รศ.ดร.

วรากร ลิ่มบุตร

รองศาสตราจารย์
สามัตถิยาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2550
ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2544
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2540
ค.บ. (เคมี) สถาบันราชภัฏภูเก็ต
ไทย

รางวัลที่ได้รับ

ผลงานดีเด่น
รางวัลนักวิจัย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 12770668800
1
Teoh W.K., Mohamed Sadiq N.S., Saisahas K., Phoncai A., Kunalan V., Md Muslim N.Z., Limbut W., Chang K.H., Abdullah A.F.L., 2022. Vortex-assisted dispersive liquid–liquid microextraction-gas chromatography (VADLLME-GC) determination of residual ketamine, nimetazepam, and xylazine from drug-spiked beverages appearing in liquid, droplet, and dry forms. Journal of Forensic Sciences 67(5): 1836-1845. (cited 0 times)
2
Jha P.K., Chawengkijwanich C., Techato K., Limbut W., Luengchavanon M., 2022. Callistemon viminalis Leaf Extract Mediated Biosynthesis of Ag, rGO-Ag-ZnO Nanomaterials for Catalytic PEM Fuel Cell Application. Trends in Sciences 19(11) (cited 1 times)
3
Samoson K., Soleh A., Saisahas K., Promsuwan K., Saichanapan J., Kanatharana P., Thavarungkul P., Chang K.H., Lim Abdullah A.F., Tayayuth K., Limbut W., 2022. Facile fabrication of a flexible laser induced gold nanoparticle/chitosan/ porous graphene electrode for uric acid detection. Talanta 243 (cited 8 times)
4
Torrarit K., Kongkaew S., Samoson K., Kanatharana P., Thavarungkul P., Chang K.H., Abdullah A.F.L., Limbut W., 2022. Flow Injection Amperometric Measurement of Formalin in Seafood. ACS Omega 7(21): 17679-17691. (cited 0 times)
5
Lee K., Saisahas K., Soleh A., Kunalan V., Chang K.H., Limbut W., Abdullah A.F.L., 2022. Forensic Electrochemistry: Electrochemical Analysis of Trace Methamphetamine Residues on Household Surfaces. Journal of the Electrochemical Society 169(5) (cited 0 times)
6
Saisahas K., Soleh A., Promsuwan K., Saichanapan J., Phonchai A., Sadiq N.S.M., Teoh W.K., Chang K.H., Abdullah A.F.L., Limbut W., 2022. Nanocoral-like Polyaniline-Modified Graphene-Based Electrochemical Paper-Based Analytical Device for a Portable Electrochemical Sensor for Xylazine Detection. ACS Omega 7(16): 13913-13924. (cited 1 times)
7
Kongkaew S., Tubtimtong S., Thavarungkul P., Kanatharana P., Chang K.H., Abdullah A.F.L., Limbut W., 2022. A Fabrication of Multichannel Graphite Electrode Using Low-Cost Stencil-Printing Technique. Sensors 22(8) (cited 0 times)
8
Kaewnu K., Samoson K., Thiangchanya A., Phonchai A., Limbut W., 2022. A novel colorimetric indicator for ethanol detection in preserved baby mangoes. Food Chemistry 369 (cited 2 times)
9
Chaisiwamongkhol K., Phonchai A., Pon-In S., Bunchuay T., Limbut W., 2022. A microplate spectrophotometric method for analysis of indole-3-carbinol in dietary supplements using p-dimethylaminocinnamaldehyde (DMACA) as a chromogenic reagent. Analytical Methods (cited 0 times)
10
Sadiq N.S.M., Teoh W.K., Saisahas K., Phoncai A., Kunalan V., Muslim N.Z.M., Limbut W., Chang K.H., Abdullah A.F.L., 2022. DETERMINATION OF RESIDUAL XYLAZINE BY GAS CHROMATOGRAPHY IN DRUG-SPIKED BEVERAGES FOR FORENSIC INVESTIGATION. Malaysian Journal of Analytical Sciences 26(4): 774-787. (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Sadiq, N., Teoh, W., Saisahas, K., Phonchai, A., Kunalan, V., Muslim, N., Limbut, W., Chang, K., & Abdullah, A. (2022). DETERMINATION OF RESIDUAL XYLAZINE BY GAS CHROMATOGRAPHY IN DRUG-SPIKED BEVERAGES FOR FORENSIC INVESTIGATION (SCIE). Malaysian Journal Of Analytical Sciences, 26(4), 774 - 787.
