บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

ยุพเรช พิพัฒน์พงศธร

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
กศ.ม. (การวิจัยและประเมิน) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไทย
2539
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ไทย