นาย

สรายุธ แก้วชะนะ

ช่างไฟฟ้า

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2539
ปวท. (เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

ช่างไฟฟ้า