coordination in the Healthy Elderly. In Vivo, 37(4), 1649 - 1657.
6
Raekkhamnuan, C., Cheaha, D., Samerphob, N., Nukitram, J., & Kumarnsit, E. (2023). Differential local field potential oscillations in the dorsal striatum and locomotor activity induced by morphine and haloperidol in mice (SCIE) . Acta Neurobiologiae Experimentalis, 83(2), 140 - 153.
7
Manor, R., Cheaha, D., Kumarnsit, E., & Samerphob, N. (2023). Age-related Deterioration of Alpha Power in Cortical Areas Slowing Motor Command Formation in Healthy Elderly Subjects (SCIE). In Vivo, 37(2), Pages 679 - 684.
8
Raekkhamnuan, C., Cheaha, D., Kumarnsit, E., & Samerphob, N. (2023). Dopamine Improves Low Gamma Activities in the Dorsal Striatum of Haloperidol-induced Motor Impairment Mice (SCIE). In Vivo, 37(1), 304 - 309.
9
Nukitram, J., Kumarnsit, E., & Cheaha, D. (2023). A 1:1 ratio of cannabidiol: tetrahydrocannabinol attenuates methamphetamine conditioned place preference in mice: A prospective study of antidopaminergic mechanism (SCIE). Brain Research Bulletin, 192, 47 - 55.
10
Samerphob, N., Cheaha, D., Issuriya, A., Kumarnsit, E., & Manor, R. (2022). Cognitive arousal assessment from central to peripheral nervous functions in school-age children. International Journal Of Child Development And Mental Health, 10(1), 41–49.
11
Javaid, H., Manor, R., Kumarnsit, E., & Chatpun, S. (2022). Decision Tree in Working Memory Task Effectively Characterizes EEG Signals in Healthy Aging Adults (SCIE). Irbm, 43(6), 705 - 714.
12
Javaid, H., Kumarnsit, E., & Chatpun, S. (2022). Age-Related Alterations in EEG Network Connectivity in Healthy Aging (SCIE). Brain Sciences, 12(2), Article number 218.
13
Nukitram, J., Cheaha, D., Thawaii, S., Niyomdecha, S., & Kumarnsit, E. (2022). Neural signaling of methamphetamine craving and seeking intensified by bupropion in the ventral tegmental area–cortico–accumbens circuitry in mice (SCIE). Addiction Biology, 27(6), Article No.e13240.
14
Saengmolee, W., Cheaha, D., Sa-ih, N., & Kumarnsit, E. (2022). Exploring of cardiac autonomic activity with heart rate variability in long-term kratom ( Mitragyna speciosa Korth.) users: a preliminary study (SCIE). Peerj, 10, Article No.e14280.
15
Binalee, F., Udomuksorn, W., Kumarnsit, E., Vongvatcharanon, U., & Vongvatcharanon, S. (2022). Anabolic effect of Butea superba Roxb. on improving skeletal muscle atrophy and strength via androgen receptors and increasing parvalbumin levels in orchidectomized rats (SCIE). Scienceasia, 48(6), 718 - 725.
16
Saengmolee, W., Chaisaen, R., Autthasan, P., Rungsilp, C., Sa-ih, N., Cheaha, D., Kumarnsit, E., & Wilaiprasitporn, T. (2022). Consumer-Grade Brain Measuring Sensor in People With Long-Term Kratom Consumption (SCIE). Ieee Sensors Journal, 22(6), 6088 - 6097.
17
Nukitram, J., Cheaha, D., Sengnon, N., Wungsintaweekul, J., Limsuwanchote, S., & Kumarnsit, E. (2022). Ameliorative effects of alkaloid extract from Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. Leaves on methamphetamine conditioned place preference in mice (SCIE). Journal Of Ethnopharmacology, 284, Article number 114824.
18
Kwangjai, J., Cheaha, D., Manor, R., Sa-ih, N., Samerphob, N., Issuriya, A., Wattanapiromsakul, C., & Kumarnsit, E. (2021). Modification of brain waves and sleep parameters by Citrus reticulata Blanco. cv. Sai-Nam-Phueng essential oil (SCIE). Biomedical Journal, 44(6), 727-738.
19
Javaid, H., Charupanit, K., Kumarnsit, E., & Chatpun, S. (2021). Accepted-Application of Hjorth parameters in the classification of healthy aging EEG signals. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 43(6), 1-15.
20
Niyomrat, K., Cheaha, D., Nukitram, J., & Kumarnsit, E. (2021). Locomotor activity and resting local field potential oscillatory rhythms of 6-OHDA mouse model of Parkinson’s disease in response to acute and repeated treatments with L-dopa (SCIE). Neuroscience Letters, 759, Article No.136007.
21
Nukitram, J., Cheaha, D., & Kumarnsit, E. (2021). Spectral power and theta-gamma coupling in the basolateral amygdala related with methamphetamine conditioned place preference in mice (SCIE). Neuroscience Letters, 756, Article No.135939.
