บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

อุไรวรรณ ศิริมหาชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2544
วท.ม. (เคมีอนินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2539
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 36024235000
1
Rodrigues R.M., Thadathil D.A., Shanker G., Sirimahachai U., Varghese A., Hegde G., 2023. Co-Electrodeposited Pi-MnO2-rGO as an Efficient Electrode for the Selective Oxidation of Piperonyl Alcohol. Journal of the Electrochemical Society 170(3) (cited 3 times)
2
Jayeoye T.J., Sirimahachai U., Wattanasin P., Rujiralai T., 2022. Eco-friendly poly(aniline boronic acid)/gum tragacanth stabilized silver nanoparticles nanocomposite for selective sensing of Hg2+. Microchemical Journal 182 (cited 4 times)
3
4
Cherian A.R., Pa K., Bhat V.S., Sirimahachai U., Varghese A., Hegde G., 2022. Label free electrochemical detection of stress hormone cortisol using sulphur doped graphitic carbon nitride on carbon fiber paper electrode. New Journal of Chemistry 46(41): 19975-19983. (cited 3 times)
5
Bharath M., Mathew A.T., K B A., Sirimahachai U., Varghese A., Hegde G., 2022. Influence of electrochemical co-deposition of bimetallic Pt-Pd nanoclusters on polypyrrole modified ITO for enhanced oxidation of 4-(hydroxymethyl) pyridine. RSC Advances 12(27): 17036-17048. (cited 5 times)
6
P K., Cherian A.R., Sirimahachai U., Thadathil D.A., Varghese A., Hegde G., 2022. Detection of picric acid in industrial effluents using multifunctional green fluorescent B/N-carbon quantum dots. Journal of Environmental Chemical Engineering 10(2) (cited 27 times)
7
Cherian A.R., Benny L., George A., Sirimahachai U., Varghese A., Hegde G., 2022. Electro fabrication of molecularly imprinted sensor based on Pd nanoparticles decorated poly-(3 thiophene acetic acid) for progesterone detection. Electrochimica Acta 408 (cited 18 times)
8
Bhat V.S., Jayeoye T.J., Rujiralai T., Sirimahachai U., Chong K.F., Hegde G., 2021. Acacia auriculiformis–Derived Bimodal Porous Nanocarbons via Self-Activation for High-Performance Supercapacitors. Frontiers in Energy Research 9 (cited 6 times)
9
Mathew A.T., Akshaya K.B., Sirimahachai U., Varghese A., Hegde G., 2021. TEMPO mediated electrochemical oxidation of 4-pyridinemethanol using Pd and Pt Co-deposited polyaniline modified carbon fiber paper. Synthetic Metals 279 (cited 2 times)
10
Bhat V.S., Krishnan S.G., Jayeoye T.J., Rujiralai T., Sirimahachai U., Viswanatha R., Khalid M., Hegde G., 2021. Self-activated ‘green’ carbon nanoparticles for symmetric solid-state supercapacitors. Journal of Materials Science 56(23): 13271-13290. (cited 21 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Rodrigues, R., Thadathil, D., Shanker, G., Sirimahachai, U., Varghese, A., & Hegde, G. (2023). Co-Electrodeposited Pi-MnO2-rGO as an Efficient Electrode for the Selective Oxidation of Piperonyl Alcohol (SCIE). Journal Of The Electrochemical Society, 170(3), Article number 036501.
2
Cherian, A., Pa, K., Bhat, V., Sirimahachai, U., Varghese, A., & Hegde, G. (2022). Label free electrochemical detection of stress hormone cortisol using sulphur doped graphitic carbon nitride on carbon fiber paper electrode (SCIE). New Journal Of Chemistry, 46(41), 19975 - 19983.
3
John Jayeoye, T., Sirimahachai, U., Wattanasin, P., & Rujiralai, T. (2022). Eco-friendly poly(aniline boronic acid)/gum tragacanth stabilized silver nanoparticles nanocomposite for selective sensing of Hg2 (SCIE). Microchemical Journal, 182, 5.304/ISI:Q1/Scp:Q1.
4
Benny, L., Varghese, A., Sirimahachai, U., & Hegde, G. (2022). β-cyclodextrin functionalized graphitic carbon nitride as a promising electrocatalyst for the selective oxidation of Tetrahydrofurfuryl alcohol (SCIE). Electrochimica Acta, 430, Article number 141109.
5
M, B., T. Mathew, A., K B, A., Sirimahachai, U., Varghese, A., & Hegde, G. (2022). Influence of electrochemical co-deposition of bimetallic Pt–Pd nanoclusters on polypyrrole modified ITO for enhanced oxidation of 4-(hydroxymethyl) pyridine (SCIE). Rsc Advances, 12(27), 17036-17048.
6
Rose Cherian, A., Benny, L., George, A., Sirimahachai, U., Varghese, A., & Hegde, G. (2022). Electro fabrication of molecularly imprinted sensor based on Pd nanoparticles decorated poly-(3 thiophene acetic acid) for progesterone detection (SCIE). Electrochimica Acta, 408, Article number 139963.
7
P, K., Rose Cherian, A., Sirimahachai, U., Abraham Thadathil, D., Varghese, A., & Hegde, G. (2022). Detection of picric acid in industrial effluents using multifunctional green fluorescent B/N-carbon quantum dots (SCIE). Journal Of Environmental Chemical Engineering, 10(2), Article number 107209.
