บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาย

กัมปนาท พรรณราย

นักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2547
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2543
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย