บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

แหลมทอง ชื่นชม

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2556
Dr.rer.nat. (Chemistry) JUSTUS LIEBIG UNIVERRSITAT GIEBEN
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2547
วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2543
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Chemistry, Materials Chemistry

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 54903662800
1
Thaveemas P., Phouthavong V., Hagio T., Dechtrirat D., Chuenchom L., Nijpanich S., Chanlek N., Park J.H., Ichino R., 2024. Ti3AlC2 MAX Phase: A surprising candidate material for highly selective and efficient gold recovery from strong acid solutions. Separation and Purification Technology 343 (cited 0 times)
2
Rattanachueskul N., Onsri P., Watcharin W., Makarasen A., Techasakul S., Dechtrirat D., Chuenchom L., 2024. Waste para-rubber wood ash and iron scrap for the sustainable preparation of magnetic Fenton catalyst for efficient degradation of tetracycline. Arabian Journal of Chemistry 17(6) (cited 0 times)
3
Onsri P., Thaveemas P., Prajongtat P., Suvandee W., Techasakul S., Chuenchom L., Dechtrirat D., 2024. Efficient solar-driven steam generation for clean water production using a low-cost and scalable natural rubber composite sponge. Environmental Science: Water Research and Technology 10(6): 1365-1376. (cited 0 times)
4
Saning A., Thanachayanont C., Suksai L., Watcharin W., Techasakul S., Chuenchom L., Dechtrirat D., 2024. Green magnetic carbon/alginate biocomposite beads from iron scrap waste for efficient removal of textile dye and heavy metal. International Journal of Biological Macromolecules 261 (cited 2 times)
5
Onsri P., Dubadi R., Chuenchom L., Dechtrirat D., Jaroniec M., 2024. Highly porous carbons prepared via water-assisted mechanochemical treatment of cellulose-based materials followed by carbonization and mild activation. Microporous and Mesoporous Materials 364 (cited 0 times)
6
Watcharin W., Gupta S., Saning A., Laodheerasiri S., Chuenchom L., 2023. Free radical scavenging effects of grapefruit essential oil nanoemulsion stabilized with carrageenan and its cytotoxicity assay on HeLa cell line. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 14(2) (cited 1 times)
7
Gupta S., Saning A., Laodheerasiri S., Chuenchom L., Watcharin W., 2023. Nanoencapsulated grapefruit essential oil with carrageenan: Facile preparation, characterization and cytotoxicity studies. AIP Conference Proceedings 2720 (cited 1 times)
8
Anavil P., Onsri P., Panprivech S., Chuenchom L., Watcharin W., 2023. Green and facile synthesis of silver nanoparticles using plant extract of Aloe Barbadensis Miller and their antibacterial activity assessment. AIP Conference Proceedings 2720 (cited 0 times)
10
Theansun W., Sriprachuabwong C., Chuenchom L., Prajongtat P., Techasakul S., Tuantranont A., Dechtrirat D., 2023. Acetylcholinesterase modified inkjet-printed graphene/gold nanoparticle/poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate) hybrid electrode for ultrasensitive chlorpyrifos detection. Bioelectrochemistry 149 (cited 7 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Rattanachueskul, N., Onsri, P., Watcharin, W., Makarasen, A., Techasakul, S., Dechtrirat, D., & Chuenchom, L. (2024). Waste para-rubber wood ash and iron scrap for the sustainable preparation of magnetic Fenton catalyst for efficient degradation of tetracycline (SCIE). Arabian Journal Of Chemistry, 17(6), Article number 105791.
2
Onsri, P., Dubadi, R., Chuenchom, L., Dechtrirat, D., & Jaroniec, M. (2024). Highly porous carbons prepared via water-assisted mechanochemical treatment of cellulose-based materials followed by carbonization and mild activation (SCIE). Microporous And Mesoporous Materials, 364, Article number 112869.
