บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

โกวิท เลิศวิทยานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
วท.ด. (วัสดุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2549
วท.ม. (วิศวกรรมเซรามิก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2542
วศ.บ. (วิศวกรรมเซรามิก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

วัสดุศาสตร์ (เซรามิกและตัวเร่งปฏิกิริยา)

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 36573087700
1
Chaisong K., Phuruangrat A., Kanesom T., Soongprasit K., Lertwittayanon K., 2023. Direct Ink Writing of Tubular Al2O3 Membrane Support Using Agar-Based Ink in 3D-Printing. Materials Science Forum 1090: 67-73. (cited 0 times)
2
Singh S., Nwabor O.F., Sukri D.M., Wunnoo S., Dumjun K., Lethongkam S., Kusolphat P., Hemtanon N., Klinprathum K., Sunghan J., Dejyong K., Lertwittayanon K., Pisuchpen S., Voravuthikunchai S.P., 2022. Poly (vinyl alcohol) copolymerized with xanthan gum/hypromellose/sodium carboxymethyl cellulose dermal dressings functionalized with biogenic nanostructured materials for antibacterial and wound healing application. International Journal of Biological Macromolecules 216: 235-250. (cited 13 times)
3
Udomsri N., Promsawat M., Sirijarukul S., Lertwittayanon K., 2022. Effect of clay addition to Al2O3-agar mixture on pore size and distribution of tubular Al2O3 membrane support fabricated byagar gelcasting. Materials Today: Proceedings 65: 2426-2431. (cited 0 times)
4
Intaphong P., Phuruangrat A., Lertwittayanon K., Akhbari K., Thongtem S., Thongtem T., 2021. Microwave-assisted synthesis and characterization of ag/biobr nanocomposites and photodegradation of methylene blue. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 16(1): 175-181. (cited 2 times)
5
Choyuiad C., Samadoloh S., Bomlai P., Lertwittayanon K., Jiansirisomboon S., Promsawat M., 2021. Effects of Soaking Time on Properties of PMNT Ceramics Fabricated by Agar Gel-Casting Method. Integrated Ferroelectrics 214(1): 106-114. (cited 0 times)
6
Theapparat Y., Khongthong S., Rodjan P., Lertwittayanon K., Faroongsarng D., 2019. Physicochemical properties and in vitro antioxidant activities of pyroligneous acid prepared from brushwood biomass waste of Mangosteen, Durian, Rambutan, and Langsat. Journal of Forestry Research 30(3): 1139-1148. (cited 22 times)
7
Lertwittayanon K., 2018. Effect of agar-kaolin interaction in gelcasting mixtures on forming of alumina membrane support. Jurnal Teknologi 80(3-2): 59-64. (cited 0 times)
8
Lertwittayanon K., Youravong W., Lau W.J., 2017. Enhanced catalytic performance of Ni/Α-Al2O3 catalyst modified with CaZrO3 nanoparticles in steam-methane reforming. International Journal of Hydrogen Energy 42(47): 28254-28265. (cited 31 times)
9
Lertwittayanon K., Truektrong O., Inthanu W., Youravong W., 2016. Electroless plating of Pd on macro-porous alumina support for H2 purification. Key Engineering Materials 675-676: 556-559. (cited 0 times)
10
Mokhtar N.M., Lau W.J., Ismail A.F., Youravong W., Khongnakorn W., Lertwittayanon K., 2015. Performance evaluation of novel PVDF-Cloisite 15A hollow fiber composite membranes for treatment of effluents containing dyes and salts using membrane distillation. RSC Advances 5(48): 38011-38020. (cited 35 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Chaisong, K., Phuruangrat, A., Kanesom, T., Soongprasit, K., & Lertwittayanon, K. (2023). Direct Ink Writing of Tubular Al2O3 Membrane Support Using Agar-Based Ink in 3D-Printing (SCIE). Materials Science Forum, 1090, Pages 67 - 73.
