บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

ชัชชัย พุทซ้อน

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
Docteur (Science Appliquees,Mention Electronique,Electrotecnique,Auto) Institul National Des Sciences Appliquees de Lyon
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2547
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2543
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 26647027600
1
Yuennan J., Tohluebaji N., Putson C., Muensit N., Channuie P., 2024. Enhanced electroactive β-phase and dielectric properties in P(VDF-HFP) composite flexible films through doping with three calcium chloride salts: CaCl2, CaCl2·2H2O, and CaCl2·6H2O. Polymers for Advanced Technologies 35(6) (cited 0 times)
2
Sangkert S., Putson C., Iqbal M.Z., Kong X., Meesane J., 2024. Mimicking the periosteum with dual function based on Au-coated PVDF electrospun membrane for guided bone regeneration: physical, electrical, and in vitro testing. Polymer Bulletin 81(9): 7919-7942. (cited 0 times)
3
4
Zhang J.W., Deng W.H., Putson C., Belhora F., Hajjaji A., 2024. Preface. Green Energy and Technology Part F2057: v. (cited 0 times)
5
Zhang J.W., Deng W.H., Putson C., Belhora F., Hajjaji A., 2024. Aging Characteristic of Backsheet After Ultraviolet Radiation. Green Energy and Technology Part F2057: 3-16. (cited 0 times)
6
Zhang J.W., Deng W.H., Putson C., Belhora F., Hajjaji A., 2024. Electrical Aging of Backsheet After Salt-Mist Exposure. Green Energy and Technology Part F2057: 43-62. (cited 0 times)
7
Zhang J.W., Deng W.H., Putson C., Belhora F., Hajjaji A., 2024. Theory and Design of Electrical Aging Test Platform Under Pulse and AC Voltage. Green Energy and Technology Part F2057: 93-103. (cited 0 times)
8
Zhang J.W., Deng W.H., Putson C., Belhora F., Hajjaji A., 2024. Analysis of PD Characteristics Under Pulse and AC Voltage. Green Energy and Technology Part F2057: 105-123. (cited 0 times)
9
Zhang J.W., Deng W.H., Putson C., Belhora F., Hajjaji A., 2024. Perspective. Green Energy and Technology Part F2057: 141-143. (cited 0 times)
10
Zhang J.W., Deng W.H., Putson C., Belhora F., Hajjaji A., 2024. Electrical Aging Characteristics of Emerging Backsheets. Green Energy and Technology Part F2057: 87-92. (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Sangkert, S., Putson, C., Iqbal, M., Kong, X., & Meesane, J. (2023). Mimicking the periosteum with dual function based on Au-coated PVDF electrospun membrane for guided bone regeneration: physical, electrical, and in vitro testing (SCIE). Polymer Bulletin, 00, 00.
2
Zhang, J., Meng, X., Wei, X., Fu, G., Putson, C., Rabah, B., Abdelowahed, H., & Belhora, F. (2023). An optical sensor with wide measurement range for the magnetic field detection (SCIE). Sensors And Actuators A: Physical, 0924-4247 / 1873-3069(363), Article number 114757.
3
Zhang, J., Ye, Z., Wang, L., Zhang, Z., Xu, F., Dang, W., Matsumoto, T., Diaham, S., & Putson, C. (2023). A passive optical fibre sensor based on Fabry-Perot interferometry for bipolar electrostatic monitoring of insulating dielectrics (SCIE). High Voltage, 8(4), 682 - 689.
4
Zhang, J., Meng, X., Fu, G., Han, T., Xu, F., Putson, C., & Liu, X. (2023). Enhanced Polarization Effect of Flexible Magnetoelectric PVDF-TrFE/Fe3O4 Smart Nanocomposites for Nonvolatile Memory Application (SCIE). Acs Applied Electronic Materials, 5(3), 1844 - 1852.
5
Zhang, J., Deng, W., Ye, Z., Diaham, S., Putson, C., Zhou, X., Hu, J., Yin, Z., & Jia, R. (2023). Aging phenomena of backsheet materials of photovoltaic systems for future zero-carbon energy and the improvement pathway (SCIE). Journal Of Materials Science & Technology, 153, 106-119.
6
Ratna Dewi, I., Rujiralai, T., Putson, C., & Cheewasedtham, W. (2023). A novel double metal-dithizone functionalized polyurethane electrospun nanofiber and film for colorimetric determination of hexavalent chromium (SCIE). Rsc Advances, 13, 2852–2859.
7
Itsaradamkoeng, P., Chaipo, S., & Putson, C. (2022). Effects of Silane and Graphene Doping on Hysteresis Loop and Curie Temperature of P(VDF-TrFE-CTFE)/P(VDF-HFP) Film Composites. Science And Innovation Of Advanced Materials, 2(2), Article No.65003.