3
Watcharin, W., Gupta, S., Saning, A., Laodheerasiri, S., & Chuenchom, L. (2023). Free radical scavenging effects of grapefruit essential oil nanoemulsion stabilized with carrageenan and its cytotoxicity assay on HeLa cell line (ESCI). Advances In Natural Sciences: Nanoscience And Nanotechnology, 14(2), Article number 025014.
4
Anavil, P., Onsri, P., Panprivech, S., Chuenchom, L., & Watcharin, W. (2023). Green and facile synthesis of silver nanoparticles using plant extract of Aloe Barbadensis Miller and their antibacterial activity assessment. Aip Conference Proceedings, 2720(1), Article number 040032.
5
Gupta, S., Saning, A., Laodheerasiri, S., Chuenchom, L., & Watcharin, W. (2023). Nanoencapsulated grapefruit essential oil with carrageenan: Facile preparation, characterization and cytotoxicity studies. Aip Conference Proceedings, 2720(1), Article number 040016.
6
Saning, A., Dubadi, R., Chuenchom, L., Dechtrirat, D., & Jaroniec, M. (2023). Microporous Carbons Obtained via Solvent-Free Mechanochemical Processing, Carbonization and Activation with Potassium Citrate and Zinc Chloride for CO2 Adsorption(SCIE). Separations, 10(5), Article number 304.
7
Theansun, W., Sriprachuabwong, C., Chuenchom, L., Prajongtat, P., Techasakul, S., Tuantranont, A., & Dechtrirat, D. (2023). Acetylcholinesterase modified inkjet-printed graphene/gold nanoparticle/poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate) hybrid electrode for ultrasensitive chlorpyrifos detection (SCIE). Bioelectrochemistry, 149, Article number 108305.
8
Phinitphutchaphong, J., Yodsri, K., Oncharoen, N., Srijan, K., Wudtipan, J., Kaewsara, S., Puttarak, P., Watcharin, W., & Chuenchom, L. (2022). Development of the lignin extraction method from para rubber wood sawdust with choline chloride-lactic acid deep eutectic solvent. Iop Conference Series: Earth And Environmental Science, 1139(1), Article number 012008.
9
Phuriragpitikhon, J., Pluamjai, K., Fuangchoonuch, W., & Chuenchom, L. (2022). Conversion of cassava rhizome into efficient carbonaceous adsorbents for removal of dye in water. Iop Conference Series: Earth And Environmental Science, 1139(1), Article number 012003.
10
Suvandee, W., Teeranachaideekul, V., Jeenduang, N., Nooeaid, P., Makarasen, A., Chuenchom, L., Techasakul, S., & Dechtrirat, D. (2022). One-Pot and Green Preparation of Phyllanthus emblica Extract/Silver Nanoparticles/Polyvinylpyrrolidone Spray-On Dressing (SCIE). Polymers, 14(11), Article number 2205.
11
Saknaphawuth, S., Pongthawornsakun, B., Toumsri, P., Chuenchom, L., & Panpranot, J. (2022). Aqueous-phase Selective Hydrogenation of Furfural to Furfuryl Alcohol over Ordered-mesoporous Carbon Supported Pt Catalysts Prepared by One-step Modified Soft-template Self-assembly Method (SCIE). Journal Of Oleo Science, 71(8), 1229 - 1239.
12
Saknaphawuth, S., Weerachawanasak, P., Chuenchom, L., Praserthdam, P., & Panpranot, J. (2022). Liquid-Phase Selective Hydrogenation of Furfural to Furfuryl Alcohol over Ferromagnetic Element (Fe, Co, Ni, Nd)-Promoted Pt Catalysts Supported on Activated Carbon (SCIE). Catalysts, 12(4), Article number 393.
