บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

กฤติกา แก้วจำนง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Fellow (UKPSF)
พี่เลี้ยง UKPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2550
Ph.D. (Plant Science) UNIVERSITY OF ABERDEEN
United Kingdom
2546
M.Sc. (Plant Breeding and Biotechnology) UNIVERSITY OF EAST ANGLIA
สหราชอาณาจักร
2545
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Plant Physiology, Plant Molecular Genetics

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 24773273100
1
Klinnawee L., Kaewchumnong K., Nualtem K., 2023. Effect of phosphorus deficiency on allelopathic activity of lowland indica rice. ScienceAsia 49(2): 184-191. (cited 0 times)
2
Thapa L.B., Kaewchumnong K., Sinkkonen A., Sridith K., 2020. Airborne and belowground phytotoxicity of invasive Ageratina adenophora on native species in Nepal. Plant Ecology 221(10): 883-892. (cited 7 times)
3
Thapa L., Kaewchumnong K., Sinkkonen A., Sridith K., 2020. “Soaked in rainwater” effect of Ageratina adenophora on seedling growth and development of native tree species in Nepal. Flora: Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 263 (cited 16 times)
4
Thapa L., Kaewchumnong K., Sinkkonen A., Sridith K., 2017. Plant invasiveness and target plant density: high densities of native Schima wallichii seedlings reduce negative effects of invasive Ageratina adenophora. Weed Research 57(2): 72-80. (cited 21 times)
5
Thapa L.B., Kaewchumnong K., Sinkkonen A., Sridith K., 2016. Impacts of invasive Chromolaena odorata on species richness, composition and seedling recruitment of Shorea robusta in a tropical sal forest, Nepal. Songklanakarin Journal of Science and Technology 38(6): 683-689. (cited 13 times)
6
Thapa L.B., Kaewchumnong K., Sinkkonen A., Sridith K., 2016. Plant communities and Ageratina adenophora invasion in lower montane vegetation, central Nepal. International Journal of Ecology and Development 31(2): 35-49. (cited 9 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Klinnawee, L., Kaewchumnong, K., & Nualtem, K. (2023). Effect of phosphorus deficiency on allelopathic activity of lowland indica rice (SCIE). Scienceasia, 49(2), Pages 184 - 191.
2
Thapa, L., Kaewchumnong, K., Sinkkonen, A., & Sridith, K. (2020). Airborne and belowground phytotoxicity of invasiveAgeratina adenophoraon native species in Nepal. Plant Ecology, 221, 883–892.
3
Thapa, L., Kaewchumnong, K., Sinkkonen, A., & Sridith, K. (2020). “Soaked in rainwater” effect of Ageratina adenophora on seedling growth and development of native tree species in Nepal.. Flora, 263, Article 151554 (1-6).
4
Thapa, L., Kaewchumnong, K., Sinkkonen, A., & Sridith, K. (2017). Plant invasiveness and target plant density: high densities of native Schima wallichii seedlings reduce negative effects of invasive Ageratina adenophora. Weed Research, 57, 72-80.
5
Thapa, L., Kaewchumnong, K., Sinkkonen, A., & Sridith, K. (2016). Impacts of invasive Chromolaena odorata on species richness, composition and seedling recruitment of Shorea robusta in a tropical sal forest, Nepal. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 38(6), 683-689.
6
Thapa, L., Kaewchumnong, K., Sinkkonen, A., & Sridith, K. (2016). Plant communities and Ageratina adenophora invasion in lower montane vegetation, central Nepal. International Journal Of Ecology And Development, 31(2), 35-49.