บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Senior Fellow (UKPSF)
พี่เลี้ยง UKPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2558
ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2547
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 23024424000
1
Cohen Z., Crossley M.S., Mitchell R.F., Engsontia P., Chen Y.H., Schoville S.D., 2024. Evolution of chemosensory genes in Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata. Journal of evolutionary biology 37(1): 62-75. (cited 0 times)
2
Pradhan G., Engsontia P., 2023. Diversity of the Antimicrobial Peptide Genes in Collembola. Insects 14(3) (cited 1 times)
4
5
Schoville S.D., Chen Y.H., Andersson M.N., Benoit J.B., Bhandari A., Bowsher J.H., Brevik K., Cappelle K., Chen M.J.M., Childers A.K., Childers C., Christiaens O., Clements J., Didion E.M., Elpidina E.N., Engsontia P., Friedrich M., García-Robles I., Gibbs R.A., Goswami C., Grapputo A., Gruden K., Grynberg M., Henrissat B., Jennings E.C., Jones J.W., Kalsi M., Khan S.A., Kumar A., Li F., Lombard V., Ma X., Martynov A., Miller N.J., Mitchell R.F., Munoz-Torres M., Muszewska A., Oppert B., Palli S.R., Panfilio K.A., Pauchet Y., Perkin L.C., Petek M., Poelchau M.F., Record É., Rinehart J.P., Robertson H.M., Rosendale A.J., Ruiz-Arroyo V.M., Smagghe G., Szendrei Z., Thomas G.W.C., Torson A.S., Vargas Jentzsch I.M., Weirauch M.T., Yates A.D., Yocum G.D., Yoon J.S., Richards S., 2018. A model species for agricultural pest genomics: The genome of the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae). Scientific Reports 8(1) (cited 166 times)
6
7
Engsontia P., Sangket U., Robertson H., Satasook C., 2015. Diversification of the ant odorant receptor gene family and positive selection on candidate cuticular hydrocarbon receptors. BMC Research Notes 8(1) (cited 49 times)
8
Engsontia P., Sangket U., Chotigeat W., Satasook C., 2014. Molecular evolution of the odorant and gustatory receptor genes in lepidopteran insects: Implications for their adaptation and speciation. Journal of Molecular Evolution 79(1-2): 21-39. (cited 95 times)
9
Engsontia P., Sanderson A., Cobb M., Walden K., Robertson H., Brown S., 2008. The red flour beetle's large nose: An expanded odorant receptor gene family in Tribolium castaneum. Insect Biochemistry and Molecular Biology 38(4): 387-397. (cited 172 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Pradhan, G., & Engsontia, P. (2023). Diversity of the Antimicrobial Peptide Genes in Collembola (SCIE). Insects, 14(3), Article number 215.
2
Engsontia, P., & Satasook, C. (2021). Genome-Wide Identification of the Gustatory Receptor Gene Family of the Invasive Pest, Red Palm Weevil, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) (SCIE). Insects, 12(7), Article number 611.
3
Mitpuangchon, N., Nualcharoen, K., Boonrotpong, S., & Engsontia, P. (2021). Identification of novel toxin genes from the stinging nettle caterpillar parasa lepida (Cramer, 1799): Insights into the evolution of lepidoptera toxins (SCIE). Insects, 12(5), Article number 396.
4
Schoville, S., Chen, Y., Andersson, M., Benoit, J., Bhandari, A., Bowsher, J., Brevik, K., Cappelle, K., Chen, M., Childers, A., Childers, C., Christiaens, O., Clements, J., Didion, E., Elpidina, E., Engsontia, P., Friedrich, M., García-robles, I., Gibbs, R., Goswami, C., Grapputo, A., Gruden, K., Grynberg, M., Henrissat, B., Jennings, E., Jones, J., Kalsi, M., Khan, S., Kumar, A., Li, F., Lombard, V., Ma, X., Martynov, A., Miller, N., Mitchell, R., Munoz-torres, M., Muszewska, A., Oppert, B., Palli, S., Panfilio, K., Pauchet, Y., Perkin, L., Petek, M., Poelchau, M., Record, &., Rinehart, J., Robertson, H., Rosendale, A., Ruiz-arroyo, V., Smagghe, G., Szendrei, Z., Thomas, G., Torson, A., Vargas Jentzsch, I., Weirauch, M., ™yates, A., Yocum, G., Yoon, J., & Richards, S. (2018). A model species for agricultural pest genomics: The genome of the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae). Scientific Reports, 8(1), Article number 1931.
5
He, P., Engsontia, P., Chen, G., Yin, Q., Wang, J., Lu, X., Zhang, Y., Li, Z., & He, M. (2018). Molecular characterization and evolution of a chemosensory receptor gene family in three notorious rice planthoppers, Nilaparvata lugens, Sogatella furcifera and Laodelphax striatellus, based on genome and transcriptome analyses. Pest Management Science, 0(0), 00.