บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

ชิตนนท์ บูรณชัย

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2551
Ph.D. (Biophysics) University of Illinois at Urbana-Champaign
สหรัฐอเมริกา
2544
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 12797717400
1
Rasitanon N., Rattanapan P., Kaewpradub K., Buranachai C., Jeerapan I., 2023. Glucose Oxidase/Egg White Protein Microparticles with a Redox Mediator for Glucose Biosensors on a Screen-Printed Electrode and a Decomposable Electrode. Biosensors 13(8) (cited 0 times)
2
Wongsing B., Promkot S., Naksen P., Ouiganon S., Buranachai C., Phooplub K., Jarujamrus P., 2023. The Development of the Fluorescence-based Portable Device for Lead (II) and Formalin Determination in Food Samples by Using Nitrogen-Doped Carbon Dots (N-CDs). Journal of Fluorescence 33(2): 565-574. (cited 0 times)
3
Prachugsorn A., Thanakiatkrai P., Phooplub K., Ouiganon S., Sriaead Y., Thavarungkul P., Kanatharana P., Buranachai C., Kitpipit T., 2022. Detection of porcine DNA in food using direct asymmetric PCR and catalyzed hairpin assembly fluorescent biosensor: A novel assay for halal food analysis. Food Control 139 (cited 2 times)
4
Chitbankluai K., Thavarungkul P., Kanatharana P., Kaewpet M., Buranachai C., 2022. Newly found K+-Thioflavin T competitive binding to DNA G-quadruplexes and the development of a label-free fluorescent biosensor with extra low detection limit for K+ determination in urine samples. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 276 (cited 2 times)
5
Ponlakhet K., Phooplub K., Phongsanam N., Phongsraphang T., Phetduang S., Surawanitkun C., Buranachai C., Loilome W., Ngeontae W., 2022. Smartphone-based portable fluorescence sensor with gold nanoparticle mediation for selective detection of nitrite ions. Food Chemistry 384 (cited 10 times)
6
Ouiganon S., Thammakhet-Buranachai C., Thavarungkul P., Kanatharana P., Buranachai C., 2022. Fluorescent cysteine probe based on a signal amplification unit, a catalyzed hairpin assembly reaction and Förster resonance energy transfer. Methods and Applications in Fluorescence 10(3) (cited 0 times)
7
Thammajinno S., Buranachai C., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2022. A copper nanoclusters probe for dual detection of microalbumin and creatinine. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 270 (cited 9 times)
8
Phooplub K., Ouiganon S., Thavarungkul P., Kanatharana P., Buranachai C., 2022. Portable device for dual detection of fluorescence and absorbance for biosensing or chemical sensing applications. HardwareX 11 (cited 1 times)
9
Chatthong B., Buranachai C., Kalasuwan P., Rakkapao S., Putson C., Soonthornthum B., Aukkaravittayapun S., 2022. The 16th SIAM PHYSICS CONGRESS (SPC2021). Journal of Physics: Conference Series 2145(1) (cited 0 times)
10
Taron W., Phooplub K., Sanchimplee S., Piyanamvanich K., Jamnongkan W., Techasen A., Phetcharaburanin J., Klanrit P., Namwat N., Khuntikeo N., Boonmars T., Sithithaworn P., Ouiganon S., Kanatharana P., Thavarungkul P., Buranachai C., Loilome W., Ngeontae W., 2021. Smartphone-based fluorescent ELISA with simple fluorescent enhancement strategy for Opisthorchis viverrini (Ov) antigen detection in urine samples. Sensors and Actuators B: Chemical 348 (cited 10 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Rasitanon, N., Rattanapan, P., Kaewpradub, K., Buranachai, C., & Jeerapan, I. (2023). Glucose Oxidase/Egg White Protein Microparticles with a Redox Mediator for Glucose Biosensors on a Screen-Printed Electrode and a Decomposable Electrode. Biosensors, 13(8), 772.
2
Wongsing, B., Promkot, S., Naksen, P., Ouiganon, S., Buranachai, C., Phooplub, K., & Jarujamrus, P. (2023). The Development of the Fluorescence-based Portable Device for Lead (II) and Formalin Determination in Food Samples by Using Nitrogen-Doped Carbon Dots (N-CDs) (SCIE). Journal Of Fluorescence, 33(2), 565 - 574.
3
Chitbankluai, K., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Kaewpet, M., & Buranachai, C. (2022). Newly found K+-Thioflavin T competitive binding to DNA G-quadruplexes and the development of a label-free fluorescent biosensor with extra low detection limit for K+ determination in urine samples (SCIE). Spectrochimica Acta-part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 276, Article number 121244.
4
Phooplub, K., Ouiganon, S., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Buranachai, C. (2022). Portable device for dual detection of fluorescence and absorbance for biosensing or chemical sensing applications. Hardwarex, 11, Article number e00268.
5
Ouiganon, S., Buranachai, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Buranachai, C. (2022). Fluorescent cysteine probe based on a signal amplification unit, a catalyzed hairpin assembly reaction and Förster resonance energy transfer (SCIE). Methods And Applications In Fluorescence, 10(3), 035002 (1-9).
