บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

อ.

เชาวนี ศรีวิศาล

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2544
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไทย
2540
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

DataBase
Data Minning

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 35186436400
1
Sainui J., Srivisal C., 2023. Learning color names using least-squares probabilistic classifiers. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 31(2): 866-875. (cited 0 times)
2
Sainui J., Srivisal C., 2021. Unsupervised feature selection with least-squares quadratic mutual information. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 22(3): 1619-1628. (cited 0 times)
3
Ratanothayanon S., Srivisal C., Vanichayobonand S., Preechaveerakul L., 2012. Comparative classifiers for software quality assessment. WCSE 2012 - International Workshop on Computer Science and Engineering : 404-408. (cited 0 times)
4
Srivisal C., Lursinsap C., 2009. Predicting number of unsupervised clusters by supervised function. Proceedings of the 2009 International Joint Conference on Computational Sciences and Optimization, CSO 2009 1: 726-730. (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Sainui, J., & Srivisal, C. (2023). Learning color names using least-squares probabilistic classifiers . Indonesian Journal Of Electrical Engineering And Computer Science, 31(2), Pages 866 - 875.
2
Sainui, J., & Srivisal, C. (2021). Unsupervised feature selection with least-squares quadratic mutual information. Indonesian Journal Of Electrical Engineering And Computer Science, 22(3), 1619 - 1628.