2
Saisahas, K., Soleh, A., Promsuwan, K., Saichanapan, J., Phonchai, A., Sadiq, N., Teoh, W., Chang, K., Abdullah, A., & Limbut, W. (2022). Nanocoral-like Polyaniline-Modified Graphene-Based Electrochemical Paper-Based Analytical Device for a Portable Electrochemical Sensor for Xylazine Detection (SCIE). Acs Omega, 7(16), 13913 - 13924.
3
Kongkaew, S., Tubtimtong, S., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Haw Chang, K., Lim Abdullah, A., & Limbut, W. (2022). A Fabrication of Multichannel Graphite Electrode Using Low-Cost Stencil-Printing Technique (SCIE). Sensors, 22(8), Article number 3034.
4
Saisahas, K., Soleh, A., Somsiri, S., Senglan, P., Promsuwan, K., Saichanapan, J., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., Lee, K., Chang, K., Lim Abdullah, A., Tayayuth, K., & Limbut, W. (2022). Electrochemical sensor for methamphetamine detection using laser-induced porous graphene electrode (SCIE). Nanomaterials, 12(1), Article number 73.
5
Kaewnu, K., Samoson, K., Thiangchanya, A., Phonchai, A., & Limbut, W. (2022). A novel colorimetric indicator for ethanol detection in preserved baby mangoes (SCIE). Food Chemistry, 369, Article number 130769.
6
Kaewnu, K., Promsuwan, K., Phonchai, A., Thiangchanya, A., Somapa, D., Somapa, N., Tayayuth, K., & Limbut, W. (2021). Cost-effective foam-based colorimetric sensor for roadside testing of alcohol in undiluted saliva (SCIE). Chemosensors, 9(12), Article number 334.
7
Saichanapan, J., Promsuwan, K., Saisahas, K., Soleh, A., Chang, K., Lim Abdullah, A., & Limbut, W. (2021). Voltammetric Determination of Tramadol Using a Hierarchical Graphene Oxide Nanoplatelets Modified Electrode (SCIE). Journal Of The Electrochemical Society, 168(11), Article number 117512.
8
Thipwimonmas, Y., Thiangchanya, A., Phonchai, A., Thainchaiwattana, S., Jomsati, W., Jomsati, S., Tayayuth, K., & Limbut, W. (2021). The Development of Digital Image Colorimetric Quantitative Analysis of Multi-Explosives Using Polymer Gel Sensors (SCIE). Sensors, 21(23), Article number 8041.
9
Chaitong, N., Chansud, N., Orachorn, N., Limbut, W., & Bunkoed, O. (2021). A magnetic nanocomposite optosensing probe based on porous graphene, selective polymer and quantum dots for the detection of cefoperazone in milk (SCIE). Microchemical Journal, 171, Article number 106838.
10
Sanguarnsak, C., Promsuwan, K., Saichanapan, J., Soleh, A., Saisahas, K., Phua, C., & Limbut, W. (2021). Voltammetric Amitriptyline Determination Using a Metal-Free Electrode Based on Phosphorus-Doped Multi-Walled Carbon Nanotubes(SCIE). Journal Of The Electrochemical Society, 169(1), Article number 017510.
11
Promsuwan, K., Soleh, A., Saisahas, K., Saichanapan, J., Thiangchanya, A., Phonchai, A., & Limbut, W. (2021). Micro-colloidal catalyst of palladium nanoparticles on polyaniline-coated carbon microspheres for a non-enzymatic hydrogen peroxide sensor (SCIE). Microchemical Journal, 171, Article number 106785.
12
Thipwimonmas, Y., Jaidam, J., Samoson, K., Khunseeraksa, V., Phonchai, A., Thiangchanya, A., Haw Chang, K., Lim Abdullah, A., & Limbut, W. (2021). A simple and rapid spectrophotometric method for nitrite detection in small sample volumes (SCIE). Chemosensors, 9(7), Article number 161.
13
Chaiendoo, K., Ngamdee, K., Limbut, W., Saiyasombat, C., Busayaporn, W., Ittisanronnachai, S., Promarak, V., Promsuwan, K., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Ngeontae, W. (2021). Gold nanoparticle-based cascade reaction-triggered fluorogenicity for highly selective nitrite ion detection in forensic samples (SCIE). Microchemical Journal, 168, Article number 106470.
