บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

กิติพล นวลทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Fellow (UKPSF)
พี่เลี้ยง UKPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2555
ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ไทย
2548
วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2543
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

คณิตศาสตร์ประยุกต์

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 55338337100
1
Ly C.Y., Rakkapao S., Nualtong K., Sumathakulawat W., 2021. Classical test theory and rasch analysis of test of understanding of vectors (TUV). Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 0 times)
2
Nualtong K., Chinram R., Khwanmuang P., Kirtsaeng S., Panityakul T., 2021. An efficiency dynamic seasonal regression forecasting technique for high variation of water level in yom river basin of thailand. AIMS Environmental Science 8(4): 283-303. (cited 2 times)
3
Nualtong K., Schulz E., 2012. Wavelet synthesis of continuous Brownian sheets. International Journal of Mathematical Analysis 6(33-36): 1763-1789. (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Nualtong, K., Panityakul, T., Khwanmuang, P., Chinram, R., & Kirtsaeng, S. (2021). A Hybrid Seasonal Box Jenkins-ANN Approach for Water Level Forecasting in Thailand. Environment And Ecology Research, 9(3), 93-106.
2
Nualtong, K., Chinram, R., Khwanmuang, P., Kirtsaeng, S., & Panityakul, T. (2021). An efficiency dynamic seasonal regression forecasting technique for high variation of water level in Yom River Basin of Thailand (ESCI). Aims Environmental Science, 8(4), 283-303.
3
Nualtong, K., Choosawang, S., & Jetwanna, K. (2019). Continuous Wavelet Transform of Some Classes of Random Field and Its Ergodic Properties. International Journal Of Mathematical Analysis, 13(4), 141 - 160.
4
วุฒิวัย, น., นวลทอง, ก., จั่นสกุล, น., ภัทรรังรอง, น., & นิลนนท์, ว. (2005). กระบวนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน 1 โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือและระบบพี่เลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . Songkla Nakarin Human & Social Science, 11(4), 451-457.