13
Rattanachueskul, N., Dokkathin, O., Dechtrirat, D., Panpranot, J., Watcharin, W., Kaowphong, S., & Chuenchom, L. (2022). Sugarcane Bagasse Ash as a Catalyst Support for Facile and Highly Scalable Preparation of Magnetic Fenton Catalysts for Ultra-Highly Efficient Removal of Tetracycline (SCIE). Catalysts, 12(4), Article number 446.
14
Taufiq, A., Intan Subadra, S., Hidayat, N., Sunaryono, S., Hidayat, A., Handoko, E., Munasir, M., Alaydrus, M., & Chuenchom, L. (2021). Eco-Friendly Fabrication of Fe3O4/MWCNT/ZnO Nanocomposites from Natural Sand for Radar Absorbing Materials. International Journal Of Nanoscience And Nanotechnology, 17(1), 41 - 53.
15
Choodum, A., Lamthornkit, N., Boonkanon, C., Taweekarn, T., Phatthanawiwat, K., Sriprom, W., Limsakul, W., Chuenchom, L., & Wongniramaikul, W. (2021). Greener Monolithic Solid Phase Extraction Biosorbent Based on Calcium Cross-Linked Starch Cryogel Composite Graphene Oxide Nanoparticles for Benzo(a)pyrene Analysis (SCIE). Molecules, 26(20), Article number 6163.
16
Boonkanon, C., Phatthanawiwat, K., Chuenchom, L., Lamthornkit, N., Taweekarn, T., Wongniramaikul, W., & Choodum, A. (2021). Preparation and characterization of calcium cross-linked starch monolithic cryogels and their application as cost-effective green filters (SCIE). Polymers, 13(22), Article number 3975.
17
Toumsri, P., Auppahad, W., Saknaphawuth, S., Pongtawornsakun, B., Kaowphong, S., Dechtrirat, D., Panpranot, J., & Chuenchom, L. (2021). Facile preparation protocol of magnetic mesoporous carbon acid catalysts via soft-template self-assembly method and their applications in conversion of xylose into furfural (SCIE). Philosophical Transactions Of The Royal Society A: Mathematical, Physical And Engineering Sciences, 379(2209), Article number 20200349.
18
Sinsup, P., Teeranachaideekul, V., Makarasen, A., Chuenchom, L., Prajongtat, P., Techasakul, S., Yingyuad, P., & Dechtrirat, D. (2021). Zingiber cassumunar roxb. Essential oil-loaded electrospun poly(lactic acid)/poly(ethylene oxide) fiber blend membrane for antibacterial wound dressing application (SCIE). Membranes, 11(9), Article number 648.
19
Thaveemas, P., Chuenchom, L., Kaowphong, S., Techasakul, S., Saparpakorn, P., & Dechtrirat, D. (2021). Magnetic carbon nanofiber composite adsorbent through green in-situ conversion of bacterial cellulose for highly efficient removal of bisphenol A. Bioresource Technology, 333, Article number 125184.
20
Onsri, P., Dechtrirat, D., Nooeaid, P., Eiad-ua, A., Amornpitoksuk, P., Techasakul, S., Taufiq, A., & Chuenchom, L. (2021). Novel Magnetically Interconnected Micro/Macroporous Structure of Monolithic Porous Carbon Adsorbent Derived from Sodium Alginate and Wasted Black Liquor and Its Adsorption Performance. Journal Of Renewable Materials, 9(6), 1059-1074.
21
Wannasiri, C., Chanmungkalakul, S., Bunchuay, T., Chuenchom, L., Uraisin, K., Ervithayasuporn, V., & Kiatkamjornwong, S. (2020). Cross-Linking Silsesquioxane Cages with Polyaromatics as Fluorescent Porous Polymers for Fluoride Sensing and Removal. Acs Applied Polymer Materials, 2(3), 1244–1255.