8
Zhang, J., Feng, K., Diaham, S., Liao, Q., Zhou, X., & Putson, C. (2022). Lifetime Evaluation of Photovoltaic Polymeric Backsheets under Ultraviolet Radiation: From Chemical Properties to Mechanical Modeling (SCIE). Acs Omega, 7(49), 45609 - 45616.
9
, A., Wattana, P., Putson, C., Panse, V., Palupi, E., Antarnusa, G., Basith, A., & Fadli, U. (2022). Investigation on the Role of Polypyrrole/Carbon Black Nanoparticles in the Electromechanical Behavior of Modified P(VDF-HFP) (SCIE). Integrated Ferroelectrics, 225(1), 368 - 375.
10
Tohluebaji, N., Yuennan, J., Putson, C., & Muensit, N. (2022). Improved Electroactive β Phase Nucleation and Dielectric Properties of P(VDF-HFP) Composite with Al(NO3)3·9H2O Fillers (SCIE). Integrated Ferroelectrics, 224(1), 181 - 191.
11
Watcharajittanont, N., Putson, C., Pripatnanont, P., & Meesane, J. (2021). Layer-by-layer electrospun membranes of polyurethane/silk fibroin based on mimicking of oral soft tissue for guided bone regeneration (SCIE). Biomedical Materials (bristol), 14(5), Article number 055011.
12
Tohluebaji, N., Putson, C., Muensit, N., & Yuennan, J. (2021). Electrostrictive and Structural Properties of Poly(VinylideneFluoride-Hexafluoropropylene) Composite Nanofibers Filledwith Polyaniline (Emeraldine Base) (SCIE). Polymers, 13(13), 3250 1-12.
13
Tohluebaji, N., Thainiramit, P., Putson, C., & Muensit, N. (2021). Phase and Structure Behavior vs. Electromechanical Performance of Electrostrictive P(VDF-HFP)/ZnO Composite Nanofibers (SCIE). Polymers, 13(15), Article number 2565.
14
Permana, A., Chirasatitsin, S., & Putson, C. (2020). Electron-beam irradiation for boosting storage energy density of tuned poly(Vinylidene fluoride-hexafluoropropylene)/graphene nanoplatelet polymer composites (SCIE). Crystals, 10(8), Article number 633 (1 - 24).
15
Watcharajittanont, N., Putson, C., Pripatnanont, P., & Meesane, J. (2020). Electrospun polyurethane fibrous membranes of mimicked extracellular matrix for periodontal ligament:Molecular behavior, mechanical properties, morphology, and osseointegration (SCIE). Journal Of Biomaterials Applications, 34(6), 753 - 762.
16
Zhang, J., Cao, D., Yin, X., Putson, C., Xiao, P., & Wang, Q. (2020). Investigation on the Effect of Accumulated Charge-Induced Degradation on Multilayer Photovoltaic Insulating Backsheets Based on Atomic Force Microscopy. Acs Applied Energy Materials, 3(9), 8946-8952.
17
Salea, A., Jehlaeh, K., Zhang, J., & Putson, C. (2020). Effect of rare earth Er and Dy on the Curie temperature and interfacial charge mobility of electrocaloric PVDF-HFP composites. Journal Of Materials Science: Materials In Electronics, 31(24), pages22973–22985.
18
Salea, A., Jehlaeh, K., Zhang, J., & Putson, C. (2020). Accepted-Effect of rare-earths Er and Dy on the Curie temperature and interfacial charge mobility of electrocaloric PVDFHFP composites. Journal Of Materials Science: Materials In Electronics, 00(00), 00.
19
Watcharajittanont, N., Tabrizian, M., Putson, C., Pripatananont, P., & Meesane, J. (2020). Osseointegrated membranes based on electro-spun TiO2/hydroxyapatite/polyurethane for oral maxillofacial surgery. Materials Science And Engineering: C , 108, Article number 110479.
20
Nawaka, K., & Putson, C. (2020). Enhanced electric field induced strain in electrostrictive polyurethane composites fibers with polyaniline (emeraldine salt) spider-web network. Composites Science And Technology, 198, Article 108293.
21
Salea, A., Chaipo, S., Permana, A., Jehlaeh, K., & Putson, C. (2020). The microstructure of negative electrocaloric Polyvinylidene fluoride-hexafluoropropylene copolymer on graphene loading for eco-friendly cooling technology. Journal Of Cleaner Production, 251, 119730.
22
Tohluebaji, N., Putson, C., & Muensit, N. (2019). High Electromechanical Deformation Based on Structural Beta-Phase Content and Electrostrictive Properties of Electrospun Poly(vinylidene fluoridehexafluoropropylene) Nanofibers. Polymers, 2019(11), 1-17.
