อ.

สุกรี แวววรรณจิตร

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2545
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2541
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) สถาบันราชภัฏสงขลา
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

เทคโนโลยีการศึกษา