22
Manor, R., Kumarnsit, E., Samerphob, N., Rujiralai, T., Puangpairote, T., & Cheaha, D. (2021). Characterization of pharmaco-EEG fingerprint and sleep-wake profiles of Lavandula angustifolia Mill. essential oil inhalation and diazepam administration in rats (SCIE). Journal Of Ethnopharmacology, 276, Article number 114193.
23
Kumarnsit, E., Keawpradub, N., Sengnon, N., Wungsintaweekul, J., & Cheaha, D. (2021). Anorectic effect, biochemical and hematological profiles of alkaloid extract from mitragyna speciosa korth. In rats. Sains Malaysiana, 50(3), 779-790.
24
Raekkhamnuan, C., Cheaha, D., Samerphob, N., Sa-ih, N., & Kumarnsit, E. (2021). Adaptive changes in local field potential oscillation associated with morphine conditioned place preference in mice. Physiology, 235, Article number 113396.
25
Samerphob, N., Cheaha, D., Issuriya, A., Chatpun, S., Lertwittayanon, W., Jensen, O., & Kumarnsit, E. (2020). Changes in neural network connectivity in mice brain following exposures to palatable food. Neuroscience Letters, 714(2020), Article number 134542.
26
Sa-ih, N., Raekkhamnuan, C., Samerphob, N., Cheaha, D., Niyomdecha, S., & Kumarnsit, E. (2020). Local field potential power spectra and locomotor activity following treatment with pseudoephedrine in mice. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 80(1), 19-31.
27
Ruanglertboon, W., Kumarnsit, E., Dej-adisai, S., Vongvatcharanon, U., & Udomuksorn, W. (2019). The Neuroprotective Effect of Nasturtium officinale on Learning Ability and Density of Parvalbumin Neurons in the Hippocampus of Neurodegenerative- Induced Mice Model. Sains Malaysiana, 48(10), 2191-2199.
28
Issuriya, A., Kumarnsit, E., Raekkhamnuan, C., Samerphob, N., Sathirapanya, P., & Cheaha, D. (2019). Dexamethasone induces alterations of slow wave oscillation, rapid eye movement sleep and high-voltage spindle in rats. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 79(3), 251-260.
29
Konthapakdee, N., Sa-ih, N., Cheaha, D., & Kumarnsit, E. (2019). Urine Voiding Pattern Analysis in MPTP Mouse Model of Parkinson’s Disease. Journal Of Physiological And Biomedical Sciences, 32(1), 19-24.
30
Samerphob, N., Issuriya, A., Cheaha, D., Chatpun, S., Jensen, O., & Kumarnsit, E. (2019). Beta and gamma synchronous oscillations in neural network activity in mice-induced by food deprivation. Neuroscience Letters, 709, Article number 134398.
31
Raekkhamnuan, C., Cheaha, D., & Kumarnsit, E. (2017). Nucleus accumbens local field potential power spectrums, phase-amplitude couplings and coherences following morphine treatment. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 77(3), 214-224.
32
Inthanuchit, K., Udomuksorn, W., Kumarnsit, E., Vongvatcharanon, S., & Vongvatcharanon, U. (2017). Treatment with Pueraria mirifica Extract Prevented Muscle Atrophyand Restored Muscle Strength in Ovariectomized Rats. Sains Malaysiana, 46(10), 1903–1911.
33
Cheaha, D., Raekkhamnuan, C., Nukitram, J., Chittrakarn, S., Phukpattaranont, P., Keawpradub, N., & Kumarnsit, E. (2017). Effects of alkaloid-rich extract from Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. on naloxone-precipitated morphine withdrawal symptoms and local field potential in the nucleus accumbens of mice. Journal Of Ethnopharmacology, 208, 129-137.
34
Samerphob, N., Cheaha, D., Chatpun, S., & Kumarnsit, E. (2017). Hippocampal CA1 local field potential oscillations induced by olfactory cue of liked food. Neurobiology Of Learning And Memory, 142, 173–181.
35
Cheaha, D., Issuriya, A., Manor, R., Kwangjai, J., Rujiralai, T., & Kumarnsit, E. (2016). Modification of sleep-waking and electroencephalogram induced by vetiver essential oil inhalation. Journal Of Intercultural Ethnopharmacology, 5(1), 72-78.
36
Raekkhamnuan, C., Hiranyachattada, S., & Kumarnsit, E. (2015). Low gamma wave oscillations in the striatum of mice following morphine administration. Journal Of Physiological Sciences, 65(Suppl 2), S-11 – S-16.
37
Samerphob, N., Cheaha, D., Chatpun, S., & Kumarnsit, E. (2015). Gamma wave oscillation and synchronized neural signaling between the lateral hypothalamus and the hippocampus in response to hunger. Journal Of Physiological Sciences, 65(Suppl 2), S-17 – S-22.
38
Cheaha, D., & Kumarnsit, E. (2015). Alteration of spontaneous spectral powers and coherences of local field potential in prenatal valproic acid mouse model of autism. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 75(4), 351-363.
