บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

นุชรีย์ ชมเชย

นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ
พี่เลี้ยงสายสนับสนุน

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2545
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Chomchoey, N., Bhongsuwan, D., & Bhongsuwan, T. (2018). Effect of calcination temperature on the magnetic characteristics of synthetic iron oxide magnetic nanoparticles for arsenic adsorption. Chiang Mai Journal Of Science, 45(1), 528-539.
2
Chomchoey, N., Bhongsuwan, D., & Bhongsuwan, T. (2010). Magnetic Properties of Magnetite Nanoparticles Synthesized by Oxidative Alkaline Hydrolysis of Iron Powder. Kasetsart Journal (natural Science), 44(5), 963-971.