บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

กฤษดา รวิรัศวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2555
Ph.D. (Astronomy) The University of Sheffield
United Kingdom
2547
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2545
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

ดาราศาสตร์ (Astronomy)

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 53880263200
1
Rawiraswattana K., Goodwin S.P., 2023. On Encounter Rates in Star Clusters. Astrophysical Journal 947(1) (cited 1 times)
2
Rawiraswattana K., Hubber D.A., Goodwin S.P., 2016. Discs in misaligned binary systems. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 460(4): 3505-3518. (cited 4 times)
3
Rawiraswattana K., Lomax O., Goodwin S., 2012. Collisions in young triple systems. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 419(3): 2025-2030. (cited 3 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Rawiraswattana, K., & Goodwin, S. (2023). On Encounter Rates in Star Clusters (SCIE). Astrophysical Journal, 947(1), Article number 12.
2
Rawiraswattana, K., Hubber, D., & Goodwin, S. (2016). Discs in misaligned binary systems. Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society, 460(4), 3505-3518.
3
Rawiraswattana, K., Lomax, O., & Goodwin, S. (2012). Collisions in young triple systems. Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society, 419(3), 2025-2030.