บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
Ph.D. (Chemistry) University of California, Irvine
สหรัฐอเมริกา
2546
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 8901036700
1
Thongpat K., Holasut P., Ontawong A., Inchai J., Duangjai A., Rukachaisirikul V., Vaddhanaphuti C.S., Tadpetch K., 2023. Synthesis and potential antidiabetic and lipid-lowering activities of putative asperidine B and its desmethyl analogue. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters 93 (cited 0 times)
2
Sanphetchaloemchok P., Saikachain N., Khumjiang R., Muanprasat C., Tadpetch K., 2023. Total Synthesis and Biological Evaluation of Seiricuprolide and Pestalotioprolide B. European Journal of Organic Chemistry 26(13) (cited 0 times)
3
Tadpetch K., Vijitphan P., Kaewsen S., Thiraporn A., Rukachaisirikul V., 2022. Direct synthesis of tetrahydropyran-4-ones via O3ReOH-catalyzed Prins cyclization of 3-chlorohomoallylic alcohols. Organic and Biomolecular Chemistry 20(48): 9618-9624. (cited 2 times)
4
Thiraporn A., Iawsipo P., Tadpetch K., 2022. Total Synthesis and Cytotoxic Activity of 7- O -Methylnigrosporolide and Pestalotioprolide D. Synlett 33(14): 1341-1346. (cited 3 times)
5
Thiraporn A., Saikachain N., Khumjiang R., Muanprasat C., Tadpetch K., 2022. Total Synthesis and Biological Evaluation of Mutolide and Analogues. Chemistry - An Asian Journal 17(16) (cited 2 times)
6
Ontawong A., Duangjai A., Sukpondma Y., Tadpetch K., Muanprasat C., Rukachaisirikul V., Inchai J., Vaddhanaphuti C.S., 2022. Cholesterol-Lowering Effects of Asperidine B, a Pyrrolidine Derivative from the Soil-Derived Fungus Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178: A Potential Cholesterol Absorption Inhibitor. Pharmaceuticals 15(8) (cited 2 times)
7
Vijitphan P., Rukachaisirikul V., Muanprasat C., Iawsipo P., Panprasert J., Tadpetch K., 2019. Unified synthesis and cytotoxic activity of 8-O -methylfusarubin and its analogues. Organic and Biomolecular Chemistry 17(29): 7078-7087. (cited 5 times)
8
Jeanmard L., Iawsipo P., Panprasert J., Rukachaisirikul V., Tadpetch K., 2018. Total synthesis and cytotoxic activity of dechlorogreensporones A and D. Tetrahedron 74(34): 4521-4529. (cited 5 times)
9
Muangnil P., Satitsri S., Tadpetch K., Saparpakorn P., Chatsudthipong V., Hannongbua S., Rukachaisirikul V., Muanprasat C., 2018. A fungal metabolite zearalenone as a CFTR inhibitor and potential therapy of secretory diarrheas. Biochemical Pharmacology 150: 293-304. (cited 10 times)
10
Thiraporn A., Rukachaisirikul V., Iawsipo P., Somwang T., Tadpetch K., 2017. Total Synthesis and Cytotoxic Activity of 5′-Hydroxyzearalenone and 5′β-Hydroxyzearalenone. European Journal of Organic Chemistry 2017(47): 7133-7147. (cited 9 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Thongpat, K., Holasut, P., Ontawong, A., Inchai, J., Duangjai, A., Rukachaisirikul, V., Vaddhanaphuti, C., & Tadpetch, K. (2023). Synthesis and potential antidiabetic and lipid-lowering activities of putative asperidine B and its desmethyl analogue (SCIE). Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 93, 129437.
2
Sanphetchaloemchok, P., Saikachain, N., Khumjiang, R., Muanprasat, C., & Tadpetch, K. (2023). Total Synthesis and Biological Evaluation of Seiricuprolide and Pestalotioprolide B (SCIE). European Journal Of Organic Chemistry, 26(13), e202300034 (1-9).
3
Tadpetch, K., Vijitphan, P., Kaewsen, S., Thiraporn, A., & Rukachaisirikul, V. (2022). Direct synthesis of tetrahydropyran-4-ones via O3ReOH-catalyzed Prins cyclization of 3-chlorohomoallylic alcohols (SCIE). Organic And Biomolecular Chemistry, 20(48), 9618 - 9624.
4
Thiraporn, A., Iawsipo, P., & Tadpetch, K. (2022). Total Synthesis and Cytotoxic Activity of 7- O - Methylnigrosporolide and Pestalotioprolide D (SCIE). Synlett, 33(14), 1341 - 1346.
5
Thiraporn, A., Saikachain, N., Khumjiang, R., Muanprasat, C., & Tadpetch, K. (2022). Total Synthesis and Biological Evaluation of Mutolide and Analogues (SCIE). Chemistry - An Asian Journal, 17(16), Article number e202200329.
6
Ontawong, A., Duangjai, A., Sukpondma, Y., Tadpetch, K., Muanprasat, C., Rukachaisirikul, V., Inchai, J., & S. Vaddhanaphuti, C. (2022). Cholesterol-Lowering Effects of Asperidine B, a Pyrrolidine Derivative from the Soil-Derived Fungus Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178: A Potential Cholesterol Absorption Inhibitor (SCIE). Pharmaceuticals, 15(8), Article number 955.
7
Vijitphan, P., Rukachaisirikul, V., Muanprasat, C., Iawsipo, P., Panprasert, J., & Tadpetch, K. (2019). Unified synthesis and cytotoxic activity of 8-O-methylfusarubin and its analogues. Organic & Biomolecular Chemistry, 17(29), 7078-7087.
8
Jeanmard, L., Iawsipo, P., Panprasert, J., Rukachaisirikul, V., & Tadpetch, K. (2018). Total synthesis and cytotoxic activity of dechlorogreensporones A and D. Tetrahedron, 74(34), 4521-4529.
9
Muangnil, P., Satitsri, S., Tadpetch, K., Saparpakorn, P., Chatsudthipong, V., Hannongbua, S., Rukachaisirikul, V., & Muanprasat, C. (2018). A fungal metabolite zearalenone as a CFTR inhibitor and potential therapy of secretory diarrheas. Biochemical Pharmacology, 150, 293-304.
10
Thiraporn, A., Rukachaisirikul, V., Iawsipo, P., Somwang, T., & Tadpetch, K. (2017). Total Synthesis and Cytotoxic Activity of 5′-Hydroxyzearalenone and 5′β-Hydroxyzearalenone. European Journal Of Organic Chemistry, 2017(47), 7133-7147.
11
Tadpetch, K., Jeanmard, L., & Rukachaisirikul, V. (2017). Total synthesis of greensporone C. Tetrahedron Letters, 58, 3453-3456.
12
Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K., Sukpondma, Y., Saithong, S., Phongpaichit, S., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2017). γ-Butenolide and furanone derivatives from the soil-derived fungus Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178. Phytochemistry, 137, 165-173.
13
Kantee, K., Rukachaisirikul, V., & Tadpetch, K. (2016). Synthesis of tetrahydropyranyl diarylheptanoids from Dioscorea villosa. Tetrahedron Letters, 57(31), 3505-3509.
14
Tadpetch, K., Kaewmee, B., Kaewmee, B., Chantakaew, K., Chantakaew, K., Kantee, K., Kantee, K., Rukachaisirikul, V., & Phongpaichit, S. (2016). Synthesis and cytotoxic activities of semisynthetic zearalenone analogues. Bioorganic And Medicinal Chemistry Letters, 26(15), 3612-3616.
15
Kantee, K., Rukachaisirikul, V., & Tadpetch, K. (2016). Systhesis of tetrahydropyranyl diarylheptanoids from Dioscorea villosa. Tetrahedron Letters, 57, 3505-3509.
16
Daengrot, C., Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K., Phongpaichit, S., Borwornwiriyapan, K., Sakayaroj, J., & Shen, X. (2016). Penicillanthone and penicillidic acids A-C from the soil-derived fungus Penicillium aculeatum PSU-RSPG105. Rsc Advances, 6(46), 39700-39709.
17
Tadpetch, K., Jeanmard, L., & Rukachaisirikul, V. (2015). Total synthesis of the proposed structure of pestalotioprolide A. Tetrahedron Asymmetry, 26(17), 918-923.
18
Tadpetch, K., Chukong, C., Jeanmard, L., Thiraporn, A., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, J. (2015). Cytotoxic naphthoquinone and a new succinate ester from the soil fungus Fusarium solani PSU-RSPG227. Phytochemistry Letters, 11, 106-110.
19
Sommart, U., Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Towatana, N., & Sakayaroj, J. (2012). Modiolin and phthalide derivatives from the endophytic fungus Microsphaeropsis arundinis PSU-G18. Tetrahedron, 68(48), 10005-10010.
20
Arunpanichlert, J., Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K., Phongpaichit, S., Towatana, N., Supaphon, O., & Sakayaroj, J. (2012). A dimeric chromanone and a phthalide: Metabolites from the seagrass-derived fungus Bipolaris sp. PSU-ES64. Phytochemistry Letters, 5(3), 604-608.
21
Rukachaisirikul, V., Khamthong, N., Tadpetch, K., Kaewpet, M., Phongpaichit, S., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2012). Tetrahydroanthraquinone and xanthone derivatives from the marine-derived fungus Trichoderma aureoviride PSU-F95. Archives Of Pharmacal Research, 35(3), 461-468.
22
Rukachaisirikul, V., Sommart, U., Trisuwan, K., Tadpetch, K., Phongpaichit, S., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2012). Tricycloalternarene derivatives from the endophytic fungus Guignardia bidwellii PSU-G11. Phytochemistry Letters, 5(1), 139-143.
23
Rukachaisirikul, V., Klaiklay, S., Tadpetch, K., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Buatong, J., & Sakayaroj, J. (2012). Chlorinated chromone and diphenyl ether derivatives from the mangrove-derived fungus Pestalotiopsis sp. PSU-MA69. Tetrahedron , 68(10), 2299-2305.