บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

นรารักษ์ หลีสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Fellow (UKPSF)
พี่เลี้ยง UKPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2550
Doctor technicae (Photochemistry) TECHNISCHE UNIVERSITAT GRAZ
ออสเตรีย
2544
วท.ม. (เคมีอนินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2540
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

รางวัลที่ได้รับ

อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 36489855400
1
Temram T., Klaimanee E., Saithong S., Amornpitoksuk P., Phongpaichit S., Ratanaphan A., Tantirungrotechai Y., Leesakul N., 2023. Iridium(III) complexes based on cyanomethane and cyanamide ligands with luminescence quenching properties for Fe(III) sensing and biological activities. Polyhedron 243 (cited 0 times)
2
Vittaya L., Ui-Eng J., Leesakul N., 2023. In vitro Screening of Phytochemicals, Antioxidant and Anticancer Activities of Derris indica Extracts. Science and Technology Asia 28(2): 183-195. (cited 0 times)
3
Vittaya L., Chalad C., Ratsameepakai W., Leesakul N., 2023. Phytochemical characterization of bioactive compounds extracted with different solvents from Calophyllum inophyllum flower and activity against pathogenic bacteria. South African Journal of Botany 154: 346-355. (cited 2 times)
4
Vittaya L., Charoendat U., Janyong S., Ui-eng J., Leesakul N., 2022. Comparative analyses of saponin, phenolic, and flavonoid contents in various parts of Rhizophora mucronata and Rhizophora apiculata and their growth inhibition of aquatic pathogenic bacteria. Journal of Applied Pharmaceutical Science 12(11): 111-121. (cited 5 times)
5
Promchana P., Choojun K., Leesakul N., Saithong S., Chainok K., Sooknoi T., 2022. Experimental insights into catalytic oxidation of 1,6-hexanediol to ϵ-caprolactone over (p-cymene)RuCl2(L) complexes in non-polar media. Reaction Chemistry and Engineering 7(12): 2562-2572. (cited 2 times)
7
Srisuwan P., Sappasombut A., Thongyod W., Jantarat T., Tipmanee V., Leesakul N., Sooksawat D., 2022. Highly sensitive and selective coumarin-based fluorescent chemosensor for Cu2+ detection. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 427 (cited 18 times)
8
Anojčić J., Kullawanichaiyanan K., Mutić S., Guzsvány V., Leesakul N., Mimica Dukić N., 2022. Self-assembled iridium(III) complex microspheres on the carbon paste electrode surface for signal enhanced amperometric determination of H2O2 in color cream developers. Journal of Electroanalytical Chemistry 904 (cited 2 times)
9
Suwanboon S., Randorn C., Leesakul N., Saithong S., Kaowphong S., Amornpitoksuk P., 2022. Synthesis of AgBr/AgSiOx based photocatalyst by grinding-washing method for organic pollutant degradation under visible light irradiation. Materials Science in Semiconductor Processing 137 (cited 0 times)
10

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Soem, V., Songsang, T., Klaimanee, E., Temrarm, T., Saithong, S., Ratanaphan, A., & Leesakul, N. (2024). Accepted-การสังเคราะห์ ศึกษาโครงสร้าง การคำนวณโดยใช้ทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่น และสมบัติการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมในหลอดทดลองของสารประกอบเชิงซ้อน Ru(p-cymene)(PPh3)Cl2 (Synthesis, Characterization, Theoretical Calculation-Based Density Functional Theory, and In vitro Cytotoxicity Against Breast Cancer Cell Lines of Ru(p-cymene)(PPh3)Cl2 Complex). วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (rmutsv Research Journal), 16(2), 00.
2
Vittaya, L., Ui-eng, J., & Leesakul, N. (2023). In vitro Screening of Phytochemicals, Antioxidant and Anticancer Activities of Derris indica Extracts. Science And Technology Asia, 28(2), 183 - 195.
3
Temrarm, T., Klaimanee, E., Saithong, S., Amornpitoksuk, P., Phongpaichit, S., Ratanaphan, A., Tantirungrotechai, Y., & Leesakul, N. (2023). Iridium(III) complexes based on cyanomethane and cyanamide ligands with luminescence quenching properties for Fe(III) sensing and biological activities (SCIE). Polyhedron, 243, Article number 116540.
4
Vittaya, L., Chalad, C., Ratsameepakai, W., & Leesakul, N. (2023). Phytochemical characterization of bioactive compounds extracted with different solvents from Calophyllum inophyllum flower and activity against pathogenic bacteria (SCIE). South African Journal Of Botany, 154, 346 - 355.
