บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

จุฑานัฎ แก้วบำรุง

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
Ph.D. (Chemistry) UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
สหรัฐอเมริกา
2547
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 15122007200
1
Saebang Y., Rukachaisirikul V., Kaeobamrung J., 2023. Synthesis of acetyl deoxyvasicinone analogues from 2-(4-oxopentyl)quinazolin-4(3H)-ones via linear cyclizations. Tetrahedron Letters 121 (cited 0 times)
3
Saebang Y., Kaeobamrung J., Rukachaisirikul V., 2022. Synthesis of Eleven-Membered Cyclic Urea Fused Quinazolinones. Synlett 33(14): 1371-1376. (cited 2 times)
4
Duangjan C., Rukachaisirikul V., Kaeobamrung J., 2020. Synthesis of imidazolidin-2-ones via the cascade reactions of α-chloroaldoxime O-methanesulfonates. Tetrahedron Letters 61(38) (cited 0 times)
5
Duangjan C., Rukachaisirikul V., Saithong S., Kaeobamrung J., 2018. Copper-catalyzed domino reaction of carbodiimides and benzoic acid derivatives for the synthesis of quinazolinediones. Tetrahedron Letters 59(39): 3537-3540. (cited 4 times)
6
Hayeebueraheng A., Kaewmee B., Rukachaisirikul V., Kaeobamrung J., 2017. Synthesis of 2-(1,2,3-Triazolyl)benzamide Derivatives by a Copper(I)-Catalyzed Multicomponent Reaction. European Journal of Organic Chemistry 2017(45): 6714-6721. (cited 8 times)
7
Kaewmee B., Rukachaisirikul V., Kaeobamrung J., 2017. Synthesis of quinolines: Via copper-catalyzed domino reactions of enaminones. Organic and Biomolecular Chemistry 15(35): 7387-7395. (cited 29 times)
8
Saebang Y., Rukachaisirikul V., Kaeobamrung J., 2017. Copper-catalysed domino reaction of 2-bromobenzylidenemalonates and 1,3-dicarbonyls for the synthesis of chromenes. Tetrahedron Letters 58(2): 168-171. (cited 10 times)
9
Kaeobamrung J., Lanui A., Mahawong S., Duangmak W., Rukachaisirikul V., 2015. One-pot synthesis of trisubstituted ureas from achloroaldoxime O-methanesulfonates and secondary amines. RSC Advances 5(72): 58587-58594. (cited 3 times)
10
Songsichan T., Promsuk J., Rukachaisirikul V., Kaeobamrung J., 2014. Syntheses of quinazolinones from 2-iodobenzamides and enaminones via copper-catalyzed domino reactions. Organic and Biomolecular Chemistry 12(26): 4571-4575. (cited 28 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Kaewman, W., & Kaeobamrung, J. (2023). DMAP-catalyzed domino reactions of α-chloroaldoxime O-methanesulfonates and 2-aminobenzoic acids for the synthesis of quinazolinediones (SCIE). Synlett, 34(17), 2052-2058.
2
Saebang, Y., Rukachaisirikul, V., & Kaeobamrung, J. (2023). Synthesis of acetyl deoxyvasicinone analogues from 2-(4-oxopentyl)quinazolin-4(3H)-ones via linear cyclizations (SCIE). Tetrahedron Letters, 121, Article number 154484.
3
Saebang, Y., Kaeobamrung, J., & Rukachaisirikul, V. (2022). Synthesis of Eleven-Membered Cyclic Urea Fused Quinazolinones (SCIE). Synlett, 33(14), Article number st-2022-u0078-c.
4
Duangjan, C., Rukachaisirikul, V., & Kaeobamrung, J. (2020). Synthesis of imidazolidin-2-ones via the cascade reactions of α-chloroaldoxime O-methanesulfonates (SCIE). Tetrahedron Letters, 61(38), Article number 152330.
5
Duangjan, C., Rukachaisirikul, V., Saithong, S., & Kaeobamrung, J. (2018). Copper-catalyzed domino reaction of carbodiimides and benzoic acid derivatives for the synthesis of quinazolinediones. Tetrahedron Letters, 59, 3537–3540.
6
Saebang, Y., Rukachaisirikul, V., & Kaeobamrung, J. (2017). Copper-catalysed domino reaction of 2-bromobenzylidenemalonates and 1,3-dicarbonyls for the synthesis of chromenes. Tetrahedron Letters, 58(2), 168-171.
7
Kaewmee, B., Rukachaisirikul, V., & Kaeobamrung, J. (2017). Synthesis of quinolines via copper-catalyzed domino reactions of enaminones. Organic & Biomolecular Chemistry, 2017(35), 7387-7395.
8
Hayeebueraheng, A., Kaewmee, B., Rukachaisirikul, V., & Kaeobamrung, J. (2017). Synthesis of 2‐(1,2,3‐Triazolyl)benzamide Derivatives by a Copper(I)‐Catalyzed Multicomponent Reaction. European Journal Of Organic Chemistry, 2017(45), 6714-6721.
9
Kaeobamrung, J., Lanui, A., Mahawong, S., Duangmak, W., & Rukachaisirikul, V. (2015). One-pot synthesis of trisubstituted ureas from alpha-chloroaldoxime O-methanesulfonates and secondary amines. Rsc Advances, 5(72), 58587-58594.
10
Songsichan, T., Promsuk, J., Rukachaisirikul, V., & Kaeobamrung, J. (2014). Syntheses of quinazolinones from 2 iodobenzamides and enaminones via copper-catalyzed domino reactions. Organic & Biomolecular Chemistry, 12(26), 4571-4575.
11
Mahatthananchai, J., Kaeobamrung, J., & Bode, J. (2012). Chiral N-heterocyclic carbene-catalyzed annulations of enals and ynals with stable enols: A highly enantioselective Coates-Claisen rearrangement. Acs Catalysis, 2(4), 494-503.
12
Rukachaisirikul, V., Kaeobamrung, J., Panwiriyarat, W., Saitai, P., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, J. (2007). A new pyrone derivative from the endophytic fungus Penicillium paxilli PSU-A71. Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 55(9), 1383-1384.
13
Rukachaisirikul, V., Kaeobamrung, J., Panwiriyarat, W., Saitai, P., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, J. (2007). A New Pyrone Derivative from the Endophytic Fungus Penicillium paxilli PSU-A71. Chemical And Pharmaceutical Bulletin, 55(9), 1383-1384.