บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

เอธัสวัฒน์ คำมณี

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
Dr.rer.nat. (Mathematics) Universitat Potsdam
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2546
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2543
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Mathematical Modeling in Biology, Numerical Analysis

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 24765310800
1
Phoosree S., Khongnual N., Sanjun J., Kammanee A., Thadee W., 2024. Riccati sub-equation method for solving fractional flood wave equation and fractional plasma physics equation. Partial Differential Equations in Applied Mathematics 10 (cited 0 times)
2
Kammanee A., 2021. Numerical Solutions of Fractional Differential Equations with Variable Coefficients by Taylor Basis Functions. Kyungpook Mathematical Journal 61(2): 383-393. (cited 5 times)
3
Kammanee A., Tansuiy O., 2019. A MATHEMATICAL MODEL OF TRANSMISSION OF PLASMODIUM VIVAX MALARIA WITH A CONSTANT TIME DELAY FROM INFECTION TO INFECTIOUS. Communications of the Korean Mathematical Society 34(2): 685-699. (cited 2 times)
4
Kammanee A., 2015. Derivative-free Broyden’s method for inverse partially known Sturm-Liouville potential functions. Thai Journal of Mathematics 13(1): 237-244. (cited 0 times)
5
Prommarat A., Kammanee A., Puapansawat T., Chamchod F., 2014. Numerical simulation of stress distribution of a Femur-Menisci-Tibia bone during normal standing, normal walking, and standing with a cane. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management 2015-January: 409-413. (cited 0 times)
6
Böckmann C., Kammanee A., 2011. Broyden method for inverse non-symmetric Sturm-Liouville problems. BIT Numerical Mathematics 51(3): 513-528. (cited 10 times)
7
Böckmann C., Kammanee A., Braunß A., 2011. Logarithmic convergence rate of Levenberg-Marquardt method with application to an inverse potential problem. Journal of Inverse and Ill-Posed Problems 19(3): 345-367. (cited 11 times)
8
Kammanee A., Böckmann C., 2009. Boundary value method for inverse Sturm-Liouville problems. Applied Mathematics and Computation 214(2): 342-352. (cited 26 times)
9
Kammanee A., Böckmann C., 2008. Determination of partially known Sturm-Liouville potentials. Applied Mathematics and Computation 204(2): 928-937. (cited 13 times)
10
Kammanee A., Kanyamee N., Tang I.M., 2001. basic reproduction number for the transmission of Plasmodium vivax malaria. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 32(4): 702-706. (cited 13 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Kammanee, A. (2021). Numerical Solutions of Fractional Differential Equations with Variable Coefficients by Taylor Basis Functions (ESCI). Kyungpook Mathematical Journal, 61(2), 383 - 393.
2
Kammanee, A., & Tansuiy, O. (2019). A MATHEMATICAL MODEL OF TRANSMISSION OF PLASMODIUM VIVAX MALARIA WITH A CONSTANT TIME DELAY FROM INFECTION TO INFECTIOUS (ESCI). Communications Of The Korean Mathematical Society, 34(2), 685 - 699.
3
ชูเศษ, น., & คำมณี, เ. (2018). การพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของผ้าทอลานข่อย ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 11(2), 123-133.
4
Kammanee, A. (2015). Derivative-Free Broydens Method for Inverse Partially Known Sturm-Liouville Potential Functions. Thai Journal Of Mathematics, 13(1), 237–244.
5
Christine, B., Kammanee, A., & Andreas, B. (2011). Logarithmic convergence rate of Levenberg Marquaredt method with application to an inverse potential problems. Journal Of Inverse And Iii-posed Problems, 19(3), 345-367.
6
Bockmann, C., & Kammanee, A. (2011). Broyden method for inverse non-symmetric Sturm-Liouville problems. Bit Numerical Mathematics, 51(3), 513-528.
7
Kammanee, A. (2009). Boundary value method for inverse Sturm-Liouville problems. Applied Mathematics And Computation, 214(2), 342-352.