นาย

กรุงประกาย อัมโร

หัวหน้างาน
ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2541
ปวส. (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วข.พระนครเหนือ
ไทย