14
Khoka, S., Samoson, K., Yodrak, J., Thiangchanya, A., Phonchai, A., & Limbut, W. (2021). A simply fabricated electrochemically pretreated glassy carbon electrode for highly sensitive determination of clonazepam by adsorptive cathodic stripping voltammetry (SCIE). Journal Of The Electrochemical Society, 168(5), Article number 057513.
15
Boonmee, W., Samoson, K., Yodrak, J., Thiangchanya, A., Phonchai, A., & Limbut, W. (2021). Adsorptive cathodic stripping voltammetry for quantification of alprazolam (SCIE). Molecules, 26(10), Article number 2958.
16
Promsuwan, K., Kaewjunlakan, C., Saichanapan, J., Soleh, A., Saisahas, K., Thipwimonmas, Y., Kongkaew, S., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Limbut, W. (2021). Poly(phenol red) hierarchical micro-structure interface enhanced electrode kinetics for adsorption and determination of hydroquinone (SCIE). Electrochimica Acta, 377, Article Number 138072.
17
Saisahas, K., Soleh, A., Promsuwan, K., Phonchai, A., Mohamed Sadiq, N., Koon Teoh, W., Haw Chang, K., Lim Abdullah, A., & Limbut, W. (2021). A portable electrochemical sensor for detection of the veterinary drug xylazine in beverage samples (SCIE). Journal Of Pharmaceutical And Biomedical Analysis, 198, Article Number 113958.
18
Kongkaew, S., Joonyong, K., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Limbut, W. (2021). Fabrication and characterization of Prussian blue screen-printed working electrode and their application for free chlorine monitoring in swimming pool water (SCIE). Electrochimica Acta, 388, Article number 138558.
19
Cotchim, S., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Thanakiatkrai, P., Kitpipit, T., & Limbut, W. (2021). Extraction and electrochemical detection for quantification of trace-level DNA (SCIE). Microchimica Acta, 188(6), Article number 180.
20
Cotchim, S., Promsuwan, K., Dueramae, M., Duerama, S., Dueraning, A., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Limbut, W. (2021). Development and application of an electrochemical sensor for hydroquinone in pharmaceutical products. Journal Of The Electrochemical Society, 167(15), Article number 155528.
21
Promsuwan, K., Soleh, A., Saisahas, K., Saichanapan, J., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., Guo, C., & Limbut, W. (2021). Discrimination of dopamine by an electrode modified with negatively charged manganese dioxide nanoparticles decorated on a poly(3,4 ethylenedioxythiophene)/reduced graphene oxide composite. Journal Of Colloid And Interface Science, 597, 314-324.
22
Torrarit, K., Promsuwan, K., Soleh, A., Saisahas, K., Thiangchanya, A., Phonchai, A., & Limbut, W. (2021). Adsorptive Anodic Stripping Voltammetric Determination of Atropine in Urine Sample. Journal Of The Electrochemical Society, 168(3), Article number 037512.
23
Kongkaew, S., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Limbut, W. (2021). Studying the preparation, electrochemical performance testing, comparison and application of a cost-effective flexible graphene working electrode. Journal Of Colloid And Interface Science, 583, 487-498.
24
Promsuwan, K., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Limbut, W. (2020). Subnanomolar detection of promethazine abuse using a gold nanoparticle-graphene nanoplatelet-modified electrode. Microchimica Acta, 187(12), Article number 646.
25
Soleh, A., Saisahas, K., Promsuwan, K., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Limbut, W. (2020). N-doped graphene nanoplatelets for direct capsaicin detection in chili pepper samples. Acs Applied Nano Materials, 3(10), 0094-10104.
26
Promsuwan, K., Thongtawat, J., & Limbut, W. (2020). Porous palladium-poly(3,4-ethylenedioxythiophene)–coated carbon microspheres/graphene nanoplatelet–modified electrode for flow-based-amperometric hydrazine sensor. Microchimica Acta, 187(9), Article number 539.
27
Promsuwan, K., Meng, L., Suklim, P., Limbut, W., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Mak, W. (2020). Bio-PEDOT: Modulating Carboxyl Moieties in Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) for Enzyme-Coupled Bioelectronic Interfaces. Acs Applied Materials And Interfaces, 12(35), 39841-39849.
28
Nurerk, P., Chaowana, R., Limbut, W., & Bunkoed, O. (2020). A hierarchical composite adsorbent of cotton fibers modified with a hydrogel incorporating a metal organic framework and cetyl trimethyl ammonium bromide for the extraction and enrichment of phthalate esters. Microchemical Journal, 158, Article 105220.
