นางสาว

อัญชลี พัฒนพันธ์ชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
พี่เลี้ยงสายสนับสนุน

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2548
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2543
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

รางวัลที่ได้รับ

บุคลากรดีเด่นระดับต่างๆ