บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

มรกต แก้วเพชร

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
Ph.D. (Organic Chemistry) UNIVERSITY OF OXFORD
อังกฤษ
2547
วท.ม. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2544
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 36977104300
1
Choden S., Deki D., Maneeratanachot S., Lehman N., Kalkornsurapranee E., Kaewpet M., Sooksawat D., Jeerapan I., Numnuam A., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2023. Polypyrrole-coated rubber foam sorbent for extraction of fipronil and fipronil sulfone in tea. Separation Science Plus 6(9) (cited 0 times)
2
Chitbankluai K., Thavarungkul P., Kanatharana P., Kaewpet M., Buranachai C., 2022. Newly found K+-Thioflavin T competitive binding to DNA G-quadruplexes and the development of a label-free fluorescent biosensor with extra low detection limit for K+ determination in urine samples. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 276 (cited 3 times)
3
Changsan T., Wannapob R., Kaewpet M., Shearman K., Wattanasin P., Cheung Mak W., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2021. Magnetic microsphere sorbent on CaCO3 templates: Simple synthesis and efficient extraction of trace carbamate pesticides in fresh produce. Food Chemistry 342 (cited 8 times)
4
Chunin N., Phooplub K., Kaewpet M., Wattanasin P., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2019. A novel 3D-printed solid phase microextraction device equipped with silver-polyaniline coated pencil lead for the extraction of phthalate esters in cosmeceutical products. Analytica Chimica Acta 1091: 30-39. (cited 29 times)
5
Lu Q., Chen W.Y., Zhu Z.Y., Chen J., Xu Y.C., Kaewpet M., Rukachaisirikul V., Chen L.L., Shen X., 2012. L655,240, acting as a competitive BACE1 inhibitor, efficiently decreases β-amyloid peptide production in HEK293-APPswe cells. Acta Pharmacologica Sinica 33(12): 1459-1468. (cited 6 times)
6
Khamthong N., Rukachaisirikul V., Tadpetch K., Kaewpet M., Phongpaichit S., Preedanon S., Sakayaroj J., 2012. Tetrahydroanthraquinone and xanthone derivatives from the marine-derived fungus Trichoderma aureoviride PSU-F95. Archives of Pharmacal Research 35(3): 461-468. (cited 62 times)
7
Trisuwan K., Rukachaisirikul V., Kaewpet M., Phongpaichit S., Hutadilok-Towatana N., Preedanon S., Sakayaroj J., 2011. Sesquiterpene and xanthone derivatives from the sea fan-derived fungus aspergillus sydowii PSU-F154. Journal of Natural Products 74(7): 1663-1667. (cited 80 times)
8
Kaewpet M., Odell B., King M.A., Banerji B., Schofield C.J., Claridge T.D.W., 2008. Synthesis and conformational analysis of cyclic analogues of inverse γ-turns. Organic and Biomolecular Chemistry 6(19): 3476-3485. (cited 10 times)
9
Chaiyanurakkul A., Jitchati R., Kaewpet M., Rajviroongit S., Thebtaranonth Y., Thongyoo P., Watcharin W., 2003. Generation and reactions of novel oxiranyl 'Remote' anions. Tetrahedron 59(49): 9825-9837. (cited 12 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Choden, S., , D., Maneeratanachot, S., Lehman, N., Kalkornsurapranee, E., Kaewpet, M., Sooksawat, D., Jeerapan, I., Jeerapan, I., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2022). Polypyrrole-coated rubber foam sorbent for extraction of fipronil and fipronil sulfone in tea (ESCI). Separation Science Plus, 6(9), Article number 2300005.
2
Chitbankluai, K., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Kaewpet, M., & Buranachai, C. (2022). Newly found K+-Thioflavin T competitive binding to DNA G-quadruplexes and the development of a label-free fluorescent biosensor with extra low detection limit for K+ determination in urine samples (SCIE). Spectrochimica Acta-part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 276, Article number 121244.
3
Changsan, T., Wannapob, R., Kaewpet, M., Shearman, K., Wattanasin, P., Cheung Mak, W., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2021). Magnetic microsphere sorbent on CaCo3 templates : simple systhesis and efficient extraction of trace carbamate pesticides in fresh produce. Food Chemistry, 342, Article No.128336.
4
Chunin, N., Phooplub, K., Kaewpet, M., Wattanasin, P., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2019). A novel 3D-printed solid phase microextraction device equipped with silver-polyaniline coated pencil lead for the extraction of phthalate esters in cosmeceutical products. Analytica Chimica Acta, 1091, 30-39.
5
Rukachaisirikul, V., Khamthong, N., Tadpetch, K., Kaewpet, M., Phongpaichit, S., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2012). Tetrahydroanthraquinone and xanthone derivatives from the marine-derived fungus Trichoderma aureoviride PSU-F95. Archives Of Pharmacal Research, 35(3), 461-468.
6
Rukachaisirikul, V., Trisuwan, K., Kaewpet, M., Phongpaichit, S., Towatana, N., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2011). Sesquiterpene and Xanthone Derivatives from the Sea Fan-Derived Fungus Aspergillus sydowii PSU-F154 . Journal Of Natural Products, 74(7), 1663-1667.