22
Wongkanya, R., Teeranachaideekul, V., Makarasen, A., Chuysinuan, P., Nooeaid, P., Techasakul, S., Chuenchom, L., & Dechtrirat, D. (2020). Electrospun poly(lactic acid) nanofiber mats for controlled transdermal delivery of essential oil from Zingiber cassumunar Roxb. Materials Research Express, 7(5), Article number 055305.
23
Taufiq, A., Ikasar, F., Hidayat, N., Nurul Ulya, H., Saputro, R., Mufti, N., Hidayat, A., Sunaryono, S., & Chuenchom, L. (2020). Dependence of PEO content in the preparation of Fe3O4/PEO/TMAH ferrofluids and their antibacterial activity. Journal Of Polymer Research, 27(5), Article number: 117 (1-10).
24
Kueasook, R., Rattanachueskul, N., Chanlek, N., Dechtrirat, D., Watcharin, W., Amornpitoksuk, P., & Chuenchom, L. (2020). Green and facile synthesis of hierarchically porous carbon monoliths via surface self-assembly on sugarcane bagasse scaffold: Influence of mesoporosity on efficiency of dye adsorption. Microporous And Mesoporous Materials , 296, Article number 110005.
25
Mahawong, S., Dechtrirat, D., Watcharin, W., Wattanasin, P., Muensit, N., & Chuenchom, L. (2020). Mesoporous magnetic carbon adsorbents prepared from Sugarcane Bagasse and Fe2+ and Fe3+ via Simultaneous Magnetization and Activation for Tetracycline Adsorption. Science Of Advanced Materials, 12(2), 1-12.
26
Yudha, S., Tekasakul, S., Phoungthong, K., & Chuenchom, L. (2019). Green Synthesis of Low-Cost and Eco-Friendly Adsorbent for Dye and Pharmaceutical Adsorption: Kinetic, isotherm, thermodynamic and regeneration studies. Materials Research Express, 00, 00.
27
Faishol, W., Rubiyanto, D., Chuenchom, L., & Fatimah, I. (2019). Alginate-modified Saponite and study for Ureaslow released fertilizer application. Rasayan Journal Of Chemistry, 12(4), 1792-1802.
28
Rujiralai, T., Kaewsara, S., Chuenchom, L., Jitpirom, P., & Kaowphong, S. (2019). Facile and environmentally friendly magnetic mesoporous carbon for the selective extraction of antioxidants from water. Analytical Methods, 11, 4204-4210.
29
Saning, A., Herou, S., Dechtrirat, D., Ieosakulrat, C., Pakawatpanurut, P., Kaowphong, S., Thanachayanont, C., Titirici, M., & Chuenchom, L. (2019). Green and Sustainable zero-waste conversion of water hyacinth (Eichhornia crassipes) into superior magnetic carbon composite adsorbent and supercapacitor electrodes. Rsc Advances, 9(42), 24248-24258.
30
Fatimah, I., Amaliah, S., Fiqri Andrian, M., Handayani, T., Nurillahi, R., Iman Prakoso, N., Prio Wicaksono, W., & Chuenchom, L. (2019). Iron oxide nanoparticles supported on biogenic silica derived from bamboo leaf ash for rhodamine B photodegradation. Sustainable Chemistry And Pharmacy, 13, Article number 100149.
31
Dechtrirat, D., Yingyuad, P., Prajongtat, P., Chuenchom, L., Sriprachuabwong, C., Tuantranont, A., & Tang, I. (2018). A screen-printed carbon electrode modified with gold nanoparticles, poly(3,4-ethylenedioxythiophene), poly(styrene sulfonate) and a molecular imprint for voltammetric determination of nitrofurantoin. Microchimica Acta, 185(5), Article number 261.
32
Rattanachueskul, N., Saning, A., Kaowphong, S., Chumha, N., & Chuenchom, L. (2017). Magnetic carbon composites with a hierarchical structure for adsorption of tetracycline, prepared from sugarcane bagasse via hydrothermal carbonization coupled with simple heat treatment process. Bioresource Technology, 226, 164-172.