39
Cheaha, D., Keawpradub, N., Sawangjaroen, K., Phukpattaranont, P., & Kumarnsit, E. (2015). Effects of an alkaloid-rich extract from Mitragyna speciosa leaves and fluoxetine on sleep profiles, EEG spectral frequency and ethanol withdrawal symptoms in rats. Phytomedicine, 22(11), 1000-1008.
40
Cheaha, D., Bumrungsri, S., Chatpun, S., & Kumarnsit, E. (2015). Characterization of in utero valproic acid mouse model of autism by local field potential in the hippocampus and the olfactory bulb. Neuroscience Research, 98, 28-34.
41
Bunratsami, S., Udomuksorn, W., Kumarnsit, E., Voravuthikunchai, S., & Vongvatcharanon, U. (2015). Estrogen replacement improves skeletal muscle performance by increasing parvalbumin levels in ovariectomized rats. Acta Histochemica, 117(2), 163-175.
42
Issuriya, A., Kumarnsit, E., Wattanapiromsakul, C., & Vongvatcharanon, U. (2014). Histological studies of neuroprotective effects of Curcuma longa Linn. on neuronal loss induced by dexamethasone treatment in the rat hippocampus (SCIE). Acta Histochemica, 116(8), 1443-1453.
43
Issuriya, A., Kumarnsit, E., Wattanapiromsakul, C., & Vongvatcharanon, U. (2014). Histological studies of neuroprotective effects of Curcuma longa Linn. on neuronal loss induced by dexamethasone treatment in the rat hippocampus. Acta Histochemica, 116(8), 1443-1453.
44
Kumarnsit, E., Cheaha, D., & Sawangjaroen, K. (2014). Characterization of fluoxetine effects on ethanol withdrawal-induced cortical hyperexcitability by EEG spectral power in rats. Neuropharmacology, 77, 49-56.
45
Chotikachinda, R., Tantikitti, C., Benjakul, S., Rustad, T., & Kumarnsit, E. (2013). Production of protein hydrolysates from skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) viscera as feeding attractants for Asian seabass (Lates calcarifer). Aquaculture Nutrition, 19(5), 773-784.
46
Kwangjai, J., Hiranyachattada, S., Wattanapiromsakul, C., & Kumarnsit, E. (2013). Modification of Electrical Brain Wave by Citrus sp. Essentail Oil Inhalation. Journal Of Physiological And Biomedical Sciences, 26(1), 5-8.
47
Udomuksorn, W., Mukem, S., Kumarnsit, E., Vongvatcharanon, S., & Vongvatcharanon, U. (2011). Effects of alcohol administration during adulthood on parvalbumin and glial fibrillary acidic protein immunoreactivity in the rat cerebral cortex. Acta Histochemica, 113(-), 283-289.
48
Vongvatcharanon, U., Mukem, S., Udomuksorn, W., Kumarnsit, E., & Vongvatcharanon, S. (2010). Alcohol administration during adulthood induces alterations of parvalbumin and glial fibrillary acidic protein immunoreactivity in rat hippocampus and cingulate cortex. Acta Histochemica, 112(4), 392-401.
49
Vongvatcharanon, U., Kankoun, W., Udomuksorn, W., Kumarnsit, E., & Vongvatcharanon, S. (2010). Effects of alcohol on the levels of parvalbumin in rat hearts. Acta Histochemica, 112(3), 284-297.
50
Vongvatcharanon, U., Kornchatri, K., Udomuksorn, W., Kumarnsit, E., Vongvatcharanon, S., & Sobhon, P. (2010). Influence of aging and long-term swimming exercise on parvalbumin distribution in rat hearts. Acta Histochemica, 112(1), 72-80.
51
Kumarnsit, E., Keawpradub, N., & Nuankaew, W. (2007). Effect of Mitragyna speciosa aqueous extract on ethanol withdrawal symptoms in mice. Fitoterapia, 78(3), 182-185.
52
Kumarnsit, E., Vongvatcharanon, U., Keawpradub, N., & Intasaro, P. (2007). Fos-like immunoreactivity in rat dorsal raphe nuclei induced by alkaloid extract of Mitragyna speciosa. Neuroscience Letters, 416(2), 128-132.
53
Kumarnsit, E., Keawpradub, N., & Nuankaew, W. (2006). Acute and long-term effects of alkaloid extract of Mitragyna speciosa on food and water intake and body weight in rats. . Fitoterapia, 77, 339-345.
54
Kumarnsit, E., Keawpradub, N., Vongvatcharanon, U., Sawangjaroen, K., & Govitrapong, P. (2005). Suppressive effects of dichloromethane fraction from the Areca catechu nut on naloxone-precipitated morphine withdrawal in mice. . Fitoterapia, 76, 534-539.
55
Jonhstone, L., Srisawat, R., Kumarnsit, E., & Leng, G. (2005). Hypothalamic expression of NPY mRNA, vasopressin mRNA and CRF mRNA in response to food restriction and central administration of the orexigenic peptide GHRP-6.. Stress, 8, 59-67.