บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

อลิษา หนักแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2557
ปร.ด. (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2547
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2544
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

ชีววิทยาโมเลกุลทางด้านพืช

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 24376841700
1
Whankaew S., Ruttajorn K., Madsen C.K., Asp T., Xu L., Nakkaew A., Phongdara A., 2019. An EgHd3a-like and its alternatively spliced transcripts in the oil palm (Elaeis guineensis). Songklanakarin Journal of Science and Technology 41(2): 332-340. (cited 1 times)
2
Ruttajorn K., Nakkaew A., Panrat T., Vanichanon A., Phongdara A., 2016. Isolation, expression analysis and characterization of EgNDL, a NDR-like protein in oil palm (Elaeis guineensis Jacq.). Songklanakarin Journal of Science and Technology 38(3): 281-287. (cited 1 times)
3
Puwaphut R., Nakkaew A., Phongdara A., 2016. Diversity among 3 cultivars (RRIM600, RRIT251, and PB350) of hevea brasiliensis and secondary metabolite production. Songklanakarin Journal of Science and Technology 38(1): 15-22. (cited 0 times)
4
Nakkaew A., Phongdara A., Eksomtramage T., Chotigeat W., 2014. Over expression and application of the β-carboxyltransferase (EgaccD) gene in oil palm (Elaeis guineensis Jacq. Songklanakarin Journal of Science and Technology 36(1): 57-64. (cited 0 times)
5
Nakkaew A., Thitichai N., Nualkaew S., Chotigeat W., Phongdara A., 2013. Cloning, characterization and overexpression of a 14-3-3 ω protein from oil palm (Elaeis guineensis). Plant Breeding 132(6): 701-710. (cited 1 times)
6
Hualkasin W., Thongin W., Petsean K., Phongdara A., Nakkaew A., 2013. Molecular cloning and characterization of the late embryogenesis abundant group 4 (EgLEA4) gene from oil palm (Elaeis guineensis Jacq). Songklanakarin Journal of Science and Technology 35(3): 275-285. (cited 3 times)
7
Kanchanapoom K., Nakkaew A., Kanchanapoom K., Phongdara A., 2012. Efficient biolistic transformation and regeneration capacity of an EgTCTP transgene in protocorm-like bodies of Phalaenopsis orchid. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 40(1): 58-64. (cited 3 times)
8
Phongdara A., Nakkaew A., Nualkaew S., 2012. Isolation of the detoxification enzyme EgP450 from an oil palm EST library. Pharmaceutical Biology 50(1): 120-127. (cited 6 times)
9
Nakkaew A., Chotigea W., Phongdara A., 2010. Molecular cloning and expression of EgTCTP, encoding a calcium binding protein, enhances the growth of callus in oil palm (elaeis guineensis, jacq). Songklanakarin Journal of Science and Technology 32(6): 561-569. (cited 10 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Whankaew, S., Ruttajorn, K., Madsen, C., Asp, T., , ., Nugkaew, A., & Phongdara, A. (2017). An EgHd3a-like and its alternatively spliced transcripts in the oli palm (Elaseis guineensis). Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 41(6), 000.
2
Ruttajorn, K., Nugkaew, A., Panrat, T., Vanichanon, A., & Phongdara, A. (2016). Isolation, expression analysis and characterization of EgNDL, a NDR-like protein in oil palm (Elaeis guineensis Jacq.). Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 38(3), 281-287.
3
Nugkaew, A., Phongdara, A., Eksomtramage, T., & Chotigeat, W. (2014). Over expression and application of the β-carboxyltransferase (EgaccD) gene in oil palm (Elaeis guineensis Jacq. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 36(1), 57-64.
4
Phongdara, A., Nugkaew, A., & Nualkaew, S. (2012). Isolation of the detoxification enzyme EgP450 from an oil palm EST library. Pharmaceutical Biology , 50(1), 120-127.
5
Nugkaew, A., Chotigeat, W., Eksomtramage, T., & Phongdara, A. (2008). Cloning and expression of a plastid-encoded subunit, beta-carboxyltransferase gene (accD) and a nuclear-encoded. Plant Science, 175(4), 497-504.
6
Kancanapoom, K., Nugkaew, A., Kanchanapoom, K., & Phongdara, A. (2008). Determination of the most efficient target tissue and helium pressure for biolistic transformation of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.). Songklanakarin J. Sci. Technol., 30(2), 153-157.