บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2550
Ph.D. (Microbiology) MONTANA STATE UNIVERSITY
สหรัฐอเมริกา
2538
วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Microbiology

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 16310817000
1
Wintachai P., Phaonakrop N., Roytrakul S., Naknaen A., Pomwised R., Voravuthikunchai S.P., Surachat K., Smith D.R., 2022. Enhanced antibacterial effect of a novel Friunavirus phage vWU2001 in combination with colistin against carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii. Scientific Reports 12(1) (cited 3 times)
2
Chukamnerd A., Pomwised R., Jeenkeawpiam K., Sakunrang C., Chusri S., Surachat K., 2022. Genomic insights into blaNDM-carrying carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae clinical isolates from a university hospital in Thailand. Microbiological Research 263 (cited 0 times)
3
Kaewnirat K., Chuaychob S., Chukamnerd A., Pomwised R., Surachat K., Phoo M.T.P., Phaothong C., Sakunrang C., Jeenkeawpiam K., Hortiwakul T., Charernmak B., Chusri S., 2022. In vitro Synergistic Activities of Fosfomycin in Combination with Other Antimicrobial Agents Against Carbapenem-Resistant Escherichia coli Harboring blaNDM-1 on the IncN2 Plasmid and a Study of the Genomic Characteristics of These Pathogens. Infection and Drug Resistance 15: 1777-1791. (cited 0 times)
4
Chukamnerd A., Singkhamanan K., Chongsuvivatwong V., Palittapongarnpim P., Doi Y., Pomwised R., Sakunrang C., Jeenkeawpiam K., Yingkajorn M., Chusri S., Surachat K., 2022. Whole-genome analysis of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii from clinical isolates in Southern Thailand. Computational and Structural Biotechnology Journal 20: 545-558. (cited 1 times)
5
Naknaen A., Ratsameepakai W., Suttinun O., Sukpondma Y., Khan E., Pomwised R., 2021. Microcystis sp. co-producing microcystin and saxitoxin from Songkhla Lake Basin, Thailand. Toxins 13(9) (cited 0 times)
6
Naknaen A., Suttinun O., Surachat K., Khan E., Pomwised R., 2021. A Novel Jumbo Phage PhiMa05 Inhibits Harmful Microcystis sp.. Frontiers in Microbiology 12 (cited 3 times)
7
Chukamnerd A., Pomwised R., Paing Phoo M.T., Terbtothakun P., Hortiwakul T., Charoenmak B., Chusri S., 2021. In vitro synergistic activity of fosfomycin in combination with other antimicrobial agents against carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae isolated from patients in a hospital in Thailand. Journal of Infection and Chemotherapy 27(3): 507-514. (cited 5 times)
8
Wintachai P., Naknaen A., Thammaphet J., Pomwised R., Phaonakrop N., Roytrakul S., Smith D.R., 2020. Characterization of extended-spectrum-β-lactamase producing Klebsiella pneumoniae phage KP1801 and evaluation of therapeutic efficacy in vitro and in vivo. Scientific Reports 10(1) (cited 16 times)
9
Phoo M.T.P., Ngasaman R., Indoung S., Naknaen A., Chukamnerd A., Pomwised R., 2020. Occurrence of NDM-5 and antibiotic resistance genes among Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in companion animals in Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 51(3): 391-405. (cited 0 times)
10
Wintachai P., Naknaen A., Pomwised R., Voravuthikunchai S., Smith D., 2019. Isolation and characterization of Siphoviridae phage infecting extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii and evaluation of therapeutic efficacy in vitro and in vivo. Journal of Medical Microbiology 68(7): 1096-1108. (cited 17 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Chukamnerd, A., Pomwised, R., Jeenkeawpiam, K., Sakunrang, C., Chusri, S., & Surachat, K. (2022). Genomic insights into blaNDM-carrying carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae clinical isolates from a university hospital in Thailand (SCIE). Microbiological Research, 263, Article number 127136.
2
Kaewnirat, K., Chuaychob, S., Chukamnerd, A., Pomwised, R., Surachat, K., Phoo, M., Phaothong, C., Sakunrang, C., Jeenkeawpiam, K., Hortiwakul, T., Charoenmak, B., & Chusri, S. (2022). In vitro Synergistic Activities of Fosfomycin in Combination with Other Antimicrobial Agents Against Carbapenem-Resistant Escherichia coli Harboring blaNDM-1 on the IncN2 Plasmid and a Study of the Genomic Characteristics of These Pathogens (SCIE). Infection And Drug Resistance, 22(15), 1777—1791.
