บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

อาภรณ์ นุ่มน่วม

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2551
ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2546
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

เคมีวเคราะห์ เน้น เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า และไบโอเซนเซอร์

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 23486680600
1
Tuntiwongmetee T., Khumngern S., Nontipichet N., Romportong S., Thavarungkul P., Kanatharana P., Numnuam A., 2024. Flow injection amperometric uric acid biosensor based on AuNPs–GO–CS porous composite cryogel coated on PB–PEDOT:PSS modified screen-printed carbon electrode. Bioelectrochemistry 158 (cited 0 times)
2
Thongkhao P., Numnuam A., Khongkow P., Sangkhathat S., Phairatana T., 2024. Disposable Polyaniline/m-Phenylenediamine-Based Electrochemical Lactate Biosensor for Early Sepsis Diagnosis. Polymers 16(4) (cited 0 times)
3
Khumngern S., Nontipichet N., Thavarungkul P., Kanatharana P., Numnuam A., 2024. A simple colorimetric histamine sensor based on smartphone digital image processing for fish quality assessment. Journal of Food Composition and Analysis 126 (cited 0 times)
4
Saraban M., Numnuam A., Nontipichet N., Kangkamano T., Thavarungkul P., Kanatharana P., Khumngern S., 2024. A disposable electrochemical caffeine sensor based on a screen-printed electrode modified with a copper-metal organic framework and functionalized multi-walled carbon nanotube nanocomposite. New Journal of Chemistry 48(8): 3638-3645. (cited 0 times)
5
Khumngern S., Choosang J., Kanatharana P., Thavarungkul P., Numnuam A., 2024. Voltammetric sensor for an anti-cancer drug cisplatin based on bismuth nanoparticles/graphene modified glassy carbon electrode. Talanta 267 (cited 3 times)
6
Junlapak N., Numnuam A., Nontipichet N., Kangkamano T., Thavarungkul P., Kanatharana P., Khumngern S., 2024. A Flow Injection Amperometric Sensor for Nitrate Detection Based on Cu Foam/Ordered Mesoporous Carbon Modified Glassy Carbon Electrode. ChemNanoMat (cited 0 times)
7
Choden S., Deki D., Maneeratanachot S., Lehman N., Kalkornsurapranee E., Kaewpet M., Sooksawat D., Jeerapan I., Numnuam A., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2023. Polypyrrole-coated rubber foam sorbent for extraction of fipronil and fipronil sulfone in tea. Separation Science Plus 6(9) (cited 0 times)
8
Kangkamano T., Witsapan W., Numnuam A., Subba J.R., Jayeoye T.J., 2023. Colorimetric hydrogen peroxide and glucose sensors based on the destruction of micelle-protected iron(ii) complex probes. New Journal of Chemistry 47(23): 11261-11274. (cited 3 times)
9
Choosang J., Khumngern S., Nontipichet N., Thavarungkul P., Kanatharana P., Numnuam A., 2023. 3D porous CS-AuNPs-PEDOT-PB nanocomposite cryogel for highly sensitive label-free electrochemical immunosensor for carcinoembryonic antigen determination. Microchemical Journal 187 (cited 10 times)
10
Nuh S., Numnuam A., Thavarungkul P., Phairatana T., 2023. A Novel Microfluidic-Based OMC-PEDOT-PSS Composite Electrochemical Sensor for Continuous Dopamine Monitoring. Biosensors 13(1) (cited 5 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Tuntiwongmetee, T., Khumngern, S., Nontipichet, N., Romportong, S., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Numnuam, A. (2024). Flow injection amperometric uric acid biosensor based on AuNPs–GO–CS porous composite cryogel coated on PB–PEDOT:PSS modified screen-printed carbon electrode (SCIE). Bioelectrochemistry, 158, Article number 108725.
2
Saraban, M., Numnuam, A., Nontipichet, N., Kangkamano, T., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Khumngern, S. (2024). A disposable electrochemical caffeine sensor based on a screen-printed electrode modified with a copper-metal organic framework and functionalized multi-walled carbon nanotube nanocomposite (SCIE). New Journal Of Chemistry, 48(8), 3638 - 3645.
3
Khumngern, S., Nontipichet, N., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Numnuam, A. (2024). A simple colorimetric histamine sensor based on smartphone digital image processing for fish quality assessment (SCIE). Journal Of Food Composition And Analysis, 126, Article number 105934.
