บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาง

ศศิธร รัตนะ

จ.บริหารงานทั่วไป