บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

พรสุดา บ่มไล่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2547
วท.ด. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2544
วท.ม. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2541
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Materials Science (Electroceramics)

รางวัลที่ได้รับ

อาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 16306455500
1
Choyuiad C., Samadoloh S., Bomlai P., Lertwittayanon K., Jiansirisomboon S., Promsawat M., 2021. Effects of Soaking Time on Properties of PMNT Ceramics Fabricated by Agar Gel-Casting Method. Integrated Ferroelectrics 214(1): 106-114. (cited 0 times)
2
Jehlaeh K., Salea A., Bomlai P., Putson C., 2020. Preparation and Storage Energy Density Base on Dielectric Properties of P(VDF-HFP)/PU/BNKT Thin Films. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 859(1) (cited 0 times)
3
Bomlai P., Kongthong N., 2019. Improvement of the electrical properties in ba(Ti0.92Sn0.08)O3 lead-free ceramics by ca addition and sintering profile. Key Engineering Materials 798 KEM: 258-263. (cited 0 times)
4
Jaimeewong P., Sittinon S., Buntham S., Bomlai P., Namsar O., Pojprapai S., Watcharapasorn A., 2018. Ferroelectric, Piezoelectric and Dielectric Behaviors of CoO- and Fe2O3-Doped BCZT Ceramics. Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science 215(20) (cited 20 times)
5
Bomlai P., Hwangkaw P., 2018. Enhanced dielectric properties of Ba(Ti, Sn)O3 lead-free ceramics by Bi(Zn0.5Ti0.5)O3 substitution. Integrated Ferroelectrics 187(1): 165-172. (cited 1 times)
6
Kayaphan W., Bomlai P., 2018. Microstructural and Electrical Properties of Sn-Modified BaTiO3 Lead-Free Ceramics by Two-Step Sintering Method. Advances in Materials Science and Engineering 2018 (cited 1 times)
7
Matchawet S., Kaesaman A., Bomlai P., Nakason C., 2017. Effects of multi-walled carbon nanotubes and conductive carbon black on electrical, dielectric, and mechanical properties of epoxidized natural rubber composites. Polymer Composites 38(6): 1031-1042. (cited 15 times)
8
Wattanapradit O., Bomlai P., 2017. Effects of ball milling on the properties of (Ba1-xCax)(Ti0.92Sn0.08)O3 lead-free ceramics. Key Engineering Materials 751 KEM: 417-422. (cited 0 times)
9
Matchawet S., Kaesaman A., Bomlai P., Nakason C., 2016. Electrical, dielectric, and dynamic mechanical properties of conductive carbon black/epoxidized natural rubber composites. Journal of Composite Materials 50(16): 2191-2202. (cited 30 times)
10
Bomlai P., Milne S., 2014. Structural and electrical properties of AgTaO3-modified (Na 0.465K0.465Li0.07) NbO3 lead-free ceramics. Ferroelectrics 458(1): 98-105. (cited 1 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Choyuiad, C., Samadoloh, S., Bomlai, P., Lertwittayanon, K., Jiansirisomboon, S., & Promsawat, M. (2021). Effects of Soaking Time on Properties of PMNT Ceramics Fabricated by Agar Gel-Casting Method (SCIE). Integrated Ferroelectrics, 214(1), 106-114.
2
Bomlai, P., & Kongthong, N. (2019). Improvement of the Electrical Properties in Ba(Ti0.92Sn0.08)O3 Lead-FreeCeramics by Ca Addition and Sintering Profile. Key Engineering Materials, 798, 258-263.
3
Jaimeewong, P., Sittinon, S., Buntham, S., Bomlai, P., Namsar, O., Pojprapai, S., & Watcharapasorn, A. (2018). Ferroelectric, Piezoelectric and Dielectric Behaviors of CoO- and Fe2O3-Doped BCZT Ceramics. Physica Status Solidi (a) Applications And Materials Science, 215(20), Article number 1701023.
4
Bomlai, P., & Hwangkaw, P. (2018). Enhanced dielectric properties of Ba(Ti, Sn)O3 lead-free ceramics by Bi(Zn0.5Ti0.5)O3 substitution. Integrated Ferroelectrics, 187(1), 165-172.
5
Kayaphan, W., & Bomlai, P. (2018). Microstructural and Electrical Properties of Sn-Modified BaTiO3 Lead-Free Ceramics by Two-Step Sintering Method. Advances In Materials Science And Engineering, 2018, Article number 9048062.
6
Wattanapradit, O., & Bomlai, P. (2017). Effects of Ball Milling on the Properties of (Ba1-xCax)(Ti0.92Sn0.08)O3 Lead-Free Ceramics. Key Engineering Materials, 751, 417-422.
7
Matchawet, S., Kaesaman, A., Bomlai, P., & Nakason, C. (2017). Effects of multi-walled carbon nanotubes and conductive carbon black on electrical, dielectric, and mechanical properties of epoxidized natural rubber composites. Polymer Composites, 38(6), 1031-1042.
8
Matchawet, S., Kaesaman, A., Bomlai, P., & Nakason, C. (2016). Electrical, dielectric, and dynamic mechanical properties of conductive carbon black/epoxidized natural rubber composites. Journal Of Composite Materials, 50(16), 2191-2202.
9