6
Prachugsorn, A., Thanakiatkrai, P., Phooplub, K., Ouiganon, S., Sriaead, Y., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Buranachai, C., & Kitpipit, T. (2022). Detection of porcine DNA in food using direct asymmetric PCR and catalyzed hairpin assembly fluorescent biosensor: a novel assay for Halal food analysis (SCIE). Food Control Journal, 139, Article No.108989.
7
Ponlakhet, K., Phooplub, K., Phongsanam, N., Phongsraphang, T., Phetduang, S., Surawanitkun, C., Buranachai, C., Loilome, W., & Ngeontae, W. (2022). Smartphone-based portable fluorescence sensor with gold nanoparticle mediation for selective detection of nitrite ions (SCIE). Food Chemistry, 384, Article number 132478.
8
Thammajinno, S., Buranachai, C., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2022). A copper nanoclusters probe for dual detection of microalbumin and creatinine (SCIE). Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 270, Article No.120816.
9
Taron, W., Phooplub, K., Sanchimplee, S., Piyanamvanich, K., Jamnongkan, W., Techasen, A., Phetcharaburanin, J., Klanrit, P., Namwat, N., Khuntikeo, N., Boonmars, T., Sithithaworn, P., Ouiganon, S., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., Buranachai, C., Loilome, W., & Ngeontae, W. (2021). Smartphone-based fluorescent ELISA with simple fluorescent enhancement strategy for Opisthorchis viverrini (Ov) antigen detection in urine samples (SCIE). Sensors And Actuators B: Chemical, 348, Article number 130705.
10
Jantarat, T., Chuaychob, S., Buranachai, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Srisintorn, W., & Buranachai, C. (2021). A Label-free DNA-based Fluorescent Sensor for Cisplatin Detection. Sensors And Actuators B: Chemical, 326, Article No.128764.
11
Kraithong, T., Sucharitakul, J., Buranachai, C., Jeruzalmi, D., Chaiyen, P., & Pakotiprapha, D. (2021). Real-time investigation of the roles of ATP hydrolysis by UvrA and UvrB during DNA damage recognition in nucleotide excision repair. Dna Repair, 97, Article number 103024.
12
Chuaychob, S., Buranachai, C., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., Buranachai, C., Fujita, M., & Maeda, M. (2020). A nanobiosensor for the simple detection of small molecules using non-crosslinking aggregation of gold nanoparticles with G-quadruplexes (SCIE). Analytical Methods, 12(3), 230-238.
13
Chuaychob, S., Buranachai, C., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., Buranachai, C., Fujita, M., & Maeda, M. (2020). A nanobiosensor for the simple detection of small molecules using non-crosslinking aggregation of gold nanoparticles with G-quadruplexes. Analytical Methods, 12(3), 230-238.
14
Thongyod, W., Buranachai, C., Pengpan, T., & Punwong, C. (2019). Fluorescence quenching by photoinduced electron transfer between 7-methoxycoumarin and guanine base facilitated by hydrogen bonds: An: in silico study (SCIE). Physical Chemistry Chemical Physics, 21(29), 16258-16269.
15
Leedumrongwatthanakun, S., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Buranachai, C. (2018). Wavelet analysis on time-frequency plane of optical coherence tomography: simultaneous signal quality improvement in structural and velocity images. Optics Letters, 43(15), 3730-3733.
16
Ouiganon, S., Buranachai, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Buranachai, C. (2016). An application of optical coherence tomography and a smart polymer gel to construct an enzyme-free sugar sensor. Applied Physics B: Lasers And Optics, 122(6), Article number 166.
17
Chu-mong, K., Buranachai, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Buranachai, C. (2016). A FRET based aptasensor coupled with non-enzymatic signal amplification for mercury (II) ion detection. Talanta, 155, 305-313.
18
Thipmanee, O., Thipmanee, O., Numnuam, A., Limbut, W., Buranachai, C., Kanatharana, P., Vilaivan, T., Hirankarn, N., & Thavarungkul, P. (2016). Enhancing capacitive DNA biosensor performance by target overhang with application on screening test of HLA-B*58:01 and HLA-B*57:01 genes. Biosensors And Bioelectronics, 82, 99-104.
19
Sawangsang, P., Buranachai, C., & Punwong, C. (2015). Excited state free energy calculations of Cy3 in different environments. Journal Of Physics D: Applied Physics, 48(20), Article number 205401.
20
Leesakul, N., Pongampai, S., Kanatharana, P., Sudkeaw, P., Tirawanichakul, Y., & Buranachai, C. (2013). A new screening method for flunitrazepam in vodka and tequila by fluorescence spectroscopy. Luminescence, 28(1), 76-83.
21
Samanman, S., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Buranachai, C. (2013). Novel template-assisted fabrication of porous gold nanowire arrays using a conductive-layer-free anodic alumina oxide membrane. Electrochimica Acta, 102, 342-350.
22
Buranachai, C., Thavarungkul, P., & Kanatharana, P. (2012). A Novel Reconfigurable Optical Biosensor Based on DNA Aptamers and a DNA Molecular Beacon. Journal Of Fluorescence, 22(6), 1617-1625.
23
I.v., M., Buranachai, C., & L.a., T. (2010). Plant photonics: application of optical coherence tomography to monitor defects and rots in onion. Laser Phys. Lett., 7(4), 307-310.
24
Buranachai, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & I.v., M. (2009). Application of wavelet analysis in optical coherence tomography for obscured pattern recognition. Laser Physics Letters, 6(12), 892-895.