29
Cotchim, S., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Limbut, W. (2020). Multiplexed label-free electrochemical immunosensor for breast cancer precision medicine. Analytica Chimica Acta, 1130(15), 60-71.
30
Lantam, A., Limbut, W., Thiangchanya, A., & Phonchai, A. (2020). A portable optical colorimetric sensor for the determination of promethazine in lean cocktail and pharmaceutical doses. Microchemical Journal, 159, Article number 105519.
31
Khunseeraksa, V., Kongkaew, S., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Limbut, W. (2020). Electrochemical sensor for the quantification of iodide in urine of pregnant women. Microchimica Acta, 187(11), Article number 591.
32
Seanghirun, W., Samoson, K., Cotchim, S., Kongkaew, S., & Limbut, W. (2020). Green electrochemical sensor for Zn(II) ions detection in human seminal fluid. Microchemical Journal, 2020, no. 104958..
33
Kaewnu, K., Promsuwan, K., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Limbut, W. (2020). A Simple and Sensitive Electrochemical Sensor for Chloramphenicol Detection in Pharmaceutical Samples. Journal Of The Electrochemical Society, 167(8), art. no. 087506..
34
Saichanapan, J., Promsuwan, K., & Limbut, W. (2020). Adsorption and determination of sibutramine in illegal slimming product using porous graphene ink-modified electrode. Talanta, 212, Article 120788.
35
Soleh, A., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Limbut, W. (2020). Novel electrochemical sensor using a dual-working electrode system for the simultaneous determination of glucose, uric acid and dopamine. Microchemical Journal, 153, Article 104379.
36
Promsuwan, K., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Limbut, W. (2020). Nitrite amperometric sensor for gunshot residue screening. Electrochimica Acta, 331, Article No.135309.
37
Promsuwan, K., Kachatong, N., & Limbut, W. (2019). Simple flow injection system for non-enzymatic glucose sensing based on an electrode modified with palladium nanoparticles-graphene nanoplatelets/mullti-walled carbon nanotubes. Electrochimica Acta, 320, Article number 134621.
38
Rodsud, S., & Limbut, W. (2019). A Simple Electrochemical Sensor Based on Graphene Nanoplatelets Modified Glassy Carbon Electrode (GrNPs/GCE) for highly Sensitive Detection of Yohimbine (YOH). Journal Of The Electrochemical Society, 166(10), B771-B779.
39
Samoson, K., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Limbut, W. (2019). A Nonenzymatic Glucose Sensor Based on the Excellent Dispersion of a Graphene Oxide-Poly(acrylic acid)-Palladium Nanoparticle-Modified Screen-Printed Carbon Electrode. Journal Of The Electrochemical Society, 166(13), B1079-B1087.
40
Niyomdecha, S., Limbut, W., Numnuam, A., Kanatharana, P., Charlermroj, R., Karoonuthaisiri, N., & Thavarungkul, P. (2018). Phage-based capacitive biosensor for Salmonella detection. Talanta, 188, 658-664.
41
Sirisang, T., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Limbut, W. (2018). Flow Injection Non-Enzymatic Amperometric Detection of Hydrogen Peroxide Based on a Glassy Carbon Electrode Modified with Silver Particles on Glassy Carbon Spherical Powder. Journal Of The Electrochemical Society, 165(3), B74-B82.
42
Kangkamano, T., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., Vilaivan, T., & Thavarungkul, P. (2018). Pyrrolidinyl PNA polypyrrole/silver nanofoam electrode as a novel label-free electrochemical miRNA-21 biosensor. Biosensors And Bioelectronics, 102, 217-225.
43
Zamhari, M., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., & Thavarungkul, P. (2017). Simultaneous Electrochemical Detection of Co(II) and Cu(II) by 1-Diazo-2-Naphthol-4-Sulfonic Acid/MWCNTs Modified Electrode. Electroanalysis, 29(10), 2348-2357.
44
Kongkaew, S., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Limbut, W. (2017). A preparation of homogeneous distribution of palladium nanoparticle on poly (acrylic acid)-functionalized graphene oxide modified electrode for formalin oxidation. Electrochimica Acta, 247, 229-240.
