บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

สวัสดี ยอดขยัน

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2551
Ph.D. (Geophysics with specialization in Solid Earth Physics) Uppsala University
Sweden
2543
วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2541
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Geophysics

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 22137279000
1
Yordkayhun S., Wattanasen K., Thungprue N., 2022. Geophysical investigation of the karst geosites in Satun UNESCO Global Geopark, Thailand: implication for sinkhole hazard assessment. Geosciences Journal 26(2): 249-266. (cited 3 times)
2
3
Yordkayhun S., Wattanasen K., 2021. Characterization of the earth dam embankment using shallow seismic data: A case study at klong sadao dam, Southern Thailand. Journal of Engineering Science and Technology 16(1): 107-121. (cited 0 times)
4
Yordkayhun S., Srirasa P., 2020. Geometry, Faulting And Near-Surface Structures At The Margins Of Hat Yai Basin, Southern Thailand: Constraints From Seismic Data. Suranaree Journal of Science and Technology 27(3): 1-11. (cited 0 times)
5
Choomkong A., Sirikunpitak S., Temkiatvises N., Yordkayhun S., 2020. 3D Modeling of CO2 geological storage of songkhla sub-basins in the lower gulf of Thailand. International Journal of Integrated Engineering 12(3): 42-51. (cited 0 times)
6
Yordkayhun S., Wattanasen K., 2019. Delineation of elastic properties and settlement of dam materials at the dam embankment using seismic methods. EAGE-GSM 2nd Asia Pacific Meeting on Near Surface Geoscience and Engineering (cited 0 times)
7
Choomkong A., Sirikunpitak S., Darnsawasdi R., Yordkayhun S., 2017. A study of CO2 Emission Sources and Sinks in Thailand. Energy Procedia 138: 452-457. (cited 12 times)
8
Yordkayhun S., Sreesuwan P., Wattanasen K., 2016. Characterization of Khlong Marui fault zone using seismic reflection and shear-wave velocity profiles: Case study in Khiriratnikhom District, Surat Thani Province, Southern Thailand. Chiang Mai Journal of Science 43(6Special Issue 2): 1279-1291. (cited 1 times)
9
Yordkayhun S., Sujitapan C., Chalermyanont T., 2015. Shear wave velocity mapping of Hat Yai district, southern Thailand: Implication for seismic site classification. Journal of Geophysics and Engineering 12(1): 57-69. (cited 5 times)
10
Saetang K., Yordkayhun S., Wattanasen K., 2014. Detection of hidden faults beneath Khlong Marui fault zone using seismic reflection and 2-D electrical imaging. ScienceAsia 40(6): 436-443. (cited 7 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Yordkayhun, S., Wattanasen, K., & Thungprue, N. (2022). Geophysical investigation of the karst geosites in Satun UNESCO Global Geopark, Thailand: implication for sinkhole hazard assessment (SCIE). Geosciences Journal, 26(2), 249 - 266.
2
Yordkayhun, S. (2021). Geophysical characterization of a Sinkhole region: A study toward understanding geohazards in the karst geosites (SCIE). Sains Malaysiana, 50(7), 1871 - 1884.
3
Yordkayhun, S., & Wattanasen, K. (2021). Characterization of the earth dam embankment using shallow seismic data: A case study at klong sadao dam, Southern Thailand. Journal Of Engineering Science And Technology, 16(1), 107 - 121.
4
Yordkayhun, S., & Srirasa, P. (2020). Geometry, Faulting And Near-Surface Structures At The Margins Of Hat Yai Basin, Southern Thailand: Constraints From Seismic Data. Suranaree Journal Of Science And Technology, 27(3), 1-11.
5
Choomkong, A., Sirikunpitak, S., Temkiatvises, N., & Yordkayhun, S. (2020). 3D Modeling of CO2 Geological Storage of Songkhla Sub-Basins in the Lower Gulf of Thailand. International Journal Of Integrated Engineering, 12(2), 42-51.
6
Yordkayhun, S., Sreesuwan, P., & Wattanasen, K. (2016). Characterization of Khlong Marui fault zone using seismic reflection and shear-wave velocity profiles: Case study in Khiriratnikhom District, Surat Thani Province, Southern Thailand. Chiang Mai Journal Of Science, 43(6 (Special Issue 2)), 1279-1291.
7
Yordkayhun, S., Sujitapan, C., & Chalermyanont, T. (2015). Shear wave velocity mapping of Hat Yai district, southern Thailand: implication for seismic site classification. Journal Of Geophysics And Engineering, 12(1), 57-69.
8
Saetang, K., Yordkayhun, S., & Wattanasen, K. (2014). Detection of hidden faults beneath Khlong Marui fault zone using seismic reflection and 2-D electrical imaging. Scienceasia, 40(6), 436-443.
9
Yordkayhun, S., Sujitapan, C., & Chalermyanont, T. (2014). Joint analysis of shear wave velocity from SH-wave refraction and MASW techniques for SPT-N estimation. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 36(3), 333-344.
10
Yordkayhun, S., & Nasuwan, J. (2012). A university-developed seismic source for shallow seismic surveys. Journal Of Applied Geophysics, 82(7), 110-118.
11
Yordkayhun, S. (2011). Detecting near-surface objects with seismic traveltime tomography: Experimentation at a test site. Songklanakarin Journal Of Science And Technology , 33(4), 477-485.