บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2551
วท.ด. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2543
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 54953308700
1
Chaichana N., Muneerungsee N., Sukpondma Y., Sermwittayawong N., 2023. Escherichia coli virulence inhibition by cell-free supernatants from mangrove forest bacteria producing quorum sensing inhibitor. LWT 185 (cited 1 times)
2
Jakkawanpitak C., Inafuku M., Oku H., Hutadilok-Towatana N., Bunkrongcheap R., Sermwittayawong N., Aiemchareon P., Sermwittayawong D., 2021. Mechanism of the fungal-like particles in the inhibition of adipogenesis in 3T3-L1 adipocytes. Scientific Reports 11(1) (cited 3 times)
3
Bunpa S., Chaichana N., Teng J.L.L., Lee H.H., Woo P.C.Y., Sermwittayawong D., Sawangjaroen N., Sermwittayawong N., 2020. Outer membrane protein A (OmpA) is a potential virulence factor of Vibrio alginolyticus strains isolated from diseased fish. Journal of Fish Diseases 43(2): 275-284. (cited 21 times)
4
Sermwittayawong D., Patninan K., Phothiphiphit S., Boonyarattanakalin S., Sermwittayawong N., Hutadilok-Towatana N., 2018. Purification, characterization, and biological activities of purified polysaccharides extracted from the gray oyster mushroom [Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing.]. Journal of Food Biochemistry 42(5) (cited 15 times)
5
Chemoh W., Sawangjaroen N., Nissapatorn V., Sermwittayawong N., 2018. Genotyping of Toxoplasma gondii Isolated from cat Feces in Songkhla, Southern Thailand. Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports 13: 105-109. (cited 12 times)
6
Nawong C., Umsakul K., Sermwittayawong N., 2018. Rubber gloves biodegradation by a consortium, mixed culture and pure culture isolated from soil samples. Brazilian Journal of Microbiology 49(3): 481-488. (cited 38 times)
7
Bunpa S., Nishibuchi M., Thawonsuwan J., Sermwittayawong N., 2018. Genetic heterogeneity among Vibrio alginolyticus strains, and design of a PCR-based identification method using gyrB gene sequence. Canadian Journal of Microbiology 64(1): 1-10. (cited 3 times)
8
Chemoh W., Sawangjaroen N., Nissapatorn V., Sermwittayawong N., 2016. Molecular investigation on the occurrence of Toxoplasma gondii oocysts in cat feces using TOX-element and ITS-1 region targets. Veterinary Journal 215: 118-122. (cited 23 times)
9
Yingkajorn M., Sermwittayawong N., Khamhaeng N., Nishibuchi M., Vuddhakul V., 2016. Quantitative Analysis of Pathogenic and Nonpathogenic Vibrio parahaemolyticus in Shrimp Derived from Industrial Processing. Journal of Food Safety 36(2): 254-259. (cited 3 times)
10
Kongrueng J., Yingkajorn M., Bunpa S., Sermwittayawong N., Singkhamanan K., Vuddhakul V., 2015. Characterization of Vibrio parahaemolyticus causing acute hepatopancreatic necrosis disease in southern Thailand. Journal of Fish Diseases 38(11): 957-966. (cited 47 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Chaichana, N., Muneerungsee, N., Sukpondma, Y., & Sermwittayawong, N. (2023). Escherichia coli virulence inhibition by cell-free supernatants from mangrove forest bacteria producing quorum sensing inhibitor (SCIE). Lwt, 185(1), 115182.
2
Jakkawanpitak, C., Inafuku, M., Oku, H., Hutadilok‑towatana, N., Bunkrongcheap, R., Sermwittayawong, N., Aiemchareon, P., & Sermwittayawong, D. (2021). Mechanism of the fungal-like particles in the inhibition of adipogenesis in 3T3-L1 adipocytes (SCIE). Scientific Reports, 11(1), Article number 18869.
3
Bunpa, S., Chaichana, N., Teng, J., Lee, H., Woo, P., Sermwittayawong, D., Sawangjaroen, N., & Sermwittayawong, N. (2020). Outer membrane protein A (OmpA) is a potential virulence factor of Vibrio alginolyticus strains isolated from diseased fish. Journal Of Fish Diseases, 43(2), 275-284.
