บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

นิธินาถ แซ่ตั้ง

รองศาสตราจารย์
สามัตถิยาจารย์
พี่เลี้ยง PSU-TPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
Ph.D. (Chemistry and Physico-Chemistry of polymer) University du Maine
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2544
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2541
วท.บ. (เทคโนโลยีการยาง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 36976441400
2
Tsupphayakorn-aek P., Suwan A., Chaisit T., Tulyapitak T., Phinyocheep P., Pilard J.F., Saetung N., Saetung A., 2023. A new UV-curable biodegradable waterborne polyurethane-acrylate based on natural rubber blended with cassava starch. Journal of Applied Polymer Science 140(17) (cited 0 times)
3
Uthaipan N., Kongprabat T., Suwan A., Chaisit T., Saetung A., Saetung N., 2022. Effect of Surface Treatment of Carbon Black Filled Insulation Foam Based on Modified Recycled Palm Oil. Journal of Polymers and the Environment 30(11): 4662-4674. (cited 1 times)
4
Tsupphayakorn-aek P., Suwan A., Tulyapitak T., Saetung N., Saetung A., 2022. A novel UV-curable waterborne polyurethane-acrylate coating based on green polyol from hydroxyl telechelic natural rubber. Progress in Organic Coatings 163 (cited 11 times)
5
Sukhawipat N., Suwan A., Kalkornsurapranee E., Saetung A., Saetung N., 2021. Cationic waterborne polyurethane–chitosan based on natural rubber as new green antimicrobial coating. Progress in Organic Coatings 161 (cited 14 times)
6
Promsung R., Nakaramontri Y., Kummerlöwe C., Johns J., Vennemann N., Saetung N., Kalkornsurapranee E., 2021. Grafting of various acrylic monomers on to natural rubber: Effects of glutaraldehyde curing on mechanical and thermo-mechanical properties. Materials Today Communications 27 (cited 9 times)
7
Sukhawipat N., Yingshataporn-A-Nan T., Minanandana T., Puksuwan K., Saengdee L., Nakaramontri Y., Sosa N., Saetung N., 2021. Effects of water hyacinth fiber size on sound absorption properties of advanced recycled palm oil-based polyurethane foam composite. Materials Today: Proceedings 52: 2409-2413. (cited 11 times)
8
Suwan A., Sukhawipat N., Uthaipan N., Saetung A., Saetung N., 2020. Some properties of experimental particleboard manufactured from waste bamboo using modified recycled palm oil as adhesive. Progress in Organic Coatings 149 (cited 22 times)
9
Sukhawipat N., Saetung N., Pasetto P., Pilard J.F., Bistac S., Saetung A., 2020. A novel high adhesion cationic waterborne polyurethane for green coating applications. Progress in Organic Coatings 148 (cited 30 times)
10
Sukhawipat N., Saetung N., Pilard J.F., Bistac S., Saetung A., 2020. Effects of molecular weight of hydroxyl telechelic natural rubber on novel cationic waterborne polyurethane: A new approach to water-based adhesives for leather applications. International Journal of Adhesion and Adhesives 99 (cited 21 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Suwan, A., Srichai, K., Sukhawipat, N., Pasetto, P., Saetung, A., & Saetung, N. (2023). New waterborne polyurethane/silica hybrid dispersions based on natural rubber and prepared by sol-gel process: Effects of amino alkoxy-silane and nano-silica contents on dispersion stability and films properties (SCIE). Progress In Organic Coatings, 184, Article number 107835.
2
Tsupphayakorn-aek, P., Suwan, A., Chaisit, T., Tulyapitak, T., Phinyocheep, P., Pilard, J., Saetung, N., & Saetung, A. (2023). A new UV-curable biodegradable waterborne polyurethane-acrylate based on natural rubber blended with cassava starch (SCIE). Journal Of Applied Polymer Science, 140(17), Article number e53787.
3
Uthaipan, N., Kongprabat, T., Suwan, A., Chaisit, T., Saetung, A., & Saetung, N. (2022). Accepted-Effect of Surface Treatment of Carbon Black Filled Insulation Foam Based on Modified Recycled Palm Oil (SCIE). Journal Of Polymers And The Environment, 00, 00.