8
S. Bhat, V., Jayeoye, T., Rujiralai, T., Sirimahachai, U., Chong, K., & Hegde, G. (2021). Acacia auriculiformis–Derived Bimodal Porous Nanocarbons via Self-Activation for High-Performance Supercapacitors (SCIE). Frontiers In Energy Research, 9(1), Article No.744133(1-18).
9
Leesakul, N., Kullawanichaiyanan, K., Mutić, S., Guzsvány, V., Nhukeaw, T., Ratanaphan, A., Saithong, S., Konno, T., Sirimahachai, U., & Promarak, V. (2021). A photoactive iridium(III) complex with 3-methyl-2-phenyl pyridine and 1,1-bis(diphenylphosphino)methane: Synthesis, structural characterization and cytotoxicity in breast cancer cells (SCIE). Journal Of Coordination Chemistry, 74(14), 2380 - 2394.
10
T. Mathew, A., Akshaya, K., Sirimahachai, U., Varghese, A., & Hegde, G. (2021). TEMPO mediated electrochemical oxidation of 4-pyridinemethanol using Pd and Pt Co-deposited polyaniline modified carbon fiber paper (SCIE). Synthetic Metals, 279, Article number 116858.
11
S. Bhat, V., G. Krishnan, S., Jayeoye, T., Rujiralai, T., Sirimahachai, U., Viswanatha, R., Khalid, M., & Hegde, G. (2021). Self-activated /green/ carbon nanoparticles for symmetric solid-state supercapacitors (SCIE). Journal Of Materials Science, 56(23), 13271 - 13290.
12
Denpetnong, S., Sirimahachai, U., Amornpitoksuk, P., & Wongnawa, S. (2021). One-pot synthesis of magnetically separable Bi/Fe oxide-based composites for effective photocatalytic removal of BPA and RO16 dye under 35W Xe-lamp. Journal Of Sol-gel Science And Technology, 98(1), 158-169.
13
Jayeoye, T., Sirimahachai, U., & Rujiralai, T. (2021). Sensitive colorimetric detection of ascorbic acid based on seed mediated growth of sodium alginate reduced/stabilized gold nanoparticles. Carbohydrate Polymers, 168, Article No.117376.
14
S. Bhat, V., S, S., Jayeoye, T., Rujiralai, T., Sirimahachai, U., Feng Chong, K., & Hegde, G. (2020). Influence of surface properties on electro-chemical supercapacitors utilizing Callerya atropurpurea pod derived porous nanocarbons: Structure property relationship between porous structures to energy storage devices. Nano Select, 1(2), 226-243.
15
Solehudin, M., Sirimahachai, U., A.m. Ali, G., Chong, K., & Wongnawa, S. (2020). One-pot synthesis of isotype heterojunction g-C3N4-MU photocatalyst for effective tetracycline hydrochloride antibiotic and reactive orange 16 dye removal. Advanced Powder Technology, 31, 1891-1902.
16
Haron, W., Wisitsoraat, A., Sirimahachai, U., & Wongnawa, S. (2018). Removal of toxic heavy metal ions from water with LaAlO3 perovskite. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 40(5), 993-1001.
17
Haron, W., Wisitsoraat, A., Sirimahachai, U., & Wongnawa, S. (2018). A simple synthesis and characterization of LaMO3 (M=Al, Co, Fe, Gd)perovskites via chemical co-precipitation method. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 40(3), 484-491.
18
Sirimahachai, U., Haromae, H., & Wongnawa, S. (2017). Facile synthesis of AgCl/BiYO3 composite for efficient photodegradation of RO16 under uv and visible light irradiation. Sains Malaysiana, 9, 1393-1399.
19
Wongli, H., Goodwin, C., Beebe Jr., T., Wongnawa, S., & Sirimahachai, U. (2017). AgI-BiYO3 photocatalyst: Synthesis, characterization, and its photocatalytic degradation of dye. Materials Chemistry And Physics, 202, 120-126.
20
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Sirimahachai, U., Randorn, C., & Yaemsunthorn, K. (2016). Photocatalytic degradation of methylene blue by C3N4/ZnO: The effect of the melamine/ZnO ratios. Bulletin Of Materials Science, 39(6), 1507-1513.
21
Buddee, S., Wongnawa, S., Sirimahachai, U., & Puetpaiboon, W. (2011). Recyclable UV and visible light photocatalytically active amorphous TiO2 doped with M (III) ions (M = Cr and Fe). Materials Chemistry And Physics, 126(1-2), 167-177.
22
Wongnawa, S., Sirimahachai, U., Ndiege, N., Chandrasekharan, R., & Shannon, M. (2010). Nanosized TiO2 particles decorated on SiO2 spheres (TiO2/SiO2): synthesis and photocatalytic activities. Journal Of Sol-gel Science And Technology, 56(1), 53-60.
23
Sirimahachai, U., Phongpaichit, S., & Wongnawa, S. (2009). Evaluation of bacterial activity of TiO2 photocatalysts: a comparative study of laboratory-made and commercial TiO2 samples. Songklanakarin J. Sci Technol., 31(5), 517-525.