45
Niyomdecha, S., Limbut, W., Numnuam, A., Asawatreratanakul, P., Kanatharana, P., & Thavarungkul, P. (2017). Capacitive antibacterial susceptibility screening test with a simple renewable sensing surface. Biosensors And Bioelectronics, 96, 84-88.
46
Wannapob, R., Thavarungkul, P., Dawan, S., Numnuam, A., Limbut, W., & Kanatharana, P. (2017). A Simple and Highly Stable Porous Gold-based Electrochemical Sensor for Bisphenol A Detection. Electroanalysis, 29, 472-480.
47
Promsuwan, K., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Limbut, W. (2017). Flow injection amperometric nitrite sensor based on silver microcubics-poly (acrylic acid)/poly (vinyl alcohol) modified screen printed carbon electrode. Electrochimica Acta, 232, 357–369.
48
Kangkamano, T., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., & Thavarungkul, P. (2017). Chitosan cryogel with embedded gold nanoparticles decorated multiwalled carbon nanotubes modified electrode for highly sensitive flow based non-enzymatic glucose sensor. Sensors And Actuators B: Chemical, 246, 854–863.
49
Niyomdecha, S., Limbut, W., Numnuam, A., Asawatreratanakul, P., Kanatharana, P., & Thavarungkul, P. (2017). A novel BOD biosensor based on entrapped activated sludge in a porous chitosan-albumin cryogel incorporated with graphene and methylene blue. Sensors And Actuators, B: Chemical, 241, 473-481.
50
Sankoh, S., Sankoh, S., Buranachai, C., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., & Thavarungkul, P. (2016). 4-mercaptophenylboronic acid functionalized gold nanoparticles for colorimetric for colorimrtric sialic acid detection. Biosensors And Bioelectronics, 85, 743-750.
51
Meechaichana, A., Buranachai, C., Limbut, W., Thavarungkul, P., & Kanatharana, P. (2016). Performance of a gold electrode modified with a nickel oxy-hydroxide film for amperometric determination of ethyl glucuronide, a biomarker for alcohol consumption. Chiang Mai Journal Of Science, 43(1), 147-157.
52
Thipmanee, O., Thipmanee, O., Numnuam, A., Limbut, W., Buranachai, C., Kanatharana, P., Vilaivan, T., Hirankarn, N., & Thavarungkul, P. (2016). Enhancing capacitive DNA biosensor performance by target overhang with application on screening test of HLA-B*58:01 and HLA-B*57:01 genes. Biosensors And Bioelectronics, 82, 99-104.
53
Cotchim, S., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Limbut, W. (2015). A new strategy for 2,4,6-Trinitrotoluene adsorption and electrochemical reduction on poly(melamine)/graphene oxide modified electrode. Electrochimica Acta, 184, 102-110.
54
Samanman, S., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., & Thavarungkul, P. (2015). Highly-sensitive label-free electrochemical carcinoembryonic antigen immunosensor based on a novel Au nanoparticles-graphene-chitosan nanocomposite cryogel electrode. Analytica Chimica Acta, 853, 521-532.
55
Chaocharoen, W., Suginta, W., Limbut, W., Numnuam, A., Khunkaewla, P., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Schulte, A. (2015). Electrochemical detection of the disease marker human chitinase-3-like protein 1 by matching antibody-modified gold electrodes as label-free immunosensors. Bioelectrochemistry, 101, 106-113.
56
Fatoni, A., Numnuam, A., Kanatharana, P., Limbut, W., & Thavarungkul, P. (2014). A novel molecularly imprinted chitosan-acrylamide, graphene, ferrocene composite cryogel biosensor used to detect microalbumin. Analyst, 139(23), 6160-6167.
57
Fatoni, A., Numnuam, A., Kanatharana, P., Limbut, W., & Thavarungkul, P. (2014). A Conductive Porous Structured Chitosan-grafted Polyaniline Cryogel for use as a Sialic Acid Biosensor. Electrochimica Acta, 130, 296-304.
58
Fatoni, A., Numnuam, A., Kanatharana, P., Limbut, W., Thammakhet, C., & Thavarungkul, P. (2013). A highly stable oxygen-independent glucose biosensor based on a chitosan-albumin cryogel incorporated with carbon nanotubes and ferrocene. Sensors And Actuators B: Chemical, 185(1), 725-734.
59
Dawan, S., Wannapob, R., Kanatharana, P., Limbut, W., Numnuam, A., Samanman, S., & Thavarungkul, P. (2013). One-step porous gold fabricated electrode for electrochemical impedance spectroscopy immunosensor detection. Electrochimica Acta, 111, 374-383.
60
Sankoh, S., Samanman, S., Thipmanee, O., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., Tirayut, T., & Thavarungkul, P. (2013). A comparative study of a label-free DNA capacitive sensor using a pyrrolidinyl peptide nucleic acid probe immobilized through polyphenylenediamine and polytyramine non-conducting polymers. Sensors And Actuators, B: Chemical, 177, 543-554.
61
Thipmanee, O., Samanman, S., Sankoh, S., Numnuam, A., Limbut, W., Kanatharana, P., Vilaivan, T., & Thavarungkul, P. (2012). Label-free capacitive DNA sensor using immobilized pyrrolidinyl PNA probe: Effect of the length and terminating head group of the blocking thiols. Biosensors And Bioelectronics, 38(1), 430-435.
62
ลิ่มบุตร, ว. (2012). การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนสำหรับการพัฒนากลูโคสเซนเซอร์โดยใช้เอนไซม์และไม่ใช้เอนไซม์. สงขลานครินทร์เวชสาร, 30(1), 33-43.
63
Kanatharana, P., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., Numnuam, A., Limbut, W., & Poorahong, S. (2012). Amperometric sensor for detection of bisphenol A using a pencil graphite electrode modified with polyaniline nanorods and multiwalled carbon nanotubes. Microchim Acta , 176(1-2), 91-99.
64
Dawan, S., Kanatharana, P., Wongkittisuksa, B., Limbut, W., Numnuam, A., Limsakul, C., & Thavarungkul, P. (2011). Lebel-free capacitive immunosensors for ultra-trace detection based on the increase of immobilized antibodies on silver nanoparticles. Analytica Chimica Acta, 699(2), 232-241.
65
Chullasat, K., Kanatharana, P., Limbut, W., Numnuam, A., & Thavarungkul, P. (2011). Ultra trace analysis of small molecule by label-free impedimetric immunosensor using multilayer modified electrode. Biosensors & Bioelectronics , 26(11), 4571-4578.
66
Wongkittisuksa, B., Limsakul, C., Kanatharana, P., Limbut, W., Asawatreratanakul, P., Dawan, S., Loyprasert, S., & Thavarungkul, P. (2011). Development and application of a real-time capacitive sensor. Biosensors & Bioelectronics, 26(5), 2466-2472.
67
Wannapob, R., Kanatharana, P., Limbut, W., Numnuam, A., Asawatreratanakul, P., Thammakhet, C., & Thavarungkul, P. (2010). Affinity sensor using 3-aminophenylboronic acid for bacteria detection. Biosensors And Bioelectronics, 26(2), 357-364.
68
Maiphae, S., & Limbut, W. (2010). The Cladocera (Ctenopoda and Anomopoda) in rice fields during a crop cycle at Nakhon Si Thammarat Province, Southern, Thailand. Crustaceana, 83(12), 1469-1482.
69
Limbut, W., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Wongkittisuksa, B., Asawatreratanakul, P., & Limsakul, C. (2010). Cost-effective disposable thiourea film modified copper electrode for capacitive immunosensor. Electrochimica Acta, 55(9), 3268-3274.
70
Kanatharana, P., Sattayasamitsathit, S., Thavarungkul, P., Thammakhet, C., & Limbut, W. (2009). Fabrication of Nanoporous Copper Film for Electrochemical Detection of Glucose. Electroanalysis, 21(21), 2371-2377.
71
Thavarungkul, P., Teeparuksapun, K., Kanatharana, P., Limbut, W., Thammakhet, C., Asawatreratanakul, P., Mattiasson, B., Wongkittisuksa, B., & Limsakul, C. (2009). Disposable Electrodes for Capacitive Immunosenser. Electroanalysis, 21(9), 1066-1074.
72
Tuantranont, A., Lomas, T., Maturos, T., Wisitsora-at, A., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Limbut, W., & Thananimit, S. (2006). Development of low-cost microfluidic systems for lab-on-a-chip biosensor applications (SCIE). Nanobiotechnology, 2(3-4), 143-149.
73
Tuantranont, A., Lomas, T., Maturos, T., Wisitsora-at, A., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Limbut, W., & Loyprasert, S. (2006). Development of Low-Cost Microfluidic Systems for Lab-on-a-Chip Biosensor Applications. Nanobiotechnology, 79(2), 143-149.