ผศ.ดร.

จิรวัฒน์ แซ่ตัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2557
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง(หลักสูตรนานาชาติ)) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2549
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง 

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 55750585700
1
Woonnoi W., Suttithumsatid W., Muneerungsee N., Saetan J., Tanasawet S., Sukketsiri W., 2023. Sangyod rice extract inhibits adipocyte growth and differentiation via mTOR, Akt, and AMPK pathways. Journal of Functional Foods 111 (cited 0 times)
3
Saetan J., Duangprom S., Songkoomkrong S., Amonruttanapun P., Phanaksri T., Surinlert P., Samhuay C., Tamtin M., Suwansa-Ard S., Cummins S.F., Sobhon P., Kornthong N., 2023. Potent ovarian development as being stimulated by cocktail hormone in the female Scylla olivacea. Frontiers in Marine Science 10 (cited 0 times)
4
Chimnual J., Saetan J., Chotigeat W., 2023. Histological demonstration of gonad development in the banana shrimp, Fenneropenaeus merguiensis. Aquaculture and Fisheries (cited 2 times)
5
Duangprom S., Saetan J., Phanaksri T., Songkoomkrong S., Surinlert P., Tamtin M., Sobhon P., Kornthong N., 2022. Acceleration of Ovarian Maturation in the Female Mud Crab With RNA Interference of the Vitellogenesis-Inhibiting Hormone (VIH). Frontiers in Marine Science 9 (cited 3 times)
6
Chimnual J., Potiyanadech W., Saetan J., Chotigeat W., 2022. Primordial germ cell migration in banana shrimp: Fenneropenaeus merguiensis. Agriculture and Natural Resources 56(3): 497-502. (cited 3 times)
7
Kornthong N., Phanaksri T., Saetan J., Duangprom S., Lekskul B., Vivattanasarn T., Songkoomkrong S., Jattujan P., Cummins S.F., Sobhon P., Suwansa-ard S., 2021. Identification and localization of growth factor genes in the sea cucumber, Holothuria scabra. Heliyon 7(11) (cited 5 times)
8
Saetan J., Nopparat J., Tipbunjong C., Khimmaktong W., Vongvatcharanon U., Puriwattanakul K., Tangtrakulwanich B., Thammakhet-Buranachai C., Udomuksorn W., 2021. Modified Thiel and saturated salt solutions for rabbit soft cadaveric embalming: A preliminary study. Songklanakarin Journal of Science and Technology 43(5): 1435-1442. (cited 0 times)
9
Saetan J., Kornthong N., Duangprom S., Phanthong P., Kruangkum T., Sobhon P., 2021. The oxytocin/vasopressin-like peptide receptor mRNA in the central nervous system and ovary of the blue swimming crab, Portunus pelagicus. Comparative Biochemistry and Physiology -Part A : Molecular and Integrative Physiology 258 (cited 2 times)
10
Khornchatri K., Saetan J., Mukem S., Sobhon P., Thongbuakaew T., 2020. Distribution of gamma-aminobutyric acid (Gaba) in the central nervous system of the male mud crab, Scylla olivacea. Crustaceana 93(9-10): 1123-1134. (cited 0 times)
Author ID: 55978626700
1
Kornthong N., Tinikul Y., Khornchatri K., Saeton J., Magerd S., Suwansa-Ard S., Kruangkum T., Hanna P.J., Sobhon P., 2014. Neuronal classification and distribution in the central nervous system of the female mud crab, Scylla olivacea. Microscopy Research and Technique 77(3): 189-200. (cited 12 times)
2
Tamtin M., Wille M., Saeton J., Kademuan K., Tanasomwang V., Sobhon P., Sorgeloos P., 2013. Current status of crab larviculture in Thailand and development of a diet for domesticated broodstock.. Communications in agricultural and applied biological sciences 78(4): 445-446. (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Woonnoi, W., Suttithumsatid, W., Muneerungsee, N., Saetan, J., Tanasawet, S., & Sukketsiri, W. (2023). Sangyod rice extract inhibits adipocyte growth and differentiation via mTOR, Akt, and AMPK pathways (SCIE). Journal Of Functional Foods, 111, Article number 105913.
2
Asae, A., Hutapea, A., Saetan, J., & Radenahmad, N. (2023). Long-term supplementation with young coconut juice help prevent bone loss of orchidectomized rats by increasing connectivity density, percentage bone volume and osteoblast-/osteocyte-(ERα-/ ERβ-) immunoreactive cells of the L5 vertebra and femur (ESCI). European Journal Of Anatomy, 27(4), Pages 437 - 454.