4
Khumngern, S., Choosang, J., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Numnuam, A. (2024). Voltammetric sensor for an anti-cancer drug cisplatin based on bismuth nanoparticles/graphene modified glassy carbon electrode (SCIE). Talanta, 267, Article number 125147.
5
Kangkamano, T., Witsapan, W., Numnuam, A., Subba, J., & Jayeoye, T. (2023). Colorimetric hydrogen peroxide and glucose sensors based on the destruction of micelle-protected iron(ii) complex probes (SCIE). New Journal Of Chemistry, 47(23), Pages 11261 - 11274.
6
Choosang, J., Khumngern, S., Nontipichet, N., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Numnuam, A. (2023). 3D porous CS-AuNPs-PEDOT-PB nanocomposite cryogel for highly sensitive label-free electrochemical immunosensor for carcinoembryonic antigen determination (SCIE). Microchemical Journal, 187, Article number 108435.
7
Nuh, S., Numnuam, A., Thavarungkul, P., & Phairatana, T. (2023). A Novel Microfluidic-Based OMC-PEDOT-PSS Composite Electrochemical Sensor for Continuous Dopamine Monitoring (SCIE). Biosensors, 13(1), Article number 68.
8
Binmad, S., Numnuam, A., Kaewtatip, K., Kantachote, D., & Tantirungkij, M. (2022). Accepted-Characterization of novel extracellular polymeric substances produced by Bacillus velezensis P1 for potential biotechnological applications (SCIE). Polymers For Advanced Technologies, 00, 00.
9
Kachaanun, P., Numnuam, A., Mayakun, J., & Kaewtatip, K. (2022). Utilization of brown alga (Sargassum plagiophyllum) as an efficient reinforcement material for application in wheat gluten biocomposites (SCIE). Journal Of Applied Polymer Science, 139(18), Article number 52080.
10
Khumngern, S., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Bejrananda, T., & Numnuam, A. (2022). Molecularly imprinted electrochemical sensor based on poly(o-phenylenediamine-co-o-aminophenol) incorporated with poly(styrenesulfonate) doped poly(3,4-ethylenedioxythiophene) ferrocene composite modified screen-printed carbon electrode for highly sensitive and selective detection of prostate cancer biomarker (SCIE). Microchemical Journal, 177, Article number 107311.
11
Nontipichet, N., Khumngern, S., Choosang, J., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Numnuam, A. (2021). An enzymatic histamine biosensor based on a screen-printed carbon electrode modified with a chitosan–gold nanoparticles composite cryogel on Prussian blue-coated multi-walled carbon nanotubes (SCIE). Food Chemistry, 364, Article Number 130396.
12
Jendrlin, M., Khumngern, S., Numnuam, A., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Kirsanov, D., L. Zholobenko, V., Mendecki, L., & Radu, A. (2021). Ion sensing pencil: Draw your own sensor (SCIE). Sensors And Actuators B: Chemical, 337, Article Number: 129751.
13
Jantasrirad, S., Mayakun, J., Numnuam, A., & Kaewtatip, K. (2021). Effect of filler and sonication time on the performance of brown alga (Sargassum plagiophyllum) filled cassava starch biocomposites. Algal Research-biomass Biofuels And Bioproducts, 56, Article number 102321.
14
Khumngern, S., Jirakunakorn, R., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Numnuam, A. (2021). A highly sensitive flow injection amperometric glucose biosensor using a gold nanoparticles/polytyramine/Prussian blue modified screen-printed carbon electrode (SCIE). Bioelectrochemistry, 138, Article No.107718.
15
Choosang, J., Khumngern, S., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Numnuam, A. (2021). An ultrasensitive label-free electrochemical immunosensor based on 3D porous chitosan–graphene–ionic liquid–ferrocene nanocomposite cryogel decorated with gold nanoparticles for prostate-specific antigen. Talanta, 224, Article number 121787.
16
Khumngern, S., Choosang, J., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Numnuam, A. (2020). Flow injection enzyme-free amperometric uric acid sensor consisting of ordered mesoporous carbon decorated with 3D Pd-Pt alloy nanodendrite modified screen-printed carbon electrode. Microchemical Journal, 157(2020), Article 104923 (1-10).