3
Wintachai, P., Phaonakrop, N., Roytrakul, S., Naknaen, A., Pomwised, R., Voravuthikunchai, S., Surachat, K., & R. Smith, D. (2022). Enhanced antibacterial effect of a novel Friunavirus phage vWU2001 in combination with colistin against carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii (SCIE). Scientific Reports, 12(1), Article number 2633.
4
Chukamnerd, A., Singkhamanan, K., Chongsuvivatwong, V., Palittapongarnpim, P., Doi, Y., Pomwised, R., Sakunrang, C., Jeenkeawpiam, K., Yingkajorn, M., Chusri, S., & Surachat, K. (2022). Whole-genome analysis of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii from clinical isolates in Southern Thailand (SCIE). Computational And Structural Biotechnology Journal, 20, 545 - 558.
5
Naknaen, A., Sukpondma, Y., Suttinun, O., Sukpondma, Y., Khan, E., & Pomwised, R. (2021). Microcystis sp. co-producing microcystin and saxitoxin from Songkhla Lake Basin, Thailand (SCIE). Toxins, 13(9), Article number 631.
6
Chukamnerd, A., Pomwised, R., Phoo, M., Terbtothakun, P., Hortiwakul, T., Charoenmak, B., & Chusri, S. (2021). In vitro synergistic activity of fosfomycin in combination with other antimicrobial agents against carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae isolated from patients in a hospital in Thailand. Journal Of Infection And Chemotherapy, 27(3), 507-514.
7
Naknaen, A., Suttinun, O., Surachat, K., Khan, E., & Pomwised, R. (2021). A Novel Jumbo Phage PhiMa05 Inhibits Harmful Microcystis sp.. Frontiers In Microbiology, 12(2021), Article number 660351.
8
Phoo, M., Ngasaman, R., Indoung, S., Naknaen, A., Chukamnerd, A., & Pomwised, R. (2020). Occurrence of NDM-5 and Antibiotic Resistance Genes Among Escherichia Coli and Klebsiella Pneumoniae in Companion Animals in Thailand. Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public Health, 51(3), 391-405.
9
Wintachai, P., Naknaen, A., Pomwised, R., Voravuthikunchai, S., & Smith, D. (2019). Isolation and characterization of Siphoviridae phage infecting extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii and evaluation of therapeutic efficacy in vitro and in vivo. Journal Of Medical Microbiology, 68(7), 1096-1108.
10
Sukkua, K., Pomwised, R., Rattanachuay, P., Khianngam, s., & Sukhumungoon, P. (2017). characterization of extraintestinal pathogenic escherichia coli from meat in Southern Thailand. Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public Health, 48, 98-108.
11
Hmoteh, J., Khadar, S., Pomwised, R., & Voravuthikunchai, S. (2016). Effects of Rhodomyrtus tomentosa extract on killing activity of human neutrophils and membrane integrity of enterohaemorrhagic Escherichia coli O157:H7. Molecules, 21(6), Article number 692 (1-7).
12
Yingkajorn, M., Mittraparp-arthorn, P., Nuanualsuwan, S., Pomwised, R., Kongchouy, N., Khamhaeng, N., & Vuddhakul, V. (2014). Prevalence and quantification of pathogenic Vibrio parahaemolyticus during shrimp culture in Thailand. Diseases Of Aquatic Organisms, 112(2), 103-111.
13
Sukhumungoon, P., Mittraparp-arthorn, P., Pomwised, R., Charernjiratrakul, W., & Vuddhakul, V. (2011). High concentration of Shiga toxin 1-producing Escherichia coli isolated from Southern Thailand. International Food Research Journal , 18(2), 683-688.
14
Rattanama, P., Srinitiwarawong, K., Thompson, J., Pomwised, R., Supamattaya, K., & Vuddhakul, V. (2009). Shrimp pathogenicity, hamolysis, and the presence of hemolysin and TTSS genes in Vibrio harveyi isolated from Thailand. Diseases Of Aquatic Organisms, 86(2), 113-122.
15
Wootipoom, N., Bhoopong, P., Pomwised, R., Nishbuchi, W., & Vuddhakul, V. (2007). A decrease in the proportion of infections by pandemic Vibrio parahaemolyticus in Hat Yai Hospital, southern Thailand. Journal Of Medical Microbiology, 56(12), 1630-1638.
16
Bhoopong, P., Palittapongaenpim, P., Pomwised, R., Kiatkittipong, A., Kamruzzaman, M., Nakaguchi, Y., Nishibuchi, M., Ishibashi, M., & Vuddhakul, V. (2007). Variability of properties of Vibrio parahaemolyticus strains isolated from individual patients. Journal Of Clinical Microbiology, 45(5), 1544–1550.