บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

สุพรรณี ดวงทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2547
วท.ด. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2542
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 6507337587
1
Chooto P., Saithong S., Aemaeg W., Vataporn S., Pakawatchai C., Innuphat C., Duangthong S., Puetpaiboon W., 2022. Syntheses, crystal structures and Hirshfeld surface analyses of bis(2-mercaptobenzimidazole)bromo- and iodocopper(I) complexes. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications 78: 519-524. (cited 0 times)
2
Duangthong S., Kamhang R., Wararatananuruk P., Chooto P., Tapachai W.A., 2020. Simple on-line preconcentration spectrophotometry for detecting lead contamination from drinking water coolers and glazed bowl samples. Analytical and Bioanalytical Chemistry Research 7(4): 473-482. (cited 1 times)
3
Chooto P., Tappachai W.A., Duangthong S., Manaboot S., 2020. Corrosion inhibition of copper by thioureas and N, O, S-ligating ring compounds. Portugaliae Electrochimica Acta 38(5): 343-350. (cited 2 times)
4
Phlay S., Tapachai W.A., Duangthong S., Worattananurak P., Chooto P., 2019. Simultaneous determination of trace levels of Cd(II) and Pb(II) in tap water samples by anodic stripping voltammetry with 2-mercaptobenzothiazole modified electrode. Journal of Electrochemical Science and Engineering 9(4): 231-242. (cited 4 times)
5
Duangthong S., Rattanadaecha K., Cheewasedtham W., Wararattananurak P., Chooto P., 2017. Simple digestion and visible spectrophotometry for copper determination in natural rubber latex. ScienceAsia 43(6): 369-376. (cited 1 times)
6
Duangthong S., Suwanin A., Chooto P., Innuphat C., 2016. Flow injection-differential pulse anodic stripping voltammetry to measure As(III) and As(V) in natural water samples. ScienceAsia 42(4): 266-274. (cited 2 times)
7
Burakham R., Duangthong S., Patimapornlert L., Lenghor N., Kasiwad S., Srivichai L., Lapanantnoppakhun S., Jakmunee J., Grudpan K., 2004. Flow-injection and sequential-injection determinations of paracetamol in pharmaceutical preparations using nitrosation reaction. Analytical Sciences 20(5): 837-840. (cited 18 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Chooto, P., Saithong, S., Tapachai, W., Vataporn, S., Pakawatchai, C., Innuphat, C., Duangthong, S., & Puetpaiboon, W. (2022). Syntheses, crystal structures and Hirshfeld surface analyses of bis­(2-mercaptobenzimidazole)­bromo- and iodo­copper(I) complexes (ESCI). Acta Crystallographica Section E Crystallographic Communications, 78(5), 519-524.
2
Chooto, P., Tapachai, W., Duangthong, S., & Manaboot, S. (2020). Corrosion Inhibition of Copper by Thioureas and N, O, S-Ligating Ring Compounds. Portugaliae Electrochimica Acta, 38(5), 343-350.
3
Duangthong, S., Kamhang, R., Wararatananuruk, P., Chooto, P., & Tapachai, W. (2020). Simple on-line preconcentration spectrophotometry for detecting lead contamination from drinking water coolers and glazed bowl samples. Analytical And Bioanalytical Chemistry Research, 7(4), 473-482.
4
Phlay, S., Tapachai, W., Duangthong, S., Wararatananuruk, P., & Chooto, P. (2019). Simultaneous determination of trace levels of Cd(II) and Pb(II) in tap water samples by anodic stripping voltammetry with 2-mercaptobenzothiazole modified electrode. Journal Of Electrochemical Science And Technology, 00, 00.
5
Duangthong, S., Rattanadaecha, K., Cheewasedtham, W., Wararatananuruk, P., & Chooto, P. (2017). Simple digestion and visible spectrophotometry for copper determination in natural rubber latex. Scienceasia, 43(6), 369-376.
6
Duangthong, S., Suwanin, A., Chooto, P., & Innuphat, C. (2016). Flow injection-differential pulse anodic stripping voltammetry to measure As(III) and As(V) in natural water samples. Scienceasia, 42(4), 266-274.