2
Udomsri, N., Promsawat, M., Sirijarukul, S., & Lertwittayanon, K. (2023). Effect of clay addition to Al2O3-agar mixture on pore size and distribution of tubular Al2O3 membrane support fabricated byagar gelcasting. Materials Today: Proceedings, 65(4), 2426-2431.
3
Singh, S., Forstinus Nwabor, O., Syukri, D., Wunnoo, S., Dumjun, K., Lethongkam, S., Kusolphat, P., Hemtanon, N., Klinprathum, K., Sunghan, J., Dejyong, K., Lertwittayanon, K., Pisuchpen, S., & Voravuthikunchai, S. (2022). Poly (vinyl alcohol) copolymerized with xanthan gum/hypromellose/sodium carboxymethyl cellulose dermal dressings functionalized with biogenic nanostructured materials for antibacterial and wound healing application (SCIE). International Journal Of Biological Macromolecules, 216, 235 - 250.
4
Udomsri, N., Promsawat, M., Sirijarukul, S., & Lertwittayanon, K. (2022). Accepted-Effect of clay addition to Al2O3-agar mixture on pore size and distribution of tubular Al2O3 membrane support fabricated byagar gelcasting. Materials Today: Proceedingsa, 00, 00.
5
Choyuiad, C., Samadoloh, S., Bomlai, P., Lertwittayanon, K., Jiansirisomboon, S., & Promsawat, M. (2021). Effects of Soaking Time on Properties of PMNT Ceramics Fabricated by Agar Gel-Casting Method (SCIE). Integrated Ferroelectrics, 214(1), 106-114.
6
Forstinus Nwabor, O., Singh, S., Wunnoo, S., Lertwittayanon, K., & Voravuthikunchai, S. (2021). Facile deposition of biogenic silver nanoparticles on porous alumina discs, an efficient antimicrobial, antibiofilm, and antifouling strategy for functional contact surfaces (SCIE). Biofouling, 37(5), 538 - 554.
7
Intaphong, P., Phuruangrat, A., Lertwittayanon, K., Akhbari, K., Thongtem, S., & Thongtem, T. (2021). Microwave-Assisted Synthesis and Characterization of Ag/BiOBr Nanocomposites and Photodegradation of Methylene Blue. Digest Journal Of Nanomaterials And Biostructures, 16(1), 175 - 181.
8
Kaemkit, R., Vichaphund, S., & Lertwittayanon, K. (2020). Fabrication of low cost alumina tubethrough agar gelcasting for membrane microfiltration. Applied Membrane Science, 24(2), 47-57.
9
Lertwittayanon, K. (2018). Effect of agar-kaolin interaction in gelcasting mixtures on forming of alumina membrane support. Jurnal Teknologi, 80(3-2), 59-64.
10
Theapparat, Y., Khongthong, S., Rodjan, P., Lertwittayanon, K., & Faroongsarng, D. (2018). Physicochemical properties and in vitro antioxidant activities of pyroligneous acid prepared from brushwood biomass waste of Mangosteen, Durian, Rambutan, and Langsat. Journal Of Forestry Research, 00(00), 1-10.
11
Lertwittayanon, K., Youravong, W., & Lau, W. (2017). Enhanced catalytic performance of Ni/alpha-Al2O3 catalyst modified with CaZrO3 nanoparticles in steam-methane reforming (SCIE). International Journal Of Hydrogen Energy, 42(47), 28254 - 28265.
12
Lertwittayanon, K., Youravong, W., & Lau, W. (2017). Enhanced catalytic performance of Ni/a-Al2O3 catalyst modified with CaZrO3 nanoparticles in steam-methane reforming. International Journal Of Hydrogen Energy, 42(47), 28254-28265.
13
Mokhtar, N., Lau, W., Ismail, A., Youravong, W., Khongnakorn, W., & Lertwittayanon, K. (2015). Performance evaluation of novel PVDF-Cloisite 15A hollow fiber composite membranes for treatment of effluents containing dyes and salts using membrane distillation. Rsc Advances, 5(48), 38011-38020.