บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

สุภาวดี พฤกษาพิทักษ์

รองศาสตราจารย์
พี่เลี้ยงตำแหน่งทางวิชาการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2552
Ph.D. (Mathematics) University of Illinois at Urbana-Champaign
สหรัฐอเมริกา
2548
M.S. (Mathematics) University of Illinois at Urbana-Champaign
สหรัฐอเมริกา
2546
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 43461643700
1
Prugsapitak S., Aryapitak P., 2024. The unit solutions of x + y = xy over quadratic number fields. International Journal of Mathematics and Computer Science 19(4): 1061-1063. (cited 0 times)
2
Prugsapitak S., 2024. Corrigendum: The Egyptian fraction of the form 1/a + 1/b = q−1/pq, (International Journal of Mathematics & Computer Science. (2023), 18(4), (p595–597)). International Journal of Mathematics and Computer Science 19(1): 237-237. (cited 1 times)
3
Prugsapitak S., Intarapak W., Laohakosol V., 2023. On the Tarry-Escott and Related Problems for 2 × 2 matrices over Q. Kyungpook Mathematical Journal 63(3): 345-353. (cited 0 times)
4
Prugsapitak S., 2023. The Egyptian fraction of the form (Formula Presented). International Journal of Mathematics and Computer Science 18(4): 595-597. (cited 2 times)
5
Prugsapitak S., Thongngam N., 2022. Representation of Integers of the Form x2 + ky2 − lz2. Journal of Integer Sequences 25(8) (cited 0 times)
6
Prugsapitak S., Thongngam N., 2021. Representation of integers of the form. Journal of Integer Sequences 24(7) (cited 1 times)
7
Prugsapitak S., 2021. On the set of solutions of x2 — axy — y2 = ±1 over some finite fields. International Journal of Mathematics and Computer Science 16(4): 1435-1443. (cited 0 times)
8
Alibaud Y., Prugsapitak S., Aukkhosuwan W., 2020. On the Diophantine equations x2 − x y − y2 ± lx = 0 and x2 − 3x y + y2 ± lx = 0. ScienceAsia 46(4): 490-493. (cited 0 times)
9
Jitman S., Prugsapitak S., Raka M., 2020. Some generalizations of good integers and their applications in the study of self-dual negacyclic codes. Advances in Mathematics of Communications 14(1): 35-51. (cited 4 times)
10
Kim V., Laohakosol V., Prugsapitak S., 2019. Sequences generated by polynomials over integral domains. Walailak Journal of Science and Technology 16(9): 625-633. (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Prugsapitak, S., Intarapak, W., & Laohakosol, V. (2023). On the Tarry-Escott and Related Problems for 2 × 2 matrices over Q (ESCI). Kyungpook Mathematical Journal, 63(3), 345 - 353.
2
Prugsapitak, S. (2023). The Egyptian fraction of the form (Formula Presented) (ESCI). International Journal Of Mathematics And Computer Science, 18(4), Pages 595 - 597.
3
Prugsapitak, S., & Thongngam, N. (2021). Representation of integers of the form x2 + my2 − z2 (ESCI). Journal Of Integer Sequences, 21(7), Article number 21.7.7.
4
Prugsapitak, S. (2021). On the set of solutions of x2 — axy — y2 = ±1 over some finite fields (ESCI). International Journal Of Mathematics And Computer Science, 16(4), 1435 - 1443.
5
Alibaud, Y., Prugsapitak, S., & Aukkhosuwan, W. (2020). On the Diophantine equations x2 − x y − y2 ± lx = 0 and x2 − 3x y + y2 ± lx = 0. Scienceasia, 46(4), 490-493.
6
Jitman, S., Prugsapitak, S., & Raka, M. (2020). Some generalizations of good integers and their applications in the study of self-dual negacyclic codes. Advances In Mathematics Of Communications, 14(1), 35-51.
7
Kim, V., Laohakosol, V., & Prugsapitak, S. (2019). Differential and difference polynomial sequences. Notes On Number Theory And Discrete Mathematics, 25(4), 58-65.
8
Kim, V., Laohakosol, V., & Prugsapitak, S. (2019). Sequences Generated by polynomials over Integral Domains. Walailak Journal Of Science And Technology, 16(9), 00.
9
อาลีโบด์, เ., & พฤกษาพิทักษ์, ส. (2018). ระบบสมการเพลล์. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, 27(2), 32-43.
10
Prugsapitak, S., & Jitman, S. (2018). Enumeration of self-dual cyclic codes of some specific lengths over finite fields. Discrete Mathematics, Algorithms And Applications, 00, 00.
11
วิจิตรคุณากร, ภ., ยุทธานันท์, บ., & พฤกษาพิทักษ์, ส. (2017). ลำดับ d และเมทริกซ์ของลำดับจำนวนเต็ม. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, 27(2), 89-101.
12
Chaiya, M., Chaiya, S., & Prugsapitak, S. (2017). On some Diophantine equations over complex quadratic number fields. Scienceasia, 43(6), 383-386.
13
Kongsiriwong, S., & Prugsapitak, S. (2014). On the number of solutions of the Tarry-Escott problem of degree two and the related problem over some finite fields. Periodica Mathematica Hungarica, 69(2), 190-198.
14
Intarapak, W., & Prugsapitak, S. (2013). On some Diophantine problems in 2 x 2 integer matrices. Scienceasia, 39(6), 653-655.
15
Damkaew, S., & Prugsapitak, S. (2013). COMPLETE RESIDUE SYSTEMS IN THE RING OF MATRICES OVER EUCLIDEAN DOMAINS AND A GREATEST COMMON DIVISOR OF MATRICES. International Journal Of Pure And Applied Mathematics, 87(3), 421-430.
16
Prugsapitak, S. (2012). The Tarry-Escott problem of degree two. Periodica Mathematica Hungarica, 65(1), 157-165.
17
Prugsapitak, S., & Laohakoso, V. (2011). Some families of Diophantine Quadruples . Scienceasia, 37(2), 152-159.