บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

เอธัสวัฒน์ คำมณี

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
Dr.rer.nat. (Mathematics) Universitat Potsdam
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2546
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2543
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Mathematical Modeling in Biology, Numerical Analysis

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 24765310800
1
Kammanee A., 2021. Numerical Solutions of Fractional Differential Equations with Variable Coefficients by Taylor Basis Functions. Kyungpook Mathematical Journal 61(2): 383-393. (cited 4 times)
2
Kammanee A., Tansuiy O., 2019. A MATHEMATICAL MODEL OF TRANSMISSION OF PLASMODIUM VIVAX MALARIA WITH A CONSTANT TIME DELAY FROM INFECTION TO INFECTIOUS. Communications of the Korean Mathematical Society 34(2): 685-699. (cited 1 times)
3
Kammanee A., 2015. Derivative-free Broyden’s method for inverse partially known Sturm-Liouville potential functions. Thai Journal of Mathematics 13(1): 237-244. (cited 0 times)
4
Prommarat A., Kammanee A., Puapansawat T., Chamchod F., 2014. Numerical simulation of stress distribution of a Femur-Menisci-Tibia bone during normal standing, normal walking, and standing with a cane. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management 2015-January: 409-413. (cited 0 times)
5
Böckmann C., Kammanee A., 2011. Broyden method for inverse non-symmetric Sturm-Liouville problems. BIT Numerical Mathematics 51(3): 513-528. (cited 9 times)
6
Böckmann C., Kammanee A., Braunß A., 2011. Logarithmic convergence rate of Levenberg-Marquardt method with application to an inverse potential problem. Journal of Inverse and Ill-Posed Problems 19(3): 345-367. (cited 11 times)
7
Kammanee A., Böckmann C., 2009. Boundary value method for inverse Sturm-Liouville problems. Applied Mathematics and Computation 214(2): 342-352. (cited 23 times)
8
Kammanee A., Böckmann C., 2008. Determination of partially known Sturm-Liouville potentials. Applied Mathematics and Computation 204(2): 928-937. (cited 13 times)
9
Kammanee A., Kanyamee N., Tang I.M., 2001. basic reproduction number for the transmission of Plasmodium vivax malaria. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 32(4): 702-706. (cited 12 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Kammanee, A. (2021). Numerical Solutions of Fractional Differential Equations with Variable Coefficients by Taylor Basis Functions (ESCI). Kyungpook Mathematical Journal, 61(2), 383 - 393.
2
Kammanee, A., & Tansuiy, O. (2019). A MATHEMATICAL MODEL OF TRANSMISSION OF PLASMODIUM VIVAX MALARIA WITH A CONSTANT TIME DELAY FROM INFECTION TO INFECTIOUS (ESCI). Communications Of The Korean Mathematical Society, 34(2), 685 - 699.
3
ชูเศษ, น., & คำมณี, เ. (2018). การพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของผ้าทอลานข่อย ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 11(2), 123-133.
4
Kammanee, A. (2015). Derivative-Free Broydens Method for Inverse Partially Known Sturm-Liouville Potential Functions. Thai Journal Of Mathematics, 13(1), 237–244.
5
Christine, B., Kammanee, A., & Andreas, B. (2011). Logarithmic convergence rate of Levenberg Marquaredt method with application to an inverse potential problems. Journal Of Inverse And Iii-posed Problems, 19(3), 345-367.
6
Bockmann, C., & Kammanee, A. (2011). Broyden method for inverse non-symmetric Sturm-Liouville problems. Bit Numerical Mathematics, 51(3), 513-528.
7
Kammanee, A. (2009). Boundary value method for inverse Sturm-Liouville problems. Applied Mathematics And Computation, 214(2), 342-352.