17
Choosang, J., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Numnuam, A. (2020). AuNPs/PpPD/PEDOT:PSS-Fc modified screen-printed carbon electrode label-free immunosensor for sensitive and selective determination of human serum albumin. Microchemical Journal , 155, 104709 (1-8).
18
Jirakunakorn, R., Khumngern, S., Choosang, J., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Numnuam, A. (2020). Uric acid enzyme biosensor based on a screen-printed electrode coated with Prussian blue modified with chitosan-graphene composite cryogel. Microchemical Journal, 154, 104624.
19
Tuntachon, S., Sukolrat, A., Numnuam, A., & Kaewtatip, K. (2019). Effect of kaolin content and sonication on the properties of wheat gluten composites. Powder Technology, 351, 66-70.
20
Choosang, J., Numnuam, A., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Radu, T., Ullah, S., & Radu, A. (2018). Simultaneous Detection of Ammonium and Nitrate in Environmental Samples Using on Ion-Selective Electrode and Comparison with Portable Colorimetric Assays. Sensors, 18(10), Article number 3555 P.1-12.
21
Niyomdecha, S., Limbut, W., Numnuam, A., Kanatharana, P., Charlermroj, R., Karoonuthaisiri, N., & Thavarungkul, P. (2018). Phage-based capacitive biosensor for Salmonella detection. Talanta, 188, 658-664.
22
Kangkamano, T., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., Vilaivan, T., & Thavarungkul, P. (2018). Pyrrolidinyl PNA polypyrrole/silver nanofoam electrode as a novel label-free electrochemical miRNA-21 biosensor. Biosensors And Bioelectronics, 102, 217-225.
23
Preecharueangrit, S., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Numnuam, A. (2017). Amperometric sensing of sulfite using a gold electrode coated with ordered mesoporous carbon modified with nickel hexacyanoferrate. Journal Of Electroanalytical Chemistry, 808, 150-159.
24
Zamhari, M., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., & Thavarungkul, P. (2017). Simultaneous Electrochemical Detection of Co(II) and Cu(II) by 1-Diazo-2-Naphthol-4-Sulfonic Acid/MWCNTs Modified Electrode. Electroanalysis, 29(10), 2348-2357.
25
Niyomdecha, S., Limbut, W., Numnuam, A., Asawatreratanakul, P., Kanatharana, P., & Thavarungkul, P. (2017). Capacitive antibacterial susceptibility screening test with a simple renewable sensing surface. Biosensors And Bioelectronics, 96, 84-88.
26
Wannapob, R., Thavarungkul, P., Dawan, S., Numnuam, A., Limbut, W., & Kanatharana, P. (2017). A Simple and Highly Stable Porous Gold-based Electrochemical Sensor for Bisphenol A Detection. Electroanalysis, 29, 472-480.
27
Kangkamano, T., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., & Thavarungkul, P. (2017). Chitosan cryogel with embedded gold nanoparticles decorated multiwalled carbon nanotubes modified electrode for highly sensitive flow based non-enzymatic glucose sensor. Sensors And Actuators B: Chemical, 246, 854–863.
28
Niyomdecha, S., Limbut, W., Numnuam, A., Asawatreratanakul, P., Kanatharana, P., & Thavarungkul, P. (2017). A novel BOD biosensor based on entrapped activated sludge in a porous chitosan-albumin cryogel incorporated with graphene and methylene blue. Sensors And Actuators, B: Chemical, 241, 473-481.
29
Sankoh, S., Sankoh, S., Buranachai, C., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., & Thavarungkul, P. (2016). 4-mercaptophenylboronic acid functionalized gold nanoparticles for colorimetric for colorimrtric sialic acid detection. Biosensors And Bioelectronics, 85, 743-750.
30
Thipmanee, O., Thipmanee, O., Numnuam, A., Limbut, W., Buranachai, C., Kanatharana, P., Vilaivan, T., Hirankarn, N., & Thavarungkul, P. (2016). Enhancing capacitive DNA biosensor performance by target overhang with application on screening test of HLA-B*58:01 and HLA-B*57:01 genes. Biosensors And Bioelectronics, 82, 99-104.
31
Samanman, S., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., & Thavarungkul, P. (2015). Highly-sensitive label-free electrochemical carcinoembryonic antigen immunosensor based on a novel Au nanoparticles-graphene-chitosan nanocomposite cryogel electrode. Analytica Chimica Acta, 853, 521-532.