23
Jayeoye, T., Cheewasedtham, W., Putson, C., & Rujiralai, T. (2019). A selective probe based on 3‑aminophenyl boronic acid assembly on dithiobis(succinimidylpropionate) functionalized gold nanoparticles for sialic acid detection in human serum. Journal Of Molecular Liquids, 281, 407-414.
24
Zhang, J., Cao, D., Cui, Y., Wang, F., Putson, C., & Song, C. (2019). Influence of potential induced degradation phenomena on electrical insulating backsheet in photovoltaic modules. Journal Of Cleaner Production, 208, 333-339.
25
Longsaman, M., Rujiralai, T., Cheewasedtham, W., & Putson, C. (2018). Enhanced dielectric and mechanical properties of natural rubber composites filled with gold nanoparticles. Key Engineering Materials, 772(00), 43-47.
26
Zhang, J., Gao, F., Cao, D., Putson, C., Song, C., Chen, W., & Zhang, J. (2018). Modeling of charge transport in insulating dielectric for gas-insulated transmission line based on multiple trap levels. Ieee Transactions On Dielectrics And Electrical Insulation, 25(4), 1195-1201.
27
Jayeoye, T., Cheewasedtham, W., Putson, C., & Rujiralai, T. (2018). Colorimetric determination of sialic acid based on boronic acid-mediated aggregation of gold nanoparticles. Microchimica Acta, 185(9), Article number 409.
28
Zhang, J., , F., Gao, H., Sun, C., & Putson, R. (2018). Electrostrictive energy conversion property of cellular electrets after corona discharge. International Journal Of Modern Physics B, 32(07), Article number 1850069.
29
Zhang, J., Cao, D., Cui, Y., Putson, C., Song, C., & Huang, P. (2018). Investigation of the influence of electron avalanche on the crystallinity of backsheet in solar photovoltaic system for sustainable energy. Journal Of Cleaner Production, 189, 169-175.
30
, A., Putson, C., & Muensit, N. (2018). High Electromechanical Performance of Modified Electrostrictive Polyurethane Three-Phase Composite. Composites Science And Technology, 158, 164-174.
31
, A., & Putson, C. (2018). Enhanced Dielectric and Electrical Properties in Polyurethane Composites with Graphene Nanosheets. Materials Science Forum, 00, 00.
32
Putson, C., Jaaoh, D., & Muensit, N. (2016). Large electromechanical strain at low electric field of modified polyurethane composites for flexible actuators. Materials Letters, 172, 27-31.
33
Jaaoh, D., Putson, C., & Muensit, N. (2016). Enhanced strain response and energy harvesting capabilities of electrostrictive polyurethane composites filled with conducting polyaniline. Composites Science And Technology, 122, 97-103.
34
Jaaoh, D., Putson, C., & Muensit, N. (2015). Deformation on segment-structure of electrostrictive polyurethane/polyaniline blends. Polymer (united Kingdom), 61, 123-130.
35
Sukwisute, P., Koyvanitch, K., Putson, C., & Muensit, N. (2013). Electrostrictive Energy Conversion of Polyurethane with Different Hard Segment Aggregations. Advances In Materials Science And Engineering, 2013, 318185(1-8).
36
พุทซ้อน, ช. (2012). การเก็บเกี่ยวพลังงานกลด้วยพอลิเมอร์ฉลาด. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 17(2), 182-188.
37
Putson, C., Jaaoh, D., Meauma, N., & Muensit, N. (2012). Effect of Micro- and Nano-Particle Fillers at Low Percolation Threshold on the Dielectric and Mechanical Properties of Polyurethane/Copper Composites. Journal Of Inorganic And Organometallic Polymers And Materials, 22(6), 1300-1307.
38
Cottinet, P., Guyomer, D., Guiffard, B., Lebrun, L., & Putson, C. (2011). Electrostrictive polymer composite for energy harvesting and actuators. Journal Of Polymer Engineering, 31(2-3), 133-140.
39
Cottinet, P., Lallart, M., Guyomar, D., Guiffard, B., Lebrun, L., Sebald, G., & Putson, C. (2011). Analysis of ac-dc Conversion for Energy Harvesting Using an Electrostrictive Polymer P(VDF-TrFE-CFE). Ieee Transactions On Ultrasonics, Ferroelectric And Frequency Control, 58(1), 30-42.
40
Putson, C., Lebrun, L., Guyomar, D., Muensit, N., Cottinet, P., Seveyrat, L., & Guiffard, B. (2011). Effects of copper filler sizes on the dielectric properties and the energy harvesting capability of nonpercolated polyurethane composites. Journal Of Applied Physics, 109(-), 024104-024104-8.