4
Sermwittayawong, D., Patninan, K., Phothiphiphit, S., Boonyarattanakalin, S., Sermwittayawong, N., & Towatana, N. (2018). Purification, characterization, and biological activities of purified polysaccharides extracted from the gray oyster mushroom [Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing.]. Journal Of Food Biochemistry, 42(5), Article number e12606.
5
Nawong, C., Umsakul, K., & Sermwittayawong, N. (2018). Rubber gloves biodegradation by a consortium, mixed culture and pure culture isolated from soil samples. Brazilian Journal Of Microbiology, 2018(2), 1-8.
6
Bunpa, S., Nishibuchi, M., Thawonsuwan, J., & Sermwittayawong, N. (2018). Genetic heterogeneity among Vibrio alginolyticus strains, and design of a PCR-based identification method using gyrB gene sequence. Canadian Journal Of Microbiology, 64(1), 1-10.
7
Chemoh, W., Sawangjaroen, N., Nissapatorn, V., & Sermwittayawong, N. (2018). Genotyping of Toxoplasma gondii Isolated from cat Feces in Songkhla,Southern Thailand. Veterinary Parasitology: Regional Studies And Reports, 13(2018), 105-109.
8
Chemoh, W., Sawangjaroen, N., Nissapatorn, V., & Sermwittayawong, N. (2016). Molecular investigation on the occurrence of Toxoplasma gondii oocysts in cat feces using TOX-element and ITS-1 region targets. Veterinary Journal, 215, 118-122.
9
Yingkajorn, M., Sermwittayawong, N., Khamhaeng, N., Nishibuchi, M., & Vuddhakul, V. (2016). Quantitative Analysis of Pathogenic and Nonpathogenic Vibrio parahaemolyticus in Shrimp Derived from Industrial Processing. Journal Of Food Safety, 36(2), 254-259.
10
Chemoh, W., Sawangjaroen, N., Siripaitoon, P., Andiappan, H., Hortiwakul, T., Sermwittayawong, N., Charoenmak, B., & Nissapatorn, V. (2015). Toxoplasma gondii-Prevalence and Risk Factor in HIV-infected Patients from Songklanagarind Hospital, Southern Thailand. Frontiers In Microbiology, 6, Article number 1304.
11
Sermwittayawong, N., Nishibuchi, M., Sawangjaroen, N., & Vuddhakul, V. (2015). CHARACTERIZATION OF MALARIA INFECTION AT TWO BORDER AREAS OF THAILAND ADJOINING WITH MYANMAR AND MALAYSIA. Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public Health, 46(4), 551-557.
12
Kongrurang, J., Yingkajorn, M., Bunpa, S., Sermwittayawong, N., Singkhamanan, K., & Vuddhakul, V. (2015). Characterization of Vibrio parahaemolyticus causing acute hepatopancreatic necrosis disease in southern Thailand. Journal Of Fish Diseases, 38(11), 957-966.
13
Yingkajorn, M., Sermwittayawong, N., Palittapongarnpimp, P., Nishibuchi, M., William P., R., Mekalanos, J., & Vuddhakul, V. (2014). Vibrio parahaemolyticus and Its Specific Bacteriophages as an Indicator in Cockles (Anadara granosa) for the Risk of V-parahaemolyticus Infection in Southern Thailand. Microbial Ecology, 67(4), 849-856.
14
Chemoh, W., Sawangjaroen, N., Veeranoot, N., Suwanrath, C., Chandeying, V., Hortiwakul, T., Hemah, A., Sermwittayawong, N., Charoenmak, B., Siripaitoon, P., Lekkla, A., & Sukthana, Y. (2013). Toxoplasma gondii infection: What is the real situation?. Experimental Parasitology, 135(4), 685-689.
15
Mekalanos, J., Vuddhakul, V., Thompson, J., Sermwittayawong, N., Srinitiwarawong, K., & Mittraparp-arthorn, P. (2012). Sigma E Regulators Control Hemolytic Activity and Virulence in a Shrimp Pathogenic Vibrio harveyi. Plosone, 7(2), 1-9.