32
Chaocharoen, W., Suginta, W., Limbut, W., Numnuam, A., Khunkaewla, P., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Schulte, A. (2015). Electrochemical detection of the disease marker human chitinase-3-like protein 1 by matching antibody-modified gold electrodes as label-free immunosensors. Bioelectrochemistry, 101, 106-113.
33
Fatoni, A., Numnuam, A., Kanatharana, P., Limbut, W., & Thavarungkul, P. (2014). A novel molecularly imprinted chitosan-acrylamide, graphene, ferrocene composite cryogel biosensor used to detect microalbumin. Analyst, 139(23), 6160-6167.
34
Numnuam, A., Thavarungkul, P., & Kanatharana, P. (2014). An amperometric uric acid biosensor based on chitosan-carbon nanotubes electrospun nanofiber on silver nanoparticles. Analytical And Bioanalytical Chemistry, 406(15), 3763-3772.
35
Fatoni, A., Numnuam, A., Kanatharana, P., Limbut, W., & Thavarungkul, P. (2014). A Conductive Porous Structured Chitosan-grafted Polyaniline Cryogel for use as a Sialic Acid Biosensor. Electrochimica Acta, 130, 296-304.
36
Fatoni, A., Numnuam, A., Kanatharana, P., Limbut, W., Thammakhet, C., & Thavarungkul, P. (2013). A highly stable oxygen-independent glucose biosensor based on a chitosan-albumin cryogel incorporated with carbon nanotubes and ferrocene. Sensors And Actuators B: Chemical, 185(1), 725-734.
37
Dawan, S., Wannapob, R., Kanatharana, P., Limbut, W., Numnuam, A., Samanman, S., & Thavarungkul, P. (2013). One-step porous gold fabricated electrode for electrochemical impedance spectroscopy immunosensor detection. Electrochimica Acta, 111, 374-383.
38
Sankoh, S., Samanman, S., Thipmanee, O., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., Tirayut, T., & Thavarungkul, P. (2013). A comparative study of a label-free DNA capacitive sensor using a pyrrolidinyl peptide nucleic acid probe immobilized through polyphenylenediamine and polytyramine non-conducting polymers. Sensors And Actuators, B: Chemical, 177, 543-554.
39
Thipmanee, O., Samanman, S., Sankoh, S., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., Vilaivan, T., & Thavarungkul, P. (2012). Label-free capacitive DNA sensor using immobilized pyrrolidinyl PNA probe: Effect of the length and terminating head group of the blocking thiols. Biosensors And Bioelectronics, 38(1), 430-435.
40
Grygolowicz-pawlak, E., Numnuam, A., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Bakker, E. (2012). Interference Compensation for Thin Layer Coulometric Ion-Selective Membrane Electrodes by the Double Pulse Technique. Analytical Chemistry, 84(3), 1327-1335.
41
Kanatharana, P., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., Numnuam, A., Limbut, W., & Poorahong, S. (2012). Amperometric sensor for detection of bisphenol A using a pencil graphite electrode modified with polyaniline nanorods and multiwalled carbon nanotubes. Microchim Acta , 176(1-2), 91-99.
42
Dawan, S., Kanatharana, P., Wongkittisuksa, B., Limbut, W., Numnuam, A., Limsakul, C., & Thavarungkul, P. (2011). Lebel-free capacitive immunosensors for ultra-trace detection based on the increase of immobilized antibodies on silver nanoparticles. Analytica Chimica Acta, 699(2), 232-241.
43
Chullasat, K., Kanatharana, P., Limbut, W., Numnuam, A., & Thavarungkul, P. (2011). Ultra trace analysis of small molecule by label-free impedimetric immunosensor using multilayer modified electrode. Biosensors & Bioelectronics , 26(11), 4571-4578.
44
Wannapob, R., Kanatharana, P., Limbut, W., Numnuam, A., Asawatreratanakul, P., Thammakhet, C., & Thavarungkul, P. (2010). Affinity sensor using 3-aminophenylboronic acid for bacteria detection. Biosensors And Bioelectronics, 26(2), 357-364.
45
Thavarungkul, P., Numnuam, A., Kanatharana, P., Mattiasson, B., Asawatreratanakul, P., Wongkittisuksa, B., & Limsakul, C. (2009). Capacitive biosensor for quantification of trace amounts of DNA. Biosensors And Bioeletronics, 24(8), 2559-2565.