5
Kongpan, R., Saithong, S., Wudtipan, J., Chinkulkijniwat, A., & Leesakul, N. (2023). การสังเคราะห์ ศึกษาโครงสร้าง คุณสมบัติเชิงแสงผ่านปฏิกิริยาการระงับ และคุณสมบัติในการเป็นสารออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งของสารประกอบเชิงซ้อนเออริเดียม(III) กับลิแกนด์ triphenylphosphine (PPh3) (Synthesis, Characterization, Photo-Physical Properties,Quenching Reaction and AnticancerActivity Against Cancer Cell Lines of Ir(III) Complex Containing PPh3 Ligand) . วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (rmutsv Research Journal ), 00, 00.
6
Promchana, P., Choojun, K., Leesakul, N., Saithong, S., Chainok, K., & Sooknoi, T. (2022). Experimental insights into catalytic oxidation of 1,6-hexanediol to ϵ-caprolactone over (p-cymene)RuCl2(L) complexes in non-polar media(SCIE). Reaction Chemistry And Engineering, 7(12), 2562 - 2572.
7
Anojčić, J., Kullawanichaiyanan, K., Mutić, S., Guzsvány, V., Leesakul, N., Mimica Dukić, N., & Mimica Dukić, N. (2022). Self-assembled iridium(III) complex microspheres on the carbon paste electrode surface for signal enhanced amperometric determination of H2O2 in color cream developers. Journal Of Electroanalytical Chemistry, 904, Article number 115873.
8
Vittaya, L., Charoendat, U., Janyong, S., Ui-eng, J., & Leesakul, N. (2022). Comparative analyses of saponin, phenolic, and flavonoid contents in various parts of Rhizophora mucronata and Rhizophora apiculata and their growth inhibition of aquatic pathogenic bacteria. Journal Of Applied Pharmaceutical Science, 12(11), 111 - 121.
9
Vittaya, L., Charoendat, U., Ui-eng, J., & Leesakul, N. (2022). Effect of extraction solvents on phenolic compounds and flavonoids from Pongame oiltree (Derris indica [Lamk.] Bennet) aerial parts and their growth inhibition of aquatic pathogenic bacteria (SCIE). Agriculture And Natural Resources, 56(3), 569 - 582.
10
Suwanboon, S., Randorn, C., Leesakul, N., Saithong, S., Kaowphong, S., & Amornpitoksuk, P. (2022). Synthesis of AgBr/AgSiOx based photocatalyst by grinding-washing method for organic pollutant degradation under visible light irradiation (SCIE). Materials Science In Semiconductor Processing, 137, Article No.106237.
11
Srisuwan, P., Sappasombut, A., Thongyod, W., Jantarat, T., Tipmanee, V., Leesakul, N., & Sooksawat, D. (2022). Highly sensitive and selective coumarin-based colorimetric and fluorescent chemosensor for Cu2+ detection (SCIE). Journal Of Photochemistry And Photobiology A: Chemistry, 427, Article No.113841.
12
Leesakul, N., Kullawanichaiyanan, K., Mutić, S., Guzsvány, V., Nhukeaw, T., Ratanaphan, A., Saithong, S., Konno, T., Sirimahachai, U., & Promarak, V. (2021). A photoactive iridium(III) complex with 3-methyl-2-phenyl pyridine and 1,1-bis(diphenylphosphino)methane: Synthesis, structural characterization and cytotoxicity in breast cancer cells (SCIE). Journal Of Coordination Chemistry, 74(14), 2380 - 2394.
13
Klaimanee, E., Nhukeaw, T., Saithong, S., Ratanaphan, A., Phongpaichit, S., Tantirungrotechai, Y., & Leesakul, N. (2021). Half-sandwich ruthenium (II) p-cymene complexes based on organophosphorus ligands: Structure determination, computational investigation, in vitro antiproliferative effect in breast cancer cells and antimicrobial activity (SCIE). Polyhedron, 204, Article number 115244.
14
Klaimanee, E., Sangwisut, P., Saithong, S., & Leesakul, N. (2021). Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of [bis(diphenylphosphanyl)methane-κP]chloridobis[2-(pyridin-2-yl)phenyl-κ2N,C 1]iridium(III). Acta Crystallographica Section E-crystallographic Communications, 77, 217-221.
15
Vittaya, L., Na Ranong, S., Charoendat, U., Janyong, S., & Leesakul, N. (2020). Bio-activity investigations of extracts of different parts of lumnitzera littorea voigt. Tropical Journal Of Natural Product Research, 4(8), 365-371.
16
Vittaya, L., Aiamyang, S., Ui-eng, J., Khongsai, S., & Leesakul, N. (2019). Effect of solvent extraction on phytochemical component and antioxidant activity of vine and rhizome ampelocissus martini. Science And Technology Asia, 24(3), 17-26.
17
Vittaya, L., Khongsai, S., Ui-eng, J., Chalad, C., & Leesakul, N. (2019). Effect of total phenolic and flavonoid contents of Ampelocissus martini on radical scavenging and antibacterial activities. Agriculture And Natural Resources, 53(2), 154-160.
