บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

สุดา จักรทอง

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2547
ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2540
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Organic Chemistry (Natural Product)

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 8743076400
1
Lookpan T., Voravuthikunchai S.P., Sitthisuk P., Poorahong W., Watanapokasin R., Chakthong S., 2024. A new alkaloid and a new benzaldehyde derivative from the twig of Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.. Natural Product Research 38(3): 463-469. (cited 1 times)
2
Daus M., Chakthong S., Dumjun K., Paosen S., Voravuthikunchai S.P., Poldorn P., Jungsuttiwong S., Chomlamay N., Yangok K., Watanapokasin R., 2024. New acylphloroglucinols from a crude acetone extract of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. leaf. Natural Product Research 38(2): 270-277. (cited 1 times)
3
Daus M., Hayton J.B., Holland D.C., Voravuthikunchai S.P., Carroll A.R., Chakthong S., 2023. Camaldulensals A-C, the First Meroterpenoids Possessing Two Spatially Separated Formyl Phloroglucinols Conjugated to a Terpene Core from the Leaves of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Journal of Natural Products 86(8): 1994-2005. (cited 1 times)
4
Naini A.A., Mayanti T., Harneti D., Darwati , Nurlelasari , Maharani R., Farabi K., Herlina T., Supratman U., Fajriah S., Kuncoro H., Azmi M.N., Shiono Y., Jungsuttiwong S., Chakthong S., 2023. Sesquiterpenoids and sesquiterpenoid dimers from the stem bark of Dysoxylum parasiticum (osbeck) kosterm. Phytochemistry 205 (cited 4 times)
5
Phetkul U., Hayiawae N., Khunthong S., Daus M., Voravuthikunchai S.P., Tamvapee P., Watanapokasin R., Chakthong S., 2023. Zanthoisobutylamides A − C: rare dimeric C-6 substituent dihydrobenzophenanthridine alkaloids from the roots of Zanthoxylum nitidum. Natural Product Research 37(8): 1249-1257. (cited 4 times)
6
Daus M., Wunnoo S., Voravuthikunchai S.P., Saithong S., Poldorn P., Jungsuttiwong S., Chomlamay N., Yangok K., Watanapokasin R., Chakthong S., 2022. Phloroglucinol–meroterpenoids from the leaves of Eucalyptus camaldulensis Dehnh.. Phytochemistry 200 (cited 12 times)
7
Chukaew A., Saithong S., Chusri S., Limsuwan S., Watanapokasin R., Voravuthikunchai S.P., Chakthong S., 2019. Corrigendum to “Cytotoxic xanthones from the roots of Mesua ferrea L.” (Phytochemistry (2019) 157 (64–70), (S0031942218306344), (10.1016/j.phytochem.2018.10.008)). Phytochemistry 161: 172. (cited 0 times)
8
Chakthong S., Ampaprom R., Inparn S., Phetkul U., Chusri S., Limsuwan S., Voravuthikunchai S.P., 2019. New alkylamide from the stems of Zanthoxylum nitidum. Natural Product Research 33(2): 153-161. (cited 22 times)
9
Chukaew A., Saithong S., Chusri S., Limsuwan S., Watanapokasin R., Voravuthikunchai S.P., Chakthong S., 2019. Cytotoxic xanthones from the roots of Mesua ferrea L.. Phytochemistry 157: 64-70. (cited 26 times)
10
Madmanang S., Cheyeng N., Heembenmad S., Mahabusarakam W., Saising J., Seeger M., Chusri S., Chakthong S., 2016. Constituents of Fagraea fragrans with Antimycobacterial Activity in Combination with Erythromycin. Journal of Natural Products 79(4): 767-774. (cited 12 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Daus, M., Hayton, J., Holland, D., Voravuthikunchai, S., Carroll, A., & Chakthong, S. (2023). Camaldulensals A-C, the First Meroterpenoids Possessing Two Spatially Separated Formyl Phloroglucinols Conjugated to a Terpene Core from the Leaves of Eucalyptus camaldulensis Dehnh (SCIE). Journal Of Natural Products, 86(8), 1994–2005.
2
Phetkul, U., Hayiawae, N., Khunthong, S., Daus, M., Voravuthikunchai, S., Tamvapee, P., Watanapokasin, R., & Chakthong, S. (2023). Zanthoisobutylamides A - C: rare dimeric C-6 substituent dihydrobenzophenanthridine alkaloids from the roots of Zanthoxylum nitidum (SCIE). Natural Product Research, 37(8), 1249-1257.