4
Tsupphayakorn-aek, P., Suwan, A., Tulyapitak, T., Saetung, N., & Saetung, A. (2022). A novel UV-curable waterborne polyurethane-acrylate coating based on green polyol from hydroxyl telechelic natural rubber (SCIE). Progress In Organic Coatings, 163, Article No.106585.
5
Sukhawipat, N., Suwan, A., Kalkornsurapranee, E., Saetung, A., & Saetung, N. (2021). Cationic waterborne polyurethane–chitosan based on natural rubber as new green antimicrobial coating (SCIE). Progress In Organic Coatings, 161, Article number 106497.
6
Promsung, R., Nakaramontri, Y., Kummerlöwe, C., Johns, J., Vennemann, N., Saetung, N., & Kalkornsurapranee, E. (2021). Grafting of various acrylic monomers on to natural rubber: Effects of glutaraldehyde curing on mechanical and thermo-mechanical properties. Materials Today Communications, 27, Article number 102387.
7
Suwan, A., Sukhawipat, N., Uthaipan, N., Saetung, A., & Saetung, N. (2020). Some properties of experimental particleboard manufactured from waste bamboo using modified recycled palm oil as adhesive. Progress In Organic Coatings, 149, Article No.105899.
8
Sukhawipat, N., Saetung, N., Pasetto, P., Pilard, J., Bistac, S., & Saetung, A. (2020). A novel high adhesion cationic waterborne polyurethane for green coating applications. Progress In Organic Coatings, 148, Article number 105854.
9
Sukhawipat, N., Raksanak, W., Kalkornsurapranee, E., Saetung, A., & Saetung, N. (2020). A new hybrid waterborne polyurethane coating synthesized from natural rubber and rubber seed oil with grafted acrylate. Progress In Organic Coatings, 141, Article No.105554.
10
Sukhawipat, N., Saetung, N., Pilard, J., Bistac, S., & Saetung, A. (2020). Effects of molecular weight of hydroxyl telechelic natural rubber on novel cationic waterborne polyurethane: A new approach to water-based adhesives for leather applications. International Journal Of Adhesion And Adhesives, 99, 102593.
11
Riyapan, D., Saetung, A., & Saetung, N. (2019). A Novel Rigid PU Foam Based on Modified Used Palm Oil as Sound Absorbing Material. Journal Of Polymers And The Environment, 27(8), 1693-1708.
12
Lehman, N., Yungaoon, W., Songtipya, L., Johns, J., Saetung, N., & Kalkornsurapranee, E. (2019). Influence of functional groups on properties of styrene grafted NR using glutaraldehyde as curing agent. Journal Of Vinyl & Additive Technology, 2019, 339-346.
13
Sukhawipat, N., Saetung, N., Cois Pilard, J., Bistac, S., & Saetung, A. (2018). Synthesis and characterization of novel natural rubber based cationic waterborne polyurethane: Effect of emulsifier and diol class chain extender. Journal Of Applied Polymer Science, 135, Article number 45715.
14
Maijan, P., Saetung, N., & Kaewsakul, W. (2017). Mixing and Comparative Properties of NR Compounds Filled with Different Types of Reinforcing Fillers. Solid State Phenomena, 2017(266), 172-176.
15
Riyapan, D., Saetung, N., & Saetung, A. (2016). Modification of Used Palm Oil: Preliminary Study of its Potentiality as Polyurethane Foam Precursors. Key Engineering Materials, 75, 50-54.
16
Saetung, N., Somjit, S., Thongkapsri, P., Tulyapitak, T., & Saetung, A. (2016). Modified rubber seed oil based polyurethane foams. Journal Of Polymer Research, 23(3), 1-10.
17
Sae Tung, A., Rungvichaniwit, A., Tsupphayakorn-aek, P., Bannob, P., Tulyapitak, T., & Saetung, N. (2016). Properties of waterborne polyurethane films: effects of blend formulation with hydroxyl telechelic natural rubber and modified rubber seed oils. Journal Of Polymer Research, 23(12), Article number 264.