นาง

เพ็ญประภา ศรีประสม

พนักงานธุรการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2544
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ไทย