Bomlai, P., & S.j, M. (2014). Structural and electrical properties of AgTaO3-modified (Na 0.465K0.465Li0.07) NbO3 lead-free ceramics. Ferroelectrics, 458(1), 98-105.
10
Bomlai, P., Muensit, N., & Milne, S. (2013). Structural and electrical properties of Na0.47K0.47Li0.06NbO3 lead-free piezoelectric ceramics modified by AgSbO3. Ceramics International, 39, S135-S138.
11
Petnoi, N., Bomlai, P., Jiansirisomboon, S., & Watcharapasorn, A. (2013). Effects of Nb-doping on the micro-structure and dielectric properties of (Bi0.5Na0.5)TiO3 ceramics. Ceramics Internationa, 39, S113-S117.
12
Bomlai, P., Muensit, N., & Milne, S. (2012). Structural and electrical properties of Na 0.47K 0.47Li 0.06NbO 3 lead-free piezoelectric ceramics modified by AgSbO 3. Ceramics International, XX(XX), XX.
13
Bomlai, P., Muensit, N., & Milne, S. (2012). Structural and electrical properties of (1-x)(Na0.465K0.465 Li0.07)NbO3 – x CaTiO3 lead-free piezoelectric ceramics with high Curie temperature. Procedia Engineering, 32(-), 814-820.
14
Salaeh, S., Bomlai, P., Muensit, N., & Nakason, C. (2011). Ceramic/natural rubber composites: influence types of rubber and ceramic materials on curing, mechanical, morphological, and dielectric properties. Journal Of Materials Science, 46(4), 1723-1731.
15
Bomlai, P., Songsurin, C., Muensit, N., & Milne, S. (2010). Structural and electrical properties of (1-x) Na0.465Li0.07Nb0.93Ta0.07O3-x MnO lead-free piezoelectric ceramics synthesized at low sintering temperatures. Scienceasia, 36(3), 231-236.
16
บ่มไล่, พ. (2009). ผลของอุณหภูมิซินเตอร์ต่อสมบัติของเซรามิก Bi0.5 (Na0.85K0.15)0.5 TiO3. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 37(4), 454-462.
17
Bomlai, P., Muensit, S., & Milne, S. (2009). Phase transition behaviour and dielectric properties of Na0.5K0.5NbO3-LiTaO3-LisbO3 lead-free piezoceramic. Scienceasia, 35(3), 261-267.
18
Bomlai, P., Sukpraseart, S., Muensit, S., & Milne, S. (2008). Phase development, densification and dielectric properties of (0.95-x)Na0.5K0.5NbO3 - 0.05LiTaO3 - x LiSbO3 lead-free piezoelectric ceraamics. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 30(6), 791-797.
19
Bomlai, P., Sukpraseart, S., Muensit, S., & Mine, S. (2008). Reaction-sintering of lead-free piezoceramic compositions: (0.95-x)Na0.5K0.5NbO3-0.05LiTaO3-xLiSbO3. Journal Of Materials Science, 43(18), 6116-6121.
20
Bomlai, P., Sinsap, P., Muensit, S., & Milne, S. (2008). Effect of MnO on the Phase Development, Microstructures, and Dielectric Properties of 0.95Na0.5K0.5NbO3-0.05LitaO3 Ceramics. Journal Of The American Ceramic Society, 91(2), 624-627.
21
Bomlai, P., Saengchote, W., Muensit, S., & Milne, S. (2007). Phase and morphology evolution of (Na1-xKx)NbO3 powders related to calcinations and K2CO3 content. Songklanakarin J. Sci. Technol., 29(2), 441-448.
22
Bomlai, P., & Milne, S. (2007). Properties of barium-strontium titanate PTCR ceramics sintered on different powder beds. Journal Of Materials Science, 42(16), 6803-6808.
23
Bomlai, P., Wichianrat, P., Muensit, S., & Milne, S. (2007). Effect of calcination conditions and excess alkali carbonate on the phase formation and particle morphology of Na0.5K0.5NbO3 powders. Journal Of The American Ceramic Society, 90(5), 1650-1655.
24
Bomlai, P., Sirikulrat, N., Brown, A., Condliffe, E., & Milne, S. (2007). Compositional analysis and electrical properties of Sb, Mn-doped barium strontium titanate PTCR ceramics with TiO2 and SiO2 sintering additives. Journal Of Materials Science, 42(6), 2175-2180.
25
Bomlai, P. (2006). Effects of surrounding powder in sintering process on the properties of Sb and Mn- doped barium-strontium titanate PTCR ceramics.. Songklanakarin J. Sci. Technol., 28(3), 669-675.
26
Bomlai, P., Sirikulrat, N., & Tunkasiri, T. (2005). Effect of heating rate on the properties of Sb and Mn-doped barium strontium titanate PTCR ceramics . Materials Letters, 59(1), 118-122.
27
Bomlai, P., Sirikulrat, A., Brown, A., & Milne, S. (2005). Effects of TiO2 and SiO2 additions on phase formation, microstructures and PTCR characteristics of Sb-doped barium strontium titanate ceramics . Journal Of The European Ceramic Society, 25(11), 1905-1918.
28
Bomlai, P., & Sirikulrat, N. (2005). Diffusion effects of alumina on microstructures and positive temperature coefficient resistivity (PTCR) characteristics of barium-strontium titanate ceramics . Journal Of Materials Science, 40(3), 779-784.
29
Bomlai, P., Sirikulrat, N., & Tunkasiri, T. (2004). Microstructures and positive temperature coefficient resistivity (PTCR) characteristics of high silicon addition barium-strontium titanate ceramics . Journal Of Materials Science, 39(5), 1831-1835.