บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

คมฤทธิ์ วัฒนวาที

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2561
ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2546
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2540
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 6504463895
1
Laosiritaworn Y., Tepnual T., Kessaratikoon P., Sinsarp A., Chatthong B., Daengngam C., Putson C., Buranachai C., Wattanavatee K., Suewattana M., Kaewkao N., Limsakul P., Kalasuwan P., Yuma S., Noisagool S., Rakkapao S., Cheiwchanchamnangij T., Pengpan T., Jompol Y., 2021. Editorial materials. Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 0 times)
2
Wattanavatee K., Krmar M., Bhongsuwan T., 2017. A survey of natural terrestrial and airborne radionuclides in moss samples from the peninsular Thailand. Journal of Environmental Radioactivity 177: 113-127. (cited 14 times)
3
Krmar M., Wattanavatee K., Radnović D., Slivka J., Bhongsuwan T., Frontasyeva M.V., Pavlov S.S., 2013. Airborne radionuclides in mosses collected at different latitudes. Journal of Environmental Radioactivity 117: 45-48. (cited 37 times)
4
Sangyuenyongpipat S., Yu L.D., Tondee N., Wattanavatee K., Vilaithong T., Thongleurm C., Phanchaisri B., Brown I.G., 2002. Biological ion implantation facility. IEEE International Conference on Plasma Science : 310. (cited 6 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
M., K., Wattanavatee, K., , D., , J., & Bhongsuwan, T. (2013). Airborne radionuclides in mosses collected at different latitudes. Journal Of Environmental Radioactivity, 117, 45-48.