บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาย

กัมปนาท พรรณราย

นักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2547
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2543
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Puaypung, W., Phannarai, K., Prasitpong, S., & Rakkapao, S. (2023). Explore the polarisation ability of sunglasses using Arduino-based lux meter. Physics Education, 58(5), Article number 055006.