18
Neang, R., Chuklin, P., Saithong, S., Phongpaichit, S., Vittaya, L., & Leesakul, N. (2019). Synthesis, Characterization and Antimicrobial Activity of Organometallic Ru(II) Complex Containing Phenylthiourea Ligand. วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ, 13(2), 00.
19
Vittaya, L., Leesakul, N., Saithong, S., Phongpaichit, S., , P., Boonprab, T., Chainok, K., & Tantirungrotechai, Y. (2017). Synthesis, characterization, and biological studies of novel Ni(II) and Zn(II) complexes with 5-chloro-2-(phenylazo)pyridine. Scienceasia, 43(3), 175-185.
20
Leesakul, N., Masen, D., & Grampp, G. (2017). Fluorescence quenching reaction of chlorophyll a by tris(acetylacetonate)iron(III) in various solvents. Sains Malaysiana, 46(9), 1369-1377.
21
Chuklin, P., Chalermpanaphan, V., Nhukeaw, T., Saithong, S., Chainok, K., Phongpaichit, S., Ratanaphan, A., & Leesakul, N. (2017). Synthesis, X-ray structure of organometallic ruthenium (II) p-cymene complexes based on P- and N- donor ligands and their in vitro antibacterial and anticancer studies. Journal Of Organometallic Chemistry, 846, 242-250.
22
Vittaya, L., Leesakul, N., Saithong, S., & Chainok, K. (2015). Crystal structure of di­chlorido­bis­­[2-(phenyl­diazen­yl)pyridine-κN1]zinc. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 71, m201-m202.
23
, F., Hansongnern, K., Leesakul, N., Pakawatchai, C., & Saithong, S. (2013). 2-Amino-5-bromopyridin-1-ium (2-amino-5-bromopyridine-κN 1)trichloridozincate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, 69(6), m302.
24
Khanasa, T., Jantasing, N., Leesakul, N., Tarsang, R., Namuangruk, S., Kaewin, T., Jungsuttiwong, S., Sudyoadsuk, T., & Promarak, V. (2013). Synthesis and Characterization of 2D-D-pi-A-Type Organic Dyes Bearing Bis(3,6-di-tert-butylcarbazol-9-ylphenyl)aniline as Donor Moiety for Dye-Sensitized Solar Cells. European Journal Of Organic Chemistry, 13(13), 2608-2620.
25
Leesakul, N., Pongampai, S., Kanatharana, P., Sudkeaw, P., Tirawanichakul, Y., & Buranachai, C. (2013). A new screening method for flunitrazepam in vodka and tequila by fluorescence spectroscopy. Luminescence, 28(1), 76-83.
26
Leesakul, N., Saithong, S., Pakawatchai, C., & Runrueng, W. (2012). 2-{2-[4-(Dimethylamino)phenyl]diazen-1-ium-1-yl}pyridiniumtetrachloridozincate. Acta Crystallographica Section E , E68(6), m837-m837.
27
Vittaya, L., Leesakul, N., Pakawatchai, C., Saithong, S., & Hansongnern, K. (2012). Bis[5-chloro-2-(phenyldiazenyl-KN2)-pyridine-KN]bis(thiocyanato-KN)iron(II). Acta Crystallographica Section E, E68(5), m555 - m556.
28
Leesakul, N., Tantirungrotechai, Y., Hansongnern, K., Yoopensuk, S., Thongying, P., Pakawatchai, C., & Saithong, S. (2012). Photoactive azoimine dyes: 4-(2-Pyridylazo)-N,N-diethylaniline and 4-(2-pyridylazo)-N,N-dimethylaniline: Computatiional and experimental investigation. Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy , 86(1), 538-546.
29
Tantirungrotechai, Y., Leesakul, N., Thongying, P., & Yoopensuk, S. (2012). Exploring photochemistry of 2-(phenylazo)pyridine dye by using TDDFT/DFT methods. The Canadian Journal Of Chemical Engineering , 90(1), 1-5.
30
Pongampai, S., Amornpitoksuk, P., Kanatharana, P., Rujiralai, T., Suwanboon, S., & Leesakul, N. (2011). Detection of flunitrazepam through photocatalytic reaction of ZnO particles in coloured spirits by UV-Vis spectrophotometer. Scienceasia , 37(4), 320-326.
31
Leesakul, N., Pakawatchai, C., Saithong, S., Tantirungrotechai, Y., & Kwanplod, K. (2011). Dichloridobis(N,N-diethyl-4-(pyridin-2-yl-K-N)diazenyl)aniline)zinc. Acta Crystallographica Section E, E67(7), m955-m956.
32
Leesakul, N., Yoopensuk, S., Pakawatchai, C., Saithong, S., & Hansongnern, K. (2010). N,N-Dimethyl-4-[(2-pyridyl)diazenyl]aniline. Acta Crystallographica Section E, 66(8), o1923.