3
Naini, A., Mayanti, T., Harneti, D., Darwati, D., Nurlelasari, N., Maharani, R., Farabi, K., Herlina, T., Supratman, U., Fajriah, S., Kuncoro, H., Azmi, M., Shiono, Y., Jungsuttiwong, S., & Chakthong, S. (2023). Sesquiterpenoids and sesquiterpenoid dimers from the stem bark of Dysoxylum parasiticum (osbeck) kosterm (SCIE). Phytochemistry, 205, Article number 113477.
4
Daus, M., Chakthong, S., Paosen, S., Voravuthikunchai, S., Poldorn, P., Jungsuttiwong, S., Chomlamay, N., Yangok, K., & Watanapokasin, R. (2022). Article Inpress-New acylphloroglucinols from a crude acetone extract of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. leaf (SCIE). Natural Product Research, 00, 1-8.
5
Daus, M., Wunnoo, S., Voravuthikunchai, S., Saithong, S., Poldorn, P., Jungsuttiwong, S., Chomlamay, N., Yangok, K., Watanapokasin, R., & Chakthong, S. (2022). Phloroglucinol–meroterpenoids from the leaves of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. (SCIE). Phytochemistry, 200, Article number 113179.
6
Chakthong, S., Chukaew, A., Saithong, S., Chusri, S., Limsuwan, S., & Voravuthikunchai, S. (2020). Xanthones and coumarins from the twigs of Mesua ferrea L.. Progress In Applied Science And Technology, 10(2), 37-42.
7
Chukaew, A., Saithong, S., Chusri, S., Limsuwan, S., Watanapokasin, R., Voravuthikunchai, S., & Chakthong, S. (2019). Cytotoxic xanthones from the roots of Mesua ferrea L.. Phytochemistry, 157, 64-70.
8
Chakthong, S., Ampaprom, R., Inparn, S., Phetkul, U., Chusri, S., Limsuwan, S., & Voravuthikunchai, S. (2018). New alkylamide from the stems of Zanthoxylum nitidum. Natural Product Research, 00, 1-9.
9
Chakthong, S., Bindulem, N., Raknai, S., Yodwaree, S., Kaewsanee, S., & Kanjanaopas, A. (2016). Carbazole-pyranocoumarin conjugate and two carbazole alkaloids from the stems of Clausena excavata. Natural Product Research, 30(15), 1690-1697.
10
Madmanang, S., Cheyeng, N., Heembenmad, S., Mahabusarakam, W., Saising, J., Seeger, M., Chusri, S., & Chakthong, S. (2016). Constituents of Fagraea fragrans with Antimycobacterial Activity in Combination with Erythromycin. Journal Of Natural Products, 79(4), 767-774.
11
Sriyatep, T., Chakthong, S., Leejae, S., & Voravuthikunchai, S. (2014). Two lignans, one alkaloid, and flavanone from the twigs of Feroniella lucida. Tetrahedron, 70(9), 1773-1779.
12
Plodpai, P., Chuenchitt, S., Petcharat, V., Chakthong, S., & Voravuthikunchai, S. (2013). Anti-Rhizoctonia solani activity by Desmos chinensis extracts and its mechanism of action. Crop Protection, 43, 65-71.
13
Plodpai, P., Petcharat, V., Chuenchitt, S., Chakthong, S., Joycharat, N., & Voravuthikunchai, S. (2013). Desmos chinensis: A new candidate as natural antifungal agent to control rice diseases.. Industrial Crops And Products, 42, 324-331.
14
Chakthong, S., Ponglimanont, C., Voravuthikunchai, S., Tuntipaleepun, M., & Plodpai, P. (2012). Antifungal and cytotoxic substances from the stem barks of Desmos chinensis. Chinese Chemical Letters, 23(5), 587-590.
15
Chakthong, S., Weaaryee, P., Puangphet, P., Mahabusarakam, W., Plodpai, P., Voravuthikunchai, S., & Kanjanaopas, A. (2012). Alkaloid and coumarins from the green fruits of Aegle marmelos. Phytochemistry , 75(-), 108-113.
16
Chakthong, S., Ponglimanont, C., Rittiwong, T., & Mahabusarakam, W. (2011). Saiyutones A-D: four new unusual biflavones from Desmos chinensis . Tetrahedron, 67(30), 5444-5449.
17
Mahabusarakam, W., Hemtasin, C., Chakthong, S., Voravuthikunchai, S., & Beatrice Olawumi Temilade, M. (2010). Naphthoquinones, Anthraquinones and Naphthalene Derivatives from the Bulbs of Eleutherine americana. Planta Medica, 76(4), 345-349.
18
Chakthong, S., Jirapan, C., Jundee, C., Chaowalit, P., & Voravuthikunchai, S. (2010). Alkyl phenols from the the wood of Averrhoa carambola. Chinese Chemical Letters, 21(9), 1094-1096.