3
Chimnual, J., Saetan, J., & Chotigeat, W. (2023). Histological demonstration of gonad development in the banana shrimp, Fenneropenaeus merguiensis (SCIE). Aquaculture And Fisheries, 0, 00.
4
Duangprom, S., Saetan, J., Phanaksri, T., Songkoomkrong, S., Surinlert, P., Tamtin, M., Sobhon, P., & Kornthong, N. (2022). Acceleration of Ovarian Maturation in the Female Mud Crab With RNA Interference of the Vitellogenesis-Inhibiting Hormone (VIH) (SCIE). Frontiers In Marine Science, 9, Article number 880235.
5
Chimnual, J., Potiyanadech, W., Saetan, J., & Chotigeat, W. (2022). Primordial germ cell migration in banana shrimp: Fenneropenaeus merguiensis (SCIE). Agriculture And Natural Resources, 56(3), 497 - 502.
6
Asae, A., Manggading Hutapea, A., Saetan, J., & Radenahmad, N. (2022). Accepted-Long-term supplement with young coconut juice help preventing bone loss of rat femur by increasing Connectivity Density of the trabecular bone and preserving osteoblast-/osteocyte-(ERα-/ERβ)-reactive cells of lumbar (L5) and femur in orchidectomized rats. (ESCI). European Journal Of Anatomy, 00, 00.
7
Chimnual, J., Chotigeat, W., & Saetan, J. (2022). Accepted-Primordial germ cells (PGCs) migration in Banana shrimp: Fenneropenaeus mergui5 ensis. Agriculture And Natural Resources, 00, 00.
8
Saetan, J., Nopparat, J., Tipbunjong, C., Khimmaktong, W., Vongvatcharanon, U., Puriwattanakul, K., Tangtrakulwanich, B., Buranachai, C., & Udomuksorn, W. (2021). Modified Thiel and saturated salt solutions for rabbit soft cadaveric embalming: A preliminary study. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 43(5), 1435-1442.
9
Kornthong, N., Phanaksri, T., Saetan, J., Duangprom, S., Lekskul, B., Vivattanasarn, T., Songkoomkrong, S., Jattujan, P., Cummins, S., Sobhon, P., & Suwansa-ard, S. (2021). Identification and localization of growth factor genes in the sea cucumber, Holothuria scabra (SCIE). Heliyon, 7(11), Article No.e08370.
10
Saetan, J., Kornthong, N., Duangprom, S., Phanthong, P., Kruangkum, T., & Sobhon, P. (2021). The oxytocin/vasopressin-like peptide receptor mRNA in the central nervous system and ovary of the blue swimming crab, Portunus pelagicus (SCIE). Comparative Biochemistry And Physiology. Part A, Molecular & Integrative Physiology, 258, Article number 110983.
11
Khornchatri, K., Saetan, J., Mukem, S., Sobhon, P., & Thongbuakaew, T. (2020). Distribution of gamma-aminobutyric acid (Gaba) in the central nervous system of the male mud crab, Scylla olivacea. Crustaceana, 93(9-10), 1123-1134.
12
Nakeim, J., Kornthong, N., Saetan, J., Duangprom, S., Sobhon, P., & Sretarugsa, P. (2020). Presence of serotonin and its receptor in the central nervous system and ovary and molecular cloning of the novel crab serotonin receptor of the blue swimming crab, Portunus pelagicus. Acta Histochemica, 122(1), Article number 151457.
13
Kruangkum, T., Saetan, J., Chotwiwatthanakun, C., Vanichviriyakit, R., Thongrod, S., Thintharua, P., Tulyananda, T., & Sobhon, P. (2019). Co-culture of males with late premolt to early postmolt female giant freshwater prawns, Macrobrachium rosenbergii resulted in greater abundances of insulin-like androgenic gland hormone and gonad maturation in male prawns as a result of olfactory receptors. Animal Reproduction Science, 210, Article number 106198.
14
Kornthong, N., Duangprom, S., Suwansa-ard, S., Saetan, J., Phanaksri, T., Songkoomkrong, S., Kheowkae, S., Pollawat, J., & Sobhon, P. (2019). Molecular characterization of a vitellogenesis-inhibiting hormone (VIH) in the mud crab (Scylla olivacea) and temporal changes in abundances of VIH mRNA transcripts during ovarian maturation and following neurotransmitter administration. Animal Reproduction Science, 208, Article number 106122.
15
Khornchatri, K., Saetan, J., Thongbuakaew, T., Senarai, T., Kruangkum, T., Kornthong, N., Tinikul, Y., & Sobhon, P. (2019). Distribution of abalone egg-laying hormone-like peptide in the central nervous system and reproductive tract of the male mud crab, Scylla olivacea. Acta Histochemica, 121(2), 143-150.
16
Kruangkum, T., Saetan, J., Chotwiwatthanakun, C., Vanichviriyakit, R., Cummins, S., Wanichanon, C., & Sobhon, P. (2019). Existence of an egg-laying hormone-like peptide in male reproductive system of the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii. Acta Histochemica, 121(2), 156-163.
17
Soonthornsumrith, B., Saetan, J., Kruangkum, T., Thongbuakaew, T., Senarai, T., Palasoon, R., Sobhon, P., & Sretarugsa, P. (2018). Three-dimensional organization of the brain and distribution of serotonin in the brain and ovary, and its effects on ovarian steroidogenesis in the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii. Invertebrate Neuroscience, 18(2), 1-12.
18
Saetan, J., Kruangkum, T., Phanthong, P., Tipbunjong, C., Udomuksorn, W., Sobhon, P., & Sretarugsa, P. (2018). Molecular cloning and distribution of oxytocin/vasopressin-like mRNA in the blue swimming crab, Portunus pelagicus, and its inhibitory effect on ovarian steroid release. Comparative Biochemistry And Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 218, 46-55.
19
Saetan, J., Boonyoung, P., Vongvatcharanon, U., Kruangkum, T., Khornchatri, K., Thaweethamsewee, P., Sobhon, P., & Sretarugsa, P. (2017). The presence of abalone egg-laying hormone-like peptide in the central nervous system and ovary of the Spotted Babylon, Babylonia areolata. Acta Histochemica, 119(7), 701-707.
20
Saetan, J., Senarai, T., Thongbuakaew, T., Kruangkum, T., Chansela, P., Khornchatri, K., Tamtin, M., Sobhon, P., & Sretarugsa, P. (2017). The presence of abalone egg-laying hormone-like peptide in the central nervous system and ovary of the blue swimming crab, Portunus pelagicus, and its effect on ovarian maturation. Aquaculture, 479, 412-422.
21
Phanthong, P., Borwornpinyo, S., Kitiyanant, N., Jearawiriyapaisarn, N., Nuntakarn, L., Saetan, J., Nualkaew, T., Sa-ngiamsuntorn, K., Anurathapan, U., Dinnyes, A., Kitiyanant, Y., & Hongeng, S. (2017). Enhancement of β-globin gene expression in thalassemic IVS2-654 induced pluripotent stem cell-derived erythroid cells by modified U7 snRNA. Stem Cells Translational Medicine, 6, 1059-1069.
22
Thongrod, T., Changklungmoa, N., Chansela, P., Siangcham, T., Kruangkum, T., Suwansa-ard, S., Saetan, J., Sroyraya, M., Tinikul, Y., Wanichanon, C., & Sobhon, P. (2016). Characterization and tissue distribution of neuropeptide F in the eyestalk and brain of the male giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii. Cell And Tissue Research, 367, 181-195.
23
Senarai, T., Saetan, J., Tamtin, M., Weerachatyanukul, W., Sobhon, P., & Sretarugsa, P. (2016). Presence of gonadotropin-releasing hormone-like peptide in the central nervous system and reproductive organs of the male blue swimming crab, Portunus pelagicus, and its effect on spermatogenesis. Cell And Tissue Research, 365(2), 265-277.
24
Suwansa-ard, S., Kankuan, W., Thongbuakaew, T., Saetan, J., Kornthong, N., Kruangkum, T., Khornchatri, K., Cummins, S., Isidoro, C., & Sobhon, P. (2016). Transcriptomic analysis of the autophagy machinery in crustaceans. Bmc Genomics, 17(1), Article number 587.
25
Hongbuakaew, T., Saetan, J., Suwansa-ard, S., Kankoun, W., Sumpownon, C., Parhar, I., Meeratana, P., Subhon, P., & Sretarugsa, P. (2016). The existence of kisspeptin-like peptides and effects on ovarian development and maturation in the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii. Aquaculture, 455, 50-62.
26
Kruangkum, T., Vanichviriyakit, R., Chotwiwatthanakun, C., Saetan, J., Tinikul, Y., Wanichanon, C., Cummins, S., Hanna, P., & Sobhon, P. (2015). Spermatophore affects the egg-spawning and egg-carrying behavior in the female giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii. Animal Reproduction Science, 161, 129-137.
27
Khornchatri, K., Kornthong, N., Saeton, J., Yotsawan, T., Chotwiwatthanakun, C., Cummins, S., Hanna, P., & Sobhon, P. (2015). Distribution of serotonin and dopamine in the central nervous system of the female mud crab, Scylla olivacea (Herbst). Acta Histochemica, 117(2), 196-204.