บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาง

สุภาพรรณ์ ชูกรงมวน

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2542
ศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ไทย