บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

ฉลองรัฐ แดงงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2555
Ph.D. (Physics) Virginia Polytechnic Institute and State University
สหรัฐอเมริกา
2542
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

ฟิสิกส์

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 9244541600
1
Pengphorm P., Thongrom S., Daengngam C., Duangpan S., Hussain T., Boonrat P., 2024. Optimal-Band Analysis for Chlorophyll Quantification in Rice Leaves Using a Custom Hyperspectral Imaging System. Plants 13(2) (cited 0 times)
2
Lethongkam S., Sunghan J., Wangdee C., Durongphongtorn S., Siri R., Wunnoo S., Paosen S., Voravuthikunchai S.P., Dejyong K., Daengngam C., 2023. Biogenic nanosilver-fabricated endotracheal tube to prevent microbial colonization in a veterinary hospital. Applied Microbiology and Biotechnology 107(2-3): 623-638. (cited 6 times)
3
Thongrom S., Pengphorm P., Kanjanasakul C., Boonsri C., Bejrananda T., Daengngam C., 2023. Urolithiasis Detection with Enhanced Sensitivity using Time-Resolved Raman Spectroscopy. Optical Sensors: Proceedings Optica Sensing Congress 2023, AIS, FTS, HISE, Sensors, ES 2023 (cited 0 times)
4
Lethongkam S., Paosen S., Bilhman S., Dumjun K., Wunnoo S., Choojit S., Siri R., Daengngam C., Voravuthikunchai S.P., Bejrananda T., 2022. Eucalyptus-Mediated Synthesized Silver Nanoparticles-Coated Urinary Catheter Inhibits Microbial Migration and Biofilm Formation. Nanomaterials 12(22) (cited 4 times)
5
Pan L., Zhang P., Daengngam C., Peng S., Chongcheawchamnan M., 2022. A review of artificial intelligence methods combined with Raman spectroscopy to identify the composition of substances. Journal of Raman Spectroscopy 53(1): 6-19. (cited 33 times)
6
Pan L., Pipitsunthonsan P., Daengngam C., Channumsin S., Sreesawet S., Chongcheawchamnan M., 2021. Identification of Complex Mixtures for Raman Spectroscopy Using a Novel Scheme Based on a New Multi-Label Deep Neural Network. IEEE Sensors Journal 21(9): 10834-10843. (cited 16 times)
7
Srisamran P., Pewkhom P., Boonsit S., Kalasuwan P., van Dommelen P., Daengngam C., 2021. Resonant Raman random lasing from disorder-structured material pumped by nanosecond-pulsed laser. Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 2 times)
8
Thongrom S., Kalasuwan P., van Dommelen P., Daengngam C., 2021. Development of a cost-effective remote explosives detection system based on Raman spectroscopy. Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 5 times)
9
Boonsit S., Kalasuwan P., van Dommelen P., Daengngam C., 2021. Rapid material identification via low-resolution Raman spectroscopy and deep convolutional neural network. Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 8 times)
10
Laosiritaworn Y., Tepnual T., Kessaratikoon P., Sinsarp A., Chatthong B., Daengngam C., Putson C., Buranachai C., Wattanavatee K., Suewattana M., Kaewkao N., Limsakul P., Kalasuwan P., Yuma S., Noisagool S., Rakkapao S., Cheiwchanchamnangij T., Pengpan T., Jompol Y., 2021. Editorial materials. Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Pengphorm, P., Thongrom, S., Daengngam, C., Duangpan, S., Hussain, T., & Boonrat, P. (2024). Optimal-Band Analysis for Chlorophyll Quantification in Rice Leaves Using a Custom Hyperspectral Imaging System (SCIE). Plants, 13(2), Article number 259.
2
Lethongkam, S., Sunghan, J., Wangdee, C., Durongphongtorn, S., Siri, R., Wunnoo, S., Paosen, S., Voravuthikunchai, S., Dejyong, K., & Daengngam, C. (2023). Biogenic nanosilver-fabricated endotracheal tube to prevent microbial colonization in a veterinary hospital (SCIE). Applied Microbiology And Biotechnology, 107(2-3), 623 - 638.
3
Lethongkam, S., Paosen, S., Bilhman, S., Dumjun, K., Wunnoo, S., Choojit, S., Siri, R., Daengngam, C., Voravuthikunchai, S., & Bejrananda, T. (2022). Eucalyptus-Mediated Synthesized Silver Nanoparticles-Coated Urinary Catheter Inhibits Microbial Migration and Biofilm Formation (SCIE). Nanomaterials, 12(22), Article number 4059.
4
