บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

นัฐดา จิเบ็ญจะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2550
Diplome de Docteur (Mathematique) UNIVERSITE MONTPELLIER II
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2545
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2542
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57203853469
1
Jabjaimoh P., Samart K., Jansakul N., Jibenja N., 2019. Optimization for better world university rank. Journal of Scientometric Research 8(1): 18-20. (cited 6 times)
2
Jibenja N., Yuttanan B., Razzaghi M., 2018. An Efficient Method for Numerical Solutions of Distributed-Order Fractional Differential Equations. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics 13(11) (cited 29 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
จิเบ็ญจะ, น., & ไชยมุด, พ. (2019). แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับการแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยาในภาคใต้ (A Mathematical Model of Chikungunya Fever Epidemicin the South of Thailand). วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, 28(2), 57-71.
2
Jabjaimoh, P., Samart, K., Jansakul, N., & Jibenja, N. (2019). Optimization for better world university rank (ESCI). Journal Of Scientometric Research, 8(1), 18 - 20.
3
Jibenja, N., Yuttanan, B., & Razzaghi, M. (2018). An Efficient Method for Numerical Solutions of Distributed-Order Fractional Differential Equations. Journal Of Computational And Nonlinear Dynamics, 13(11), Article number 111003.