บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

จงดี บูรณชัย

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2550
ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2544
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลอื่นๆ
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57193521167
1
Khanaaekwichaporn P., Shearman K., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2024. Pleated stainless steel net supported polystyrene/zinc oxide sorbent stir bar for inspection of residual fipronil and its degradation products in chicken eggs. Food Control 164 (cited 0 times)
2
Karnjanamit N., Bootluck W., Thammakhet-Buranachai C., Lau W.J., Jutaporn P., Khongnakorn W., 2024. Characterization and performance evaluation of in-house ultrafiltration membrane coupled with photocatalysis for 17α-methyltestosterone hormone removal. Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research 89(9): 2468-2482. (cited 0 times)
3
Lumlong K., Siritham C., Mak W.C., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2024. A poly(o‐phenylenediamine) coated aluminum garter spring micro-solid phase extractor for pyrethroids in chili. Food Chemistry 434 (cited 1 times)
4
Heemboo M., Thammakhet-Buranachai C., Makkliang F., Buapet P., 2023. Enhalus acoroides seedlings exhibit different high light responses under varying light qualities. Plant Stress 10 (cited 0 times)
5
Khanaaekwichaporn P., Khumngern S., Poorahong S., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2023. One-step electrodeposition of poly(o-phenylenediamine)-Zn composite on plaswood propeller as an extraction device for polycyclic aromatic hydrocarbons in coffee. Food Chemistry 421 (cited 1 times)
6
Choden S., Deki D., Maneeratanachot S., Lehman N., Kalkornsurapranee E., Kaewpet M., Sooksawat D., Jeerapan I., Numnuam A., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2023. Polypyrrole-coated rubber foam sorbent for extraction of fipronil and fipronil sulfone in tea. Separation Science Plus 6(9) (cited 0 times)
7
Khanaaekwichaporn P., Thammakhet-Buranachai C., Sangsudcha W., Thavarungkul P., Kanatharana P., Jeerapan I., 2023. A wearable electrode based on copper nanoparticles for rapid determination of paraquat. Microchimica Acta 190(8) (cited 0 times)
8
Deki , Makkliang F., Pianjing P., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2023. Natural Luffa cylindrica sponge sorbent for the solid phase extraction of estrone, 17-β-estradiol, and testosterone in aquaculture water. Microchemical Journal 191 (cited 3 times)
9
Yusakul G., Thammakhet-Buranachai C., Poorahong S., Sakamoto S., Makkliang F., 2023. An eco-friendly method using deep eutectic solvents immobilized in a microcrystal cellulose-polyvinyl alcohol sponge for parabens analysis in food samples. Microchemical Journal 191 (cited 5 times)
10
Heemboo M., Thammakhet-Buranachai C., Makkliang F., Buapet P., 2023. Light Quality Influences on Early Developmental Stage of a Tropical Seagrass, Enhalus acoroides: Growth and Physiological Responses. Journal of Fisheries and Environment 47(2): 33-46. (cited 1 times)
Author ID: 8508865100
1
Khanaaekwichaporn P., Shearman K., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2024. Pleated stainless steel net supported polystyrene/zinc oxide sorbent stir bar for inspection of residual fipronil and its degradation products in chicken eggs. Food Control 164 (cited 0 times)
2
Karnjanamit N., Bootluck W., Thammakhet-Buranachai C., Lau W.J., Jutaporn P., Khongnakorn W., 2024. Characterization and performance evaluation of in-house ultrafiltration membrane coupled with photocatalysis for 17α-methyltestosterone hormone removal. Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research 89(9): 2468-2482. (cited 0 times)
3
Lumlong K., Siritham C., Mak W.C., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2024. A poly(o‐phenylenediamine) coated aluminum garter spring micro-solid phase extractor for pyrethroids in chili. Food Chemistry 434 (cited 1 times)
4
Heemboo M., Thammakhet-Buranachai C., Makkliang F., Buapet P., 2023. Enhalus acoroides seedlings exhibit different high light responses under varying light qualities. Plant Stress 10 (cited 0 times)
5
Khanaaekwichaporn P., Khumngern S., Poorahong S., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2023. One-step electrodeposition of poly(o-phenylenediamine)-Zn composite on plaswood propeller as an extraction device for polycyclic aromatic hydrocarbons in coffee. Food Chemistry 421 (cited 1 times)
6
Choden S., Deki D., Maneeratanachot S., Lehman N., Kalkornsurapranee E., Kaewpet M., Sooksawat D., Jeerapan I., Numnuam A., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2023. Polypyrrole-coated rubber foam sorbent for extraction of fipronil and fipronil sulfone in tea. Separation Science Plus 6(9) (cited 0 times)
7
Khanaaekwichaporn P., Thammakhet-Buranachai C., Sangsudcha W., Thavarungkul P., Kanatharana P., Jeerapan I., 2023. A wearable electrode based on copper nanoparticles for rapid determination of paraquat. Microchimica Acta 190(8) (cited 0 times)
8
Deki , Makkliang F., Pianjing P., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2023. Natural Luffa cylindrica sponge sorbent for the solid phase extraction of estrone, 17-β-estradiol, and testosterone in aquaculture water. Microchemical Journal 191 (cited 3 times)
9
Yusakul G., Thammakhet-Buranachai C., Poorahong S., Sakamoto S., Makkliang F., 2023. An eco-friendly method using deep eutectic solvents immobilized in a microcrystal cellulose-polyvinyl alcohol sponge for parabens analysis in food samples. Microchemical Journal 191 (cited 5 times)
10
Heemboo M., Thammakhet-Buranachai C., Makkliang F., Buapet P., 2023. Light Quality Influences on Early Developmental Stage of a Tropical Seagrass, Enhalus acoroides: Growth and Physiological Responses. Journal of Fisheries and Environment 47(2): 33-46. (cited 1 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Lumlong, K., Siritham, C., Cheung Mak, M., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2024). A poly(o-phenylenediamine) coated aluminum garter spring micro-solid phase extractor for pyrethroids in chili (SCIE). Food Chemistry, 434, Article 137430.
2
Heemboo, M., Buranachai, C., Makkliang, F., & Buapet, P. (2023). Enhalus acoroides seedlings exhibit different high light responses under varying light qualities (ESCI). Plant Stress, 10, Article number 100232.
3
Heemboo, M., Buranachai, C., Makkliang, F., & Buapet, P. (2023). Light Quality Influences on Early Developmental Stage of a Tropical Seagrass, Enhalus acoroides: Growth and Physiological Responses. Journal Of Fisheries And Environment, 47(2), 33 - 46.
4
Khanaaekwichaporn, P., Buranachai, C., Sangsudcha, W., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Jeerapan, I. (2023). A wearable electrode based on copper nanoparticles for rapid determination of paraquat (SCIE) . Microchimica Acta, 190, Article number 286.
5
Yusakul, G., Buranachai, C., Poorahong, S., Sakamoto, S., & Makkliang, F. (2023). An eco-friendly method using deep eutectic solvents immobilized in a microcrystal cellulose-polyvinyl alcohol sponge for parabens analysis in food samples (SCIE). Microchemical Journal, 191, Article number 108758.
6
Khanaaekwichaporn, P., Khumngern, S., Poorahong, S., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2023). One-step electrodeposition of poly(o-phenylenediamine)-Zn composite on plaswood propeller as an extraction device for polycyclic aromatic hydrocarbons in coffee (SCIE). Food Chemistry, 421, Article number 136170.
7
Maneeratanachot, S., Kanatharana, P., Buranachai, C., & Wattanasin, P. (2023). A polypyrrole-cotton pad sorbent as micro-solid phase extractor enclosed in tea bag envelope for determination of synthetic antioxidants in non-alcoholic beverage products (SCIE). Journal Of Environmental Science And Health Part B-pesticides Food Contaminants And Agricultural Wastes, 58(4), 334-344.
8
, D., Makkliang, F., Pianjing, P., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2023). Natural Luffa cylindrica sponge sorbent for the solid phase extraction of estrone, 17-β-estradiol, and testosterone in aquaculture water. Microchemical Journal, 191, Article number 108892.
9
Zaw, M., Poorahong, S., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2023). Waste polystyrene foam-derived sorbent for determining bisphenol-A from canned beverages (SCIE). Food Chemistry, 405, Article No.134834.
10
Yi, Q., Ren, B., Han, P., Luan, Y., Xu, K., Yang, Y., Yu, H., Yang, F., Zhang, B., Jeerapan, I., Buranachai, C., & Ou, J. (2023). Single-step salt-template-based scalable production of 2D carbon sheets heterostructured with nickel nanocatalysts for lowering overpotential of hydrogen evolution reaction (SCIE). Journal Of Colloid And Interface Science, 629, 960 - 969.
11
Poorahong, S., Somnin, C., Malam Mahamadou, I., Dubois, C., Chergui, S., Peng, Z., Su, Y., Xuan Tran, T., Buranachai, C., Mazzah, A., Siaj, M., & Siaj, M. (2022). Nanoporous Graphite-like Membranes Decorated with MoSe2Nanosheets for Hydrogen Evolution (SCIE). Acs Applied Nano Materials, 5(2), 2769 - 2778.
12
Nualdee, K., Buain, R., Janchawee, B., Sukree, W., Thammakate, C., Buranachai, C., Kanatharana, P., Chaisiwamongkhol, K., Prutipanlai, S., & Phonchai, A. (2022). A stir bar sorptive extraction device coupled with a gas chromatography flame ionization detector for the determination of abused prescription drugs in lean cocktail samples (SCIE). Analytical Methods, 14(26), 2557 - 2568.
13
Choden, S., , D., Maneeratanachot, S., Lehman, N., Kalkornsurapranee, E., Kaewpet, M., Sooksawat, D., Jeerapan, I., Jeerapan, I., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2022). Polypyrrole-coated rubber foam sorbent for extraction of fipronil and fipronil sulfone in tea (ESCI). Separation Science Plus, 6(9), Article number 2300005.
14
Ouiganon, S., Buranachai, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Buranachai, C. (2022). Fluorescent cysteine probe based on a signal amplification unit, a catalyzed hairpin assembly reaction and Förster resonance energy transfer (SCIE). Methods And Applications In Fluorescence, 10(3), 035002 (1-9).
15
Zaw, M., Poorahong, S., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2022). A simple gelatin aerogel tablet sorbent for the effective vortex assisted solid phase extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from tea samples (SCIE). Food Chemistry, 383, Article number 132388.
16
Thammajinno, S., Buranachai, C., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2022). A copper nanoclusters probe for dual detection of microalbumin and creatinine (SCIE). Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 270, Article No.120816.
17
Sangsawang, R., Buranachai, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Jeerapan, I. (2021). Cavitas electrochemical sensors for the direct determination of salivary thiocyanate levels (SCIE). Microchimica Acta, 188(12), Article number 415.
18
Saetan, J., Nopparat, J., Tipbunjong, C., Khimmaktong, W., Vongvatcharanon, U., Puriwattanakul, K., Tangtrakulwanich, B., Buranachai, C., & Udomuksorn, W. (2021). Modified Thiel and saturated salt solutions for rabbit soft cadaveric embalming: A preliminary study. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 43(5), 1435-1442.
19
Jantarat, T., Chuaychob, S., Buranachai, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Srisintorn, W., & Buranachai, C. (2021). A Label-free DNA-based Fluorescent Sensor for Cisplatin Detection. Sensors And Actuators B: Chemical, 326, Article No.128764.
20
Changsan, T., Wannapob, R., Kaewpet, M., Shearman, K., Wattanasin, P., Cheung Mak, W., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2021). Magnetic microsphere sorbent on CaCo3 templates : simple systhesis and efficient extraction of trace carbamate pesticides in fresh produce. Food Chemistry, 342, Article No.128336.
21
Chuaychob, S., Buranachai, C., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., Buranachai, C., Fujita, M., & Maeda, M. (2020). A nanobiosensor for the simple detection of small molecules using non-crosslinking aggregation of gold nanoparticles with G-quadruplexes (SCIE). Analytical Methods, 12(3), 230-238.
22
Sukree, W., Sooksawat, D., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2020). A Miniature Stainless Steel Net Dumbbell-Shaped Stir-Bar for the Extraction of Phthalate Esters in Instant Noodle and Rice Soup Samples. Journal Of Environmental Science And Health Part B-pesticides Food Contaminants And Agricultural Wastes, 55(1), 60-68.
23
Chuaychob, S., Buranachai, C., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., Buranachai, C., Fujita, M., & Maeda, M. (2020). A nanobiosensor for the simple detection of small molecules using non-crosslinking aggregation of gold nanoparticles with G-quadruplexes. Analytical Methods, 12(3), 230-238.
24
Chunin, N., Phooplub, K., Kaewpet, M., Wattanasin, P., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2019). A novel 3D-printed solid phase microextraction device equipped with silver-polyaniline coated pencil lead for the extraction of phthalate esters in cosmeceutical products. Analytica Chimica Acta, 1091, 30-39.
25
Siritham, C., Buranachai, C., Thavarungkul, P., & Kanatharana, P. (2018). A stir foam composed of graphene oxide, poly(ethylene glycol) and natural latex for the extraction of preservatives and antioxidant. Microchimica Acta, 185(148), 1-9.
26
Makkliang, F., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2018). A miniaturized monolith-MWCNTs-COOH multi-stir-rod microextractor device for trace parabens determination in cosmetic and personal care products. Talanta, 2018(184), 429-436.
27
Buapet, P., Makkliang, F., & Buranachai, C. (2017). Photosynthetic activity and photoprotection in green and red leaves of the seagrasses, Halophila ovalis and Cymodocea rotundata: implications for the photoprotective role of anthocyanin. Marine Biology, 182, Article No.164 (1-13).
28
Buapet, P., Makkliang, F., & Buranachai, C. (2017). Correction to: Photosynthetic activity and photoprotection in green and red leaves of the seagrasses, Halophila ovalis and Cymodocea rotundata: implications for the photoprotective role of anthocyanin. Marine Biology, 164(11), Article number 212.
29
Makkliang, F., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2017). A polypyrrole-chitosan cryogel stir-bead micro-solid phase extractor for the determination of phthalate esters in contact lenses storage solutions and in artificial saliva in contact with baby teethers. Analytica Chimica Acta, 985, 69-78.
30
Poorahong, S., Niammusik, A., Chaykleang, P., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2017). A scanner-based colorimetric mercuric ion detection using Tween-20-stabilized AuNPs solution in 96-well plates. Journal Of Environmental Science And Health - Part A Toxic/hazardous Substances And Environmental Engineering, 52(11), 1082-1088.
31
Buapet, P., Makkliang, F., & Buranachai, C. (2017). Photosynthetic activity and photoprotection in green and red leaves of the seagrasses, Halophila ovalis and Cymodocea rotundata: implications for the photoprotective role of anthocyanin. Marine Biology, 164(9), Article number 182.
32
Siritham, C., Buranachai, C., Thavarungkul, P., & Kanatharana, P. (2017). A preconcentrator-separator two-in-one online system for polycyclic aromatic hydrocarbons analysis. Talanta, 167, 573-582.
33
Aksornneam, L., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2016). 5-Aminofluorescein doped polyvinyl alcohol film for the detection of formaldehyde in vegetables and seafood. Analytical Methods, 8(6), 1249-1256.
34
Subba, J., Subba, J., Buranachai, C., Thavarungkul, P., & Kanatharana, P. (2016). Sampling of BTX in Hat Yai city using cost effective laboratory-built PCB passive sampler. Journal Of Environmental Science And Health - Part A Toxic/hazardous Substances And Environmental Engineering, 51(10), 861-869.
35
Makkliang, F., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2016). A novel miniaturized zinc oxide/hydroxylated multiwalled carbon nanotubes as a stir-brush microextractor device for carbamate pesticides analysis. Analytica Chimica Acta, 917, 27-36.
36
Sankoh, S., Sankoh, S., Buranachai, C., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., & Thavarungkul, P. (2016). 4-mercaptophenylboronic acid functionalized gold nanoparticles for colorimetric for colorimrtric sialic acid detection. Biosensors And Bioelectronics, 85, 743-750.
37
Meechaichana, A., Buranachai, C., Limbut, W., Thavarungkul, P., & Kanatharana, P. (2016). Performance of a gold electrode modified with a nickel oxy-hydroxide film for amperometric determination of ethyl glucuronide, a biomarker for alcohol consumption. Chiang Mai Journal Of Science, 43(1), 147-157.
38
Ouiganon, S., Buranachai, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Buranachai, C. (2016). An application of optical coherence tomography and a smart polymer gel to construct an enzyme-free sugar sensor. Applied Physics B: Lasers And Optics, 122(6), Article number 166.
39
Siritham, C., Buranachai, C., Thavarungkul, P., & Kanatharana, P. (2016). Multiwalled carbon nanotubes-poly(vinyl alcohol) composite cryogel used in microcolumn liquid chromatography to separate various herbicides. Analytical Methods, 8(19), 3975-3981.
40
Chu-mong, K., Buranachai, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Buranachai, C. (2016). A FRET based aptasensor coupled with non-enzymatic signal amplification for mercury (II) ion detection. Talanta, 155, 305-313.
41
Poorahong, S., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., & Kanatharana, P. (2015). One-step preparation of porous copper nanowires electrode for highly sensitive and stable amperometric detection of glyphosate. Chemical Papers, 69(3), 385-394.
42
Makkliang, F., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Thammakhet, C. (2015). Development of magnetic micro-solid phase extraction for analysis of phthalate esters in packaged food. Food Chemistry, 166, 275-282.
43
Charoenpornpukdee, K., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., & Kanatharana, P. (2014). Novel pipette-tip graphene/poly (vinyl alcohol) cryogel composite extractor for the analysis of carbofuran and carbaryl in water. Journal Of Environmental Science And Health Part B-pesticides Food Contaminants And Agricultural Wastes, 49(10), 713-721.
44
Chaiphet, T., Bunkoed, O., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., & Kanatharana, P. (2014). A novel microextractor stick (polyaniline/zinc film/stainless steel) for polycyclic aromatic hydrocarbons in water. Journal Of Environmental Science And Health Part A-toxic/hazardous Substances & Environmental Engineering, 49(8), 882-891.
45
Pelden, T., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., & Kanatharana, P. (2014). Tea bag filter paper as a novel protective membrane for micro-solid phase extraction of butachlor in aqueous samples. Journal Of Environmental Science And Health Part B-pesticides Food Contaminants And Agricultural Wastes, 49(7), 480-490.
46
Fatoni, A., Numnuam, A., Kanatharana, P., Limbut, W., Thammakhet, C., & Thavarungkul, P. (2013). A highly stable oxygen-independent glucose biosensor based on a chitosan-albumin cryogel incorporated with carbon nanotubes and ferrocene. Sensors And Actuators B: Chemical, 185(1), 725-734.
47
Bunkoed, O., Thavarungkul, P., Thammakhet, C., & Kanatharana, P. (2013). Evaluation of cost-effective sol-gel-based sensor for monitoring of formaldehyde in workplace environment and cancer risk assessment. Journal Of Environmental Science And Health Part A-toxic/hazardous Substances & Environmental Engineering, 48(3), 263-272.
48
Samanman, S., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Buranachai, C. (2013). Novel template-assisted fabrication of porous gold nanowire arrays using a conductive-layer-free anodic alumina oxide membrane. Electrochimica Acta, 102, 342-350.
49
Siritham, C., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., & Kanatharana, P. (2013). Online microchannel preconcentrator for carbofuran detection . Journal Of Environmental Science And Health Part B-pesticides Food Contaminants And Agricultural Wastes, 48(11), 893-905.
50
Poorahong, S., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., & Kanatharana, P. (2013). Online in-tube microextractor coupled with UV-Vis spectrophotometer for bisphenol A detection.. Journal Of Environmental Science And Health, Part A, 48(3), 242-250.
51
Saelim, J., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Thammakhet, C. (2013). Novel fabricated silver particles/polypyrrole printed circuit board passive samplers for volatile organic compounds monitoring. Microchemical Journal, 108(-), 180-187.
52
Poorahong, S., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., & Kanatharana, P. (2012). Cauliflower polyaniline/multiwalled carbon nanotube electrode and its applications to hydrogen peroxide and glucose detection. Pure And Applied Chemistry, 84(10), 2055-2063.
53
Kanatharana, P., Bunkoed, O., Thavarungkul, P., & Thammakhet, C. (2012). A simple and high collection efficiency sampling method for monitoring of carbonyl compounds in a workplace environment. Journal Of Environmental Science And Health, Part A , 47(2), 167-175.
54
Kanatharana, P., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., Numnuam, A., Limbut, W., & Poorahong, S. (2012). Amperometric sensor for detection of bisphenol A using a pencil graphite electrode modified with polyaniline nanorods and multiwalled carbon nanotubes. Microchim Acta , 176(1-2), 91-99.
55
Thammakhet, C., Kanatharana, P., & Thavarungkul, P. (2011). Development of an on-column affinity smart polymer gel glucose sensor . Analytica Chimica Acta, 695(1-2), 105-112.
56
Wannapob, R., Kanatharana, P., Limbut, W., Numnuam, A., Asawatreratanakul, P., Thammakhet, C., & Thavarungkul, P. (2010). Affinity sensor using 3-aminophenylboronic acid for bacteria detection. Biosensors And Bioelectronics, 26(2), 357-364.
57
Kueseng, P., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., & Kanatharana, P. (2010). Multiwalled carbon nanotubes/cryogel composite, a new sorbent for determination of trace polycyclic aromatic hydrocarbons. Microchemical Journal, 96(2), 317-323.
58
Kanatharana, P., Sungkaew, S., Thammakhet, C., & Thavarungkul, P. (2010). A new polyethylene glycol fiber prepared by coating porous zinc electrodeposited onto silver for solid-phase microextraction of styrene. Analytica Chimica Acta, 664(1), 49-55.
59
Wang, J., Thammakhet, C., Cizek, K., Prior, C., Galik, M., Linker, K., Tsui, R., Cagan, A., Wake, J., & Belle, J. (2010). Integrated explosive preconcentrator and electrochemical detection system for 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) vapor. Analytica Chimica Acta, 661(1), 117-121.
60
Wang, J., Thammakhet, C., Wu, J., K.y., C., Galik, M., & A., D. (2009). Potentiometric Detection of DNA Hybridization using Enzyme-Incuced Metallization and a Silver lon Selective Electrode. Analytical Chemistry, 81(24), 10007-10012.
61
Wang, J., Thammakhet, C., K.y., C., Galik, M., Percy, C., Wu, J., Bakker, E., & Flechsig, G. (2009). High-Temperature Potentiometry: Modulated Response of lon-Selective Electrodes During Heat Pulses. Analytical Chemistry, 81(24), 10290-10294.
62
Kanatharana, P., Sattayasamitsathit, S., Thavarungkul, P., Thammakhet, C., & Limbut, W. (2009). Fabrication of Nanoporous Copper Film for Electrochemical Detection of Glucose. Electroanalysis, 21(21), 2371-2377.
63
Thavarungkul, P., Teeparuksapun, K., Kanatharana, P., Limbut, W., Thammakhet, C., Asawatreratanakul, P., Mattiasson, B., Wongkittisuksa, B., & Limsakul, C. (2009). Disposable Electrodes for Capacitive Immunosenser. Electroanalysis, 21(9), 1066-1074.
64
Ivanov, A., Thammakhet, C., Kuzimenkova, M., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Mikhalovska, L., Mikhalovsky, S., Galaev, I., & Mattiasson, B. (2008). Thin semitransparent gels containing phenylboronic acid: porosity, optical response and permeability for sugars. J. Molecular Recognition, 21(2), 89-95.
65
Kuzimenkova, M., Ivanov, A., Thammakhet, C., Mikhalovska, L., Galaev, I., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Mattiasson, B. (2008). Optical responses, permeability and diol-specific reactivity of thin polyacrylamide gels containing immobilized phenylboronic acid. Polymer, 49(1), 1444-1454.