Maijan, P., Lethongkam, S., Ramanathan, S., Bejrananda, T., Daengngam, C., & Voravuthikunchai, S. (2022). Environmentally friendly one-step coating of antibacterial urinary catheters with silver nanoparticle impregnated layer (SCIE). Materials Express, 12(1), 80-89.
5
Jarusirirangsi, K., van Dommelen, P., & Daengngam, C. (2021). PL Spectra and Hot Charge Carrier Phenomena in an Undoped GaAs/AlGaAs Tunnel-Coupled Quantum Well (SCIE). Journal Of Nanomaterials, 2021, Article ID 5606173.
6
Pan, L., Pipitsunthonsan, P., Daengngam, C., Channumsin, S., Sreesawet, S., & Chongcheawchamnan, M. (2021). Identification of Complex Mixtures for Raman Spectroscopy Using a Novel Scheme Based on a New Multi-Label Deep Neural Network (SCIE). Ieee Sensors Journal, 21(9), 10834-10843.
7
Pan, L., Pipitsunthonsan, P., Daengngam, C., Channumsin, S., Sreesawet, S., & Chongcheawchamnan, M. (2020). Method for Classifying a Noisy Raman Spectrum Based on a Wavelet Transform and a Deep Neural Network. Ieee Access, 8, Article number 9248061, Pages 202716-202727.
8
Hajeesaeh, S., Muensit, N., van Dommelen, P., & Daengngam, C. (2020). Durable Slippery Lubricant-Infused Multiscale-Textured Surfaces for Repelling Highly Adhesive Liquids. Materials Research Express, 7(10), Article number 106409.
9
Hajeesaeh, S., Kariyo, S., Muensit, N., & Daengngam, C. (2020). Self-Stratifying Particulate Coating for Robust Superhydrophobic and Latex-Repellent Surface. Journal Of Environmental Treatment Techniques, 8(3), 1107-1111.
10
Lethongkam, S., Daengngam, C., Tansakul, C., Siri, R., Chumpraman, A., Phengmak, M., & Voravuthikunchai, S. (2020). Prolonged inhibitory effects against planktonic growth, adherence, and biofilm formation of pathogens causing ventilator-associated pneumonia using a novel polyamide/silver nanoparticle composite-coated endotracheal tube (SCIE). Biofouling, 2020, Article No. 1759041 (1-16).
11
Siri, R., Thongrom, S., van Dommelen, P., Muensit, N., & Daengngam, C. (2019). Demonstrating spray deposition of self-regulated nanorough layers for stable transparent superhydophobic film coatings. Thin Solid Films, 00, 00.
12
Daengngam, C., Lethongkam, S., Srisamran, P., Paosen, S., Wintachai, P., Anantravanit, B., Vattanavanit, V., & Voravuthikunchai, S. (2019). Green fabrication of anti-bacterial biofilm layer on endotracheal tubing using silver nanoparticles embedded in polyelectrolyte multilayered film (SCIE). Materials Science & Engineering C-materials For Biological Applications, 101, 53-63.
13
Nawae, S., Meesane, J., Muensit, N., & Daengngam, C. (2018). Layer-by-layer self-assembled films of silk fibroin/collagen/poly (diallyldimethylammonium chloride) as nucleating surface for osseointegration to design coated dental implant materials. Materials And Design, 160, 1158-1167.
14
van Dommelen, P., Daengngam, C., & Kalasuwan, P. (2018). THz emission of donor and acceptor doped GaAs/AlGaAs quantum well structures with inserted thin AlAs monolayer. Physica B: Condensed Matter, 534, 169-172.
15
Chunglok, A., Muensit, N., & Daengngam, C. (2016). Extreme Wetting-Resistant Multiscale Nano-/Microstructured Surfaces for Viscoelastic Liquid Repellence. Journal Of Nanomaterials, 2016, Article number 9510156.
16
Ritboon, A., Daengngam, C., & Pengpan, T. (2016). Photon wave function formalism for analysis of Mach-Zehnder interferometer and sum-frequency generation. Annals Of Physics, 371, 53-66.
17
Kandas, I., Shehata, N., Daengngam, C., Ahsry, I., & Xu, Y. (2016). Measurement of chromophores density using high Q -factor silica microspheres. Journal Of Nanophotonics, 10(1), 016012.
18
Daengngam, C., Kandas, I., Ashry, I., Wang, A., Heflin, J., & Yong, X. (2015). Fabrication and characterization of periodically patterned silica fiber structures for enhanced second-order nonlinearity. Optics Express, 23(6), 8113-8127.
19
Pengpan, T., & Daengngam, C. (2008). Parabolic band approximation of the electron energy levels in a tetrahedral-shaped quantum dot. Canadian Journal Of Physics, 86(11), 1327-1331.
20
Daengngam, C., & Pengpan, T. (2005). Computer simulation of the electron energy levels in a tetrahedral-shaped quantum dot. European Journal Of Physics, 26(6), 1139-1148.