บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

อ.

แสงเชาว์ ทองสีนุช

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2560
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2541
วท.บ. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Polymer Rheology

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 56266836900
1
Mekarat S., Suwan A., Chaisit T., Thongseenuch S., Saetung A., Saetung N., 2024. Synthesis of palm oil-based bio-polyol by thiol-ene reaction: Preliminary study of its potential as cationic waterborne polyurethane for coating application. Progress in Organic Coatings 194 (cited 0 times)
2
Thongseenuch S., Taweepreda W., Suchiva K., 2017. Effect of low molecular weight natural rubber on mixing and vulcanized properties of low energy processing natural rubber. Sains Malaysiana 46(9): 1379-1384. (cited 2 times)
3
Thongseenuch S., Jindapaisan S., Taweepreda W., 2017. Preparation and molecular weight controlled of liquid natural rubber using Mastication. 2016 Management and Innovation Technology International Conference, MITiCON 2016 : MIT4-MIT7. (cited 0 times)
4
Thongseenuch S., Taweepreda W., Suchiva K., 2014. Rheological behavior characterization of natural rubber containing different gel. Advanced Materials Research 970: 320-323. (cited 1 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Riyajan, S., Chaiponban, S., Kothamnivet, D., & Thongseenuch, S. (2008). Study the Semi-Interpenetrating between Natural Rubber and Polyvinyl Alcohol. Ku Science Journal, 26(1-2), 29-36.