บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

วัชนิดา ชินผา

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2549
Ph.D. (Process Engineering) UNIVERSITE MONTPELLIER II
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2540
วท.ม. (พอลิเมอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2539
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 24069948700
1
Ampawan S., Dairoop J., Keawbanjong M., Chinpa W., 2024. A floating biosorbent of polylactide and carboxylated cellulose from biomass for effective removal of methylene blue from water. International Journal of Biological Macromolecules 266 (cited 0 times)
2
Ampawan S., Phreecha N., Chantarak S., Chinpa W., 2023. Selective separation of dyes by green composite membrane based on polylactide with carboxylated cellulose microfiber from empty fruit bunch. International Journal of Biological Macromolecules 225: 1607-1619. (cited 9 times)
3
Madsulaiman S., Ampawan S., Boonsuk P., Chinpa W., 2023. Preparation and characterization of cationic dye scavenger from lemongrass leaf biomass. Biomass Conversion and Biorefinery (cited 1 times)
4
Saijun D., Boonsuk P., Chinpa W., 2022. Conversion of polycarbonate from waste compact discs into antifouling ultrafiltration membrane via phase inversion. Journal of Polymer Research 29(6) (cited 1 times)
5
6
Putri K.N.A., Kaewpichai S., Keereerak A., Chinpa W., 2021. Facile Green Preparation of Lignocellulosic Biosorbent from Lemongrass Leaf for Cationic Dye Adsorption. Journal of Polymers and the Environment 29(6): 1681-1693. (cited 18 times)
7
Putri K.N.A., Keereerak A., Chinpa W., 2020. Novel cellulose-based biosorbent from lemongrass leaf combined with cellulose acetate for adsorption of crystal violet. International Journal of Biological Macromolecules 156: 762-772. (cited 97 times)
8
Saijun D., Chinpa W., 2020. Feasibility study of membrane preparation using polycarbonate from waste compact discs by phase separation. Songklanakarin Journal of Science and Technology 42(5): 967-974. (cited 3 times)
10
Phreecha N., Chinpa W., 2019. Environmentally Friendly Composites from Seabass Scale and Oil Palm Empty Fruit Bunch Waste. Journal of Polymers and the Environment 27(5): 1043-1053. (cited 4 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Ampawan, S., Dairoop, J., Keawbanjong, M., & Chinpa, W. (2024). A floating biosorbent of polylactide and carboxylated cellulose from biomass for effective removal of methylene blue from water Author links open overlay panel (SCIE). International Journal Of Biological Macromolecules, 266, Part 2, Article 131354.
2
Madsulaiman, S., Ampawan, S., Boonsuk, P., & Chinpa, W. (2023). Accepted- Preparation and characterization of cationic dye scavenger from lemongrass leaf biomass (SCIE). Biomass Conversion And Biorefinery, 00, 00.
3
Ampawan, S., Phreecha, N., Chantarak, S., & Chinpa, W. (2023). Selective separation of dyes by green composite membrane based on polylactide with carboxylated cellulose microfiber from empty fruit bunch (SCIE). International Journal Of Biological Macromolecules, 225, 1607 - 1619.
4
Saijun, D., Boonsuk, P., & Chinpa, W. (2022). Conversion of polycarbonate from waste compact discs into antifouling ultrafiltration membrane via phase inversion (SCIE). Journal Of Polymer Research, 29(6), Article number 220.
5
Khoiria Nur Atika, P., & Chinpa, W. (2021). Carboxyl-modified lignocellulose biomass of Moringa oleifera pod husk for effective removal of cationic dyes in single and binary dye systems (SCIE). Desalination And Water Treatment, 243, 294 - 304.
6
Putri, K., Kaewpichai, S., Keereerak, A., & Chinpa, W. (2021). Facile Green Preparation of Lignocellulosic Biosorbent from Lemongrass Leaf for Cationic Dye Adsorption (SCIE). Journal Of Polymers And The Environment, 29(6), 1681-1693.
7
Putri, K., Keereerak, A., & Chinpa, W. (2020). Novel cellulose-based biosorbent from lemongrass leaf combined with cellulose acetate for adsorption of crystal violet. International Journal Of Biological Macromolecules , 156(00), 762-772.
8
Keereeruk, A., & Chinpa, W. (2020). A potential biosorbent from Moringa oleifera pod husk for crystal violet adsorption: Kinetics, isotherms, thermodynamic and desorption studies. Scienceasia, 46(2), 186-194.
9
Saijun, D., & Chinpa, W. (2020). Feasibility study of membrane preparation using polycarbonate from waste compact discs by phase separation. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 42(5), 967-974.
10
Saijun, D., & Chinpa, W. (2019). Feasibility study of membrane preparation using polycarbonate from waste compact discs by phase separation. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 00, 00.
11
Sattar, M., Hayeeye, F., Chinpa, W., & Sirichote, O. (2019). Poly(Lactic acid)/activated carbon composite beads by phase inversion method for kinetic and adsorption studies of Pb 2+ ions in aqueous solution. Desalination And Water Treatment, 146, 227-235.
12
Phreecha, N., & Chinpa, W. (2019). Environmentally Friendly Composites from Seabass Scale and Oil Palm Empty Fruit Bunch Waste. Journal Of Polymers And The Environment, 27, 1043–1053.
13
Phomdum, P., Gassara, S., Deratani, A., & Chinpa, W. (2018). Enhancement of Resistance to Protein Fouling of Poly(ether imide) Membrane by Surface Grafting with PEG under Organic Solvent-free Condition. Chinese Journal Of Polymer Science (english Edition), 00, 1-11.
14
Lehman, N., Puengthai, R., & Chinpa, W. (2017). Effect of Moringa oleifera Pod Husk Fibers on the Properties of Gelatin-Based Biocomposite. Journal Of Polymers And The Environment, 26(4), 1405-1414.
15
Sattar, M., Hayeeye, F., Chinpa, W., & Sirichote, O. (2017). Preparation and characterization of poly (lactic acid)/activated carbon composite bead via phase inversion method and its use as adsorbent for Rhodamine B in aqueous solution. Journal Of Environmental Chemical Engineering, 5(4), 3780-3791.
16
Hayeeye, F., Yu, Q., Sattar, M., Chinpa, W., & Sirichote, O. (2017). Adsorption of Pb2+ ions from aqueous solutions by gelatin/activated carbon composite bead form. Adsorption Science & Technology, 00, 1-17.
17
Hayeeye, F., Sattar, M., Chinpa, W., & Sirichote, O. (2017). Kinetics and thermodynamics of Rhodamine B adsorption by gelatin/activated carbon composite beads. Colloids And Surfaces A: Physicochemical And Engineering Aspects, 513, 259–266.
18
พยุงนิกร, ว., คงแท่น, อ., & ชินผา, ว. (2015). การเตรียมและสมบัติของเยื่อแผ่นผสมจากพอลิไวนิลคลอไรด์ และพอลิไวนิลแอลกอฮอล์. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์, 14(1), 26-34.
19
Chinpa, W. (2013). Fabrication and properties of poly(ether imide)/poly(vinyl alcohol) composite ultrafiltration membrane. Key Engineering Materials , 531-532, 18-21.
20
Gassara, S., Chinpa, W., Quemener, D., Ben Amar, R., & Deratani, A. (2013). Pore size tailoring of poly(ether imide) membrane from UF to NF range by chemical post-treatment using aminated oligomers. Journal Of Membrane Science, 436, 36-46.
21
Homjun, A., & Chinpa, W. (2013). Towards a greener way to modify polysulfone: solven-free grafting of maleic anhydride in the presence of dicumyl peroxide initiator. American Scientific Publishers, 19, 316-319.
22
Thitiwongsawet, P., Sealee, P., Kwanduen, P., Chinpa, W., & Supaphol, P. (2011). Electrospun poly(bisphenol A-co-4-nitrophthalic anhydride-co-1,3- phenylenediamine) fibers: Preparation and potential for use in filtration applications. Songklanakarin J. Sci. Technol, 33(3), 315-323.
23
Tanrattanakul, V., Saithai, P., Kaewtatip, K., Chinpa, W., & Dubreucq, E. (2011). Synthesis and Characterization of Triglyceride-based copolymer from soybean oil. Materials Science Forum , 695(-), 320-323.
24
Pochat-bohatier, C., Werapun, W., Bouyer, D., Chinpa, W., & Deratan, A. (2010). Near-Infrared Spectroscopy for the Quantitative Determination of Mass Transfer and Water Absorption Kinetics by a Polymer Solution. Journal Of Polymer Science Part B-polymer Physics, 48(18), 1960-1969.
25
Chinpa, W., & Trewjumrone, W. (2010). Surface Modification of Poly(ether imide) Support Membran for Preparation of Anti-fouling Ultrafiltration Membranee. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 20(1), 28-36.
26
Chinpa, W., Quemener, D., Beche, E., Jiraratananon, R., & Deratain, A. (2010). Preparation of poly (etherimide) base ultrafiltration membrane with low fouling property by surface modification with poly(ethylene glycol). Journal Of Membrane Science, 365(-), 89-97.
27
Chinpa, W. (2009). Preparation of synthetic polymer membrane. Kku Science Journal, 37(3), 275-283.
28
Pochat-bohatier, C., Cohen-addad, J., Chinpa, W., & Deratani, A. (2008). Poly(ether imide)/N-methyl pyrrolidinone solutions: kinetics of water vapour absorption and surface layer formation. Polymer International, 57(-), 778-784.
29
Menut, P., Su, Y., Chinpa, W., Pochat-bohatier, C., Deratani, A., Wang, D., Huguet, P., Kuo, C., Lai, J., & Dupuy, C. (2008). A top surface liquid layer during membrane formation using vapor-induced phase separation (VIPS)-Evidence and mechanism of formation. Journal Of Membrane Science, 310(-), 278-288.
30
Chinpa, W. (2008). Preparation and characterization of an asymmetric porous poly(vinyl chloride)/poly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid) membrane. Science Asia, 34(4), 385-389.
31
ไสไทย, พ., จรเจนเกียรติ, ส., ชินผา, ว., & ตันรัตนกุล, ว. (2007). การสังเคราะห์น้ำมันถั่วเหลือง. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 30(4), 583-590.