บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

กมลธรรม อ่ำสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Fellow (UKPSF)

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2546
Ph.D. (Microbiology) UNIVERSITY OF MELBOURNE
ออสเตรเลีย
2538
วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 23468281600
1
Prasert Y., Surachat K., Chukamnerd A., Umsakul K., 2024. Investigation of potential rubber-degrading bacteria and genes involved. Archives of Microbiology 206(2) (cited 0 times)
2
Bunkaew K., Khongkool K., Lertworapreecha M., Umsakul K., Sudesh K., Chanasit W., 2023. Valorization of pineapple peel waste for sustainable polyhydroxyalkanoates production. Microbiology and Biotechnology Letters 51(3): 257-267. (cited 0 times)
3
Chanasit W., Martla M., Umsakul K., 2023. Synthesis and biodegradation of polymer blends of poly(3-hydroxybutyrate) and natural rubber. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1139(1) (cited 0 times)
4
Hassan N.A., Thodsapol A., Lim Y.A.L., Wan Sulaiman W.Y., Sidi Omar S.F.N., Umsakul K., Ngui R., 2021. Copro-molecular identification of intestinal nematode infections in a rural community inEast Malaysia. Parasitology International 80 (cited 2 times)
5
Martla M., Umsakul K., Sudesh K., 2018. Production and recovery of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) from biodiesel liquid waste (BLW). Journal of Basic Microbiology 58(11): 977-986. (cited 13 times)
6
Nawong C., Umsakul K., Sermwittayawong N., 2018. Rubber gloves biodegradation by a consortium, mixed culture and pure culture isolated from soil samples. Brazilian Journal of Microbiology 49(3): 481-488. (cited 37 times)
8
Chanasit W., Hodgson B., Sudesh K., Umsakul K., 2016. Efficient production of polyhydroxyalkanoates (PHAs) from Pseudomonas mendocina PSU using a biodiesel liquid waste (BLW) as the sole carbon source. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry 80(7): 1440-1450. (cited 32 times)
9
Chanasit W., Sueree L., Hodgson B., Umsakul K., 2014. The production of poly(3-hydroxybutyrate) [P(3HB)] by a newly isolated Bacillus sp. ST1C using liquid waste from biodiesel production. Annals of Microbiology 64(3): 1157-1166. (cited 9 times)
10
Loyarkat S., Cheirsilp B., Umsakul K., 2013. Direct conversion of sugars and organic acids to biobutanol by non-growing cells of clostridium spp. incubated in a nitrogen-free medium. Applied Biochemistry and Biotechnology 171(7): 1726-1738. (cited 10 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Prasert, Y., Surachat, K., Chukamnerd, A., & Umsakul, K. (2024). Investigation of potential rubber degrading bacteria and genes involved (SCIE). Biodegradation, 00, 00.
2
Bunkaew, K., Khongkool, K., Lertworapreecha, M., Umsakul, K., Sudesh, K., & Chanasit, W. (2023). Valorization of pineapple peel waste for sustainable polyhydroxyalkanoates production. Microbiology And Biotechnology Letters, 51(3), 257 - 267.
3
Hassan, N., Thosdapol, A., Lian Lim, Y., Wan Sulaiman, W., Sidi Omar, S., Umsakul, K., & Ngui, R. (2021). Copro-molecular identification of intestinal nematode infections in a rural community in East Malaysia. Parasitology International, 80, Article number 102237.
4
Martla, M., Umsakul, K., & Sudesh, K. (2018). Production and recovery of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) from biodiesel liquid waste (BLW). Journal Of Basic Microbiology, 52(5), 724-729.
5
Nawong, C., Umsakul, K., & Sermwittayawong, N. (2018). Rubber gloves biodegradation by a consortium, mixed culture and pure culture isolated from soil samples. Brazilian Journal Of Microbiology, 2018(2), 1-8.
6
Chanasit, W., Hodgson, B., Sudesh, K., & Umsakul, K. (2016). Efficient production of polyhydroxyalkanoates (PHAs) from Pseudomonas mendocina PSU using a biodiesel liquid waste (BLW) as the sole carbon source. Bioscience, Biotechnology And Biochemistry, 80(7), 1440-1450.
7
Chanasit, W., Sueree, L., Hodgson, B., & Umsakul, K. (2014). The production of poly(3-hydroxybutyrate) [P(3HB)] by a newly isolated Bacillus sp. ST1C using liquid waste from biodiesel production. Annals Of Microbiology, 64(3), 1157-1166.
8
Loyarkat, S., Cheirsilp, B., & Umsakul, K. (2013). Decanter cake waste as a renewable substrate for biobutanol production by Clostridium beijerinckii. Process Biochemistry, 48(12), 1933-1941.
9
Loyarkat, S., Cheirsilp, B., & Umsakul, K. (2013). Direct Conversion of Sugars and Organic Acids to Biobutanol by Non-growing Cells of Clostridium spp. Incubated in a Nitrogen-Free Medium. Applied Biochemistry And Biotechnology, 171(7), 1726-1738.
10
Watcharakul, S., Umsakul, K., Hodgson, B., Chumeka, W., & Tanrattanakul, V. (2012). Biodegradation of a blended starch/natural rubber foam biopolymer and rubber gloves by Streptomyces coelicolor CH13. Electronic Journal Of Biotechnology, 15(1), 1-14.
11
My Hanh, T., Cheirsilp, B., Umsakul, K., & Boortoom, T. (2011). Response surface optimisation for acetone-butanol-ethanol production from cassava starch by co-culture of Clostridium butylicum and Bacillus subtilis. Maejo International Journal Of Science And Technology, 5(3), 374-389.
12
Umsakul, K., Dissara, Y., & Srimuang, N. (2010). Chemical, Physical and Microbiological Changes during Composting of the Water Hyacinth. Pakistan Journal Of Biological Sciences, 13(20), 985-992.
13
Umsakul, K., , M., Cheirsilp, B., & Hodgson, B. (2010). Potential use of Bacillus subtilis in a co-culture with Clostridium butylicum for acetone-butanol production from cassava starch. Biochemical Engineering Journal, 48(2), 260-267.
14
Kantachote, D., Charernjiratrakul, W., & Umsakul, K. (2008). Antibacterial Activities of Fermented Plant Beverages Collected in Southern Thailand. Journal Of Biological Sciences, 8(8), 1280-1288.
15
Cheirsilp, B., & Umsakul, K. (2008). Processing of Banana-Based Wine Product Using Pectinase and a-Amylase. Journal Of Food Process Engineering, 31(1), 78-90.
16
Chaiyakosa, S., Charernjiratrakul, W., Umsakul, K., & Vuddhakul, V. (2007). Comparing the efficiency of chitosan with chlorine for reducing Vibrio parahaemolyticus in shrimp. Food Control, 18(9), 1031-1035.
17
Kantachote, D., Torpee, S., & Umsakul, K. (2005). The potential use of anoxygenic phototrophic bacteria for treating latex rubber sheet wastewater. Electronic Journal Of Biotechnology,(bip) Biotechnology In Public